Aktuálne informácie

Ukončenie projektu EURO<26 pre vysoké školy

Od 1. 9. 2020 združenie CKM SYTS (výhradný držiteľ licencie) ukončuje projekt EURO<26 na vysokých školách.

UMB od akademického roka 2020/2021 už nemôže vydávať preukazy s nálepkou EURO<26 pre externých študentov ani predlžovať platnosť preukazov známkou EURO<26.

Oficiálne oznámenie je k dispozícii.

Pre študentov externej formy to znamená:

  • budúci študenti externej formy po potvrdení návratky a úhrade získajú preukaz Externista,
  • študenti, ktorí mali preukaz Externista s nálepkou EURO<26 si predĺžia platnosť preukazu známkou Externista 09/2021 bez poplatku.

 nálepka EURO<26 preškrtnutá

Začiatok akademického roka 2020/2021

Nové preukazy študenta UMB budú vydávané po/popri zápisoch (pre študentov, ktorí správne uhradili poplatok do 31.7.2020), keď študent odovzdá príslušné dokumenty a preukáže sa potvrdením o štúdiu.
Prolongačné známky na preukazy UMB budú vydávané najmä v termínoch zápisov podľa neskôr zverejneného harmonogramu hromadných prolongácií.

  • Pre akademický rok 2020/2021 úhradu poplatku za nový preukaz, za prolongačnú známku a duplikát je nutné uskutočniť do 31.7.2019.
  • Po 31.7.2019 sa poplatok za vydanie nového preukazu zvyšuje o + 5,-€ za každý úkon: po stanovenom termíne, úhrady v hotovosti, v prípade nesprávnych platobných identifikačných údajov podľa bodu 3.3 článku 7 Smernice č. 7/2019 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB na akademický rok 2020/2021.
  • Od 1.10.2020 sa preukazy vydávajú alebo prolongujú iba v kancelárii Multifunkčných preukazov UMB v čase úradných hodín.

Poplatky za preukazy UMB možno zaplatiť cez mobilnú aplikáciu VIAMO

Viac informácií na https://www.umb.sk/platby-umb/viamo/ 


Postup pri neoprávnenom doplatku cestovného na ŽSSK

V prípade, ak dôjde pri kontrole študentov vo vlaku k neoprávnenému doplatku do celého cestovného, je potrebné spísať, ako došlo k vzniknutej situácii s uvedením: meno a priezvisko študenta, škola, číslo BČK (bezkontaktnej čipovej karty - 10 ciferné/17 ciferné číslo pod fotkou), vlak, dátum kontroly a čas vzniku incidentu a oskenovaný/-é doplatok/-ky do celého cestovného, obojstranný sken preukazu študenta.
Zároveň je potrebné reklamáciu zaslať písomne.


Uvedené údaje je potrebné odoslať na adresu:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Sekcia služieb zákazníkom
Oddelenie zákazníckych podaní
Rožňavská 1,
832 72 Bratislava 3
e-mail: zssksesz@slovakrail.sk

Po preverení každého podania ŽSSK zaujme stanovisko.

O vzniknutej situácii informujte aj pracovisko Multifunkčných preukazov UMB mailom na preukazy@umb.sk