Aktuálne informácie

Informácie pre študentov Inštitútu manažérskych systémov v Poprade

Dňa 26.9.2018 vycestuje do Popradu pracovník kancelárie preukazov a bude k dispozícii v čase od 10:00 do 13:00.
Prinesie preukazy a prolongačné známky.
Skontrolujte si, či máte všetky náležitosti vybavené, aby mohli byť preukazy vydané alebo prolongované nalepením známky i elektronicky validované.


Začiatok akademického roka 2018/2019

Nové preukazy študenta UMB budú vydávané po/popri zápisoch (pre študentov, ktorí správne uhradili poplatok do 20.8.2018), keď študent odovzdá príslušné dokumenty a preukáže sa potvrdením o štúdiu.
Prolongačné známky na preukazy UMB budú vydávané najmä v termínoch zápisov podľa harmonogramu hromadných prolongácií.

Úradné hodiny kancelárie preukazov budú počas septembra 2018 predĺžené.  


Poplatky za preukazy UMB možno zaplatiť cez mobilnú aplikáciu VIAMO

Viac informácií na https://www.umb.sk/platby-umb/viamo/ 


Postup pri neoprávnenom doplatku cestovného na ŽSSK

V prípade, ak dôjde pri kontrole študentov vo vlaku k neoprávnenému doplatku do celého cestovného, je potrebné spísať, ako došlo k vzniknutej situácii s uvedením: meno a priezvisko študenta, škola, číslo BČK (bezkontaktnej čipovej karty - 10 ciferné/17 ciferné číslo pod fotkou), vlak, dátum kontroly a čas vzniku incidentu a oskenovaný/-é doplatok/-ky do celého cestovného, obojstranný sken preukazu študenta.
Zároveň je potrebné reklamáciu zaslať písomne.


Uvedené údaje je potrebné odoslať na adresu:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Sekcia služieb zákazníkom
Oddelenie zákazníckych podaní
Rožňavská 1,
832 72 Bratislava 3
e-mail: zssksesz@slovakrail.sk

Po preverení každého podania ŽSSK zaujme stanovisko.

O vzniknutej situácii informujte aj pracovisko Multifunkčných preukazov UMB mailom na preukazy@umb.sk