Úspechy študentov UMB

Informácia pre médiá, 13. 6. 2016

Úspechy študentov Fakulty prírodných vied UMB

Študenti prírodných vied aj tento rok úspešne reprezentovali FPV UMB na 17. ročníku súťaže ČESKO-SLOVENSKEJ ŠVOČ 2016 V MATEMATIKE A INFORMATIKE, ktorá sa konala 25. - 27. mája 2016 na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne.

Úspešne sa umiestili tri práce z FPV UMB v konfrontácii s najlepšími študentmi KU Praha, ČVUT Praha, VUT Brno, FMFI UK Bratislava, FIIT STU Bratislava. V kategórii M1 + M2 (Matematická analýza – teória funkcií a priestory funkcií + teória diferenciálnych a integrálnych rovníc) sa na 3. mieste umiestnil Miroslav Výbošťok (Katedra matematiky), v kategórii M6 (Matematické štruktúry – teória grafov a kombinatorika) sa na 3. mieste umiestnila Mária Nedelová (Katedra matematiky) a v kategórii I4 (Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo) sa na 3. mieste umiestnil Miroslav Kováč (Katedra informatiky).

Miroslav Kováč
Implementácia algoritmu násobenia matíc na GPGPU s optimalizáciou prenosu údajov
3. miesto v sekcii I4 Aplikovaná informatika a softvérové inženýrství

Miroslav Výbošťok
Na intervale nekonečná ω-limitná množina s periodickým bodom implikuje podkovu: Priamy dôkaz
3. miesto v sekcii M1 + M2 Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí + teorie diferenciálních a integrálních rovnic

Mária Nedelová
Archimedovské mapy na neorientovateľných plochách a operácie na hypermapách
3. miesto v sekcii M6 Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika

Celkové výsledky:
http://svoc.fme.vutbr.cz/vysledky.html