Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Základná charakteristika VSK UMB

  Vnútorný systém kvality UMB (ďalej len ako „VSK UMB“) bol vytvorený v deň zriadenia Univerzity Mateja Bela. Štruktúry a procesy, ktoré tvorili vtedajší vnútorný systém kvality, prešli mnohými zmenami. Organizačná štruktúra, všetky samosprávne a poradné orgány boli vytvárané a inovované vždy, keď došlo k novelizácii vysokoškolskej legislatívy alebo pravidiel akreditácie vysokých škôl. Vnútorný systém tak vždy determinovali primárne normatívne dokumenty, ale aj dlhodobý zámer a strategické ciele UMB vedúce k vysokej kvalite vzdelávania, tvorivých činností a súvisiacich podporných činností. Špecifické požiadavky na vnútorné systémy kvality dnes definuje najmä norma ESG 2015 a z nej vyplývajúce štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Preto vnútorný systém UMB prechádza zásadnými zmenami spojenými s vytváraním úplne nových orgánov pre zabezpečovanie kvality, definovaním nových postupov a tvorbou nových vnútorných predpisov. Všetky štruktúry a procesy sú vytvárané tak, aby sa čo najefektívnejšie zabezpečila kvalita vzdelávania a tvorivej činnosti UMB. Zmena sa dotýka všetkých zamestnancov UMB a aj externých zainteresovaných strán.

  Základný rámec vnútorného systému kvality UMB je znázornený na nižšie uvedenej schéme, pričom obsahuje len hlavné štruktúry VSK UMB.

   

  Vnútorný systém kvality UMB je tvorený všetkými jeho organizačnými útvarmi, organizačnými útvarmi súčastí UMB, všetkými poradnými a samosprávnymi orgánmi UMB a fakúlt, procesy univerzity sú determinované vnútornými predpismi a legislatívou, aktívnymi prvkami v našom systéme sú všetky interné (študenti, zamestnanci) a externé zainteresované strany (absolventi, zamestnávatelia, ministerstvá, akreditačná agentúra, partnerské organizácie a pod.), teda osoby a organizácie majúce očakávania, požiadavky a vplyv na kvalitu vzdelávania, tvorivých činností a všetkých súvisiacich podporných činností. Tento komplexný celok funguje vo vnútorných (interná komunikácia) a vonkajších (externá komunikácia) interakciách.

   

  Najvyšším orgánom vo vzťahu k zabezpečovaniu kvality je Rada pre vnútorný systém kvality UMB(RVSK), ktorej základnou kompetenciou je schvaľovanie a periodické schvaľovanie študijných programov (ŠP), schvaľovanie žiadostí pre nové ŠP v odboroch a stupňoch, kde UMB nemá udelené oprávnenia a schvaľovanie žiadostí o udelenie akreditácie nových odborov habilitačných a inauguračných konaní (HIK). Rada je konštituovaná v súlade s jej štatútom. Pri rade pôsobia 4 stále pracovné skupiny (SPS), ktorých členovia prešli fakultným výberom a schvaľovaním vo vedeckých radách. Spomedzi seba si schválili predsedov SPS. Stále pracovné skupiny sú odborné komisie posudzujúce prichádzajúce žiadosti o zosúlaďovanie alebo nové ŠP a odbory HIK. Každá SPS vytvára pre konkrétnu žiadosť dočasnú pracovnú skupinu (DPS) a to zo zoznamu radou schválených interných a externých posudzovateľov. Externí posudzovatelia sú na UMB nezávislí a vždy sú vedúcimi DPS. DPS vypracúva hodnotiace správy, ktoré sa v SPS prerokujú a predkladajú na rozhodnutie RVSK UMB.

   

  Na fakultnej úrovni sú vytvorené fakultné orgány pre vnútorný systém kvality, v ktorých kompetencii je najmä interné schvaľovanie žiadostí súvisiacich s vytváraním ŠP alebo podávaním žiadostí SAAVŠ a to ešte pred ich doručením RVSK UMB. Najvyššou autonómnou kompetenciou fakultných orgánov pre VSK je schvaľovanie úprav ŠP, periodické hodnotenie ŠP a HIK, prijímanie opatrení vo väzbe na získavanie spätnej väzby od relevatných zainteresovaných strán a prejednávanie podnetov na zlepšovanie kvality. Na fakultách pôsobia aj fakultní koordinátori VSKosoby zodpovedné za prijímanie podnetov na zlepšovanie kvality. Samozrejmosťou sú osoby zodpovedné za ŠP, učitelia ŠP a podporný personál. Súčasťou vedenia každej fakulty je aj prodekan, v ktorého kompetencii je vnútorný systém kvality na úrovni fakulty, pretože fakultní koordinátori VSK sú primárne určení pre zabezpečenie organizačnej komunikácie medzi fakultnou a rektorátnou úrovňou VSK. Na nohých súčastiach UMB sú koordinátormi zároveň príslušní prodekani.

   

  Pri RVSK UMB pôsobia aj interní audítori VSK, ktorých úlohou je zabezpečenie priebežného dohľadu nad dodržiavaním štandardov SAAVŠ. Okrem toho sa UMB podrobuje aj externému zabezpečovaniu kvality a to najmä posudzovaním svojho VSK na UMB nezávislými odborníkmi na kvalitu vysokoškolského vzdelávania.

   

  Administráciu a organizačnú komunikáciu na úrovni rektorátu UMB zabezpečujú zamestnanci Referátu VSK UMB, kde kľúčovú úlohu zohráva manažér pre VSK UMB, tajomník RVSK UMB, manažér akreditačných činností a referent kvality.

  Základný rámec vnútorného systému kvality UMB je znázornený na nižšie uvedenej schéme, pričom obsahuje len hlavné štruktúry VSK UMB.

  Základný rámec vnútorného systému kvality UMB

  Základná charakteristika VSK UMB