Aktuálne informácie / Actual information

Preukazy a prolongačné známky v AR 2020/2021

Kancelária preukazov je zatvorená z dôvodu momentálnej pandemickej situácie ohľadom COVID-19.

Preukazy alebo známku možno získať iba:

University cards and prolongation stickers

Due to the current pandemic situation, the University Card Office is closed now.

University cards and prolongation stickers may be obtained only: 

  • Students - after payment for packaging and postage, the card will be sent by post within the Slovak Republic
    more information about payment on the page How to obtain card or sicker;
  • Employees - by internal mail only.


Ukončenie projektu EURO<26 pre vysoké školy

Od 1. 9. 2020 združenie CKM SYTS (výhradný držiteľ licencie) ukončuje projekt EURO<26 na vysokých školách.

UMB od akademického roka 2020/2021 už nemôže vydávať preukazy s nálepkou EURO<26 pre externých študentov ani predlžovať platnosť preukazov známkou EURO<26.

Oficiálne oznámenie je k dispozícii.

Pre študentov externej formy to znamená:

  • budúci študenti externej formy po potvrdení návratky a úhrade získajú preukaz Externista,
  • študenti, ktorí mali preukaz Externista s nálepkou EURO<26 si predĺžia platnosť preukazu známkou Externista 09/2021 bez poplatku.

 nálepka EURO<26 preškrtnutá.


Poplatky za preukazy UMB možno zaplatiť cez mobilnú aplikáciu VIAMO

Viac informácií na https://www.umb.sk/platby-umb/viamo/ 


Postup pri neoprávnenom doplatku cestovného na ŽSSK

V prípade, ak dôjde pri kontrole študentov vo vlaku k neoprávnenému doplatku do celého cestovného, je potrebné spísať, ako došlo k vzniknutej situácii s uvedením: meno a priezvisko študenta, škola, číslo BČK (bezkontaktnej čipovej karty - 10 ciferné/17 ciferné číslo pod fotkou), vlak, dátum kontroly a čas vzniku incidentu a oskenovaný/-é doplatok/-ky do celého cestovného, obojstranný sken preukazu študenta.
Zároveň je potrebné reklamáciu zaslať písomne.


Uvedené údaje je potrebné odoslať na adresu:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Sekcia služieb zákazníkom
Oddelenie zákazníckych podaní
Rožňavská 1,
832 72 Bratislava 3
e-mail: zssksesz@slovakrail.sk

Po preverení každého podania ŽSSK zaujme stanovisko.

O vzniknutej situácii informujte aj pracovisko Multifunkčných preukazov UMB mailom na preukazy@umb.sk