K JUBILEU BRIGITY ŠIMONOVEJ

K JUBILEU BRIGITY ŠIMONOVEJ

Literárny týždenník; 07/2017,08/2017; 01/03/2017; s.: 15; JANA BORGUĽOVÁ ; Zaradenie: SERVIS, NEKROLÓGV príjemnej atmosfére si v Banskej Bystrici 21. februára t. r. pripomenuli kolegovia, priatelia a známi nedávne životné jubileum vysokoškolskej pedagogičky Univerzity Mateja Bela prof. PhDr. Brigity Simonovej, CSc. (nar. 6. 1. 1942). Literárne a hudobné múzeum (Štátna vedecká knižnica) pripravilo osobné stretnutie s jubilantkou na tému, ktorá jej ako významnej odborníčke v oblasti literatúry pre deti a mládež obzvlášť leží na srdci -Moderný človek, literatúra a škola. Za desaťročia pedagogickej praxe prešla rozličnými skúsenosťami, ktoré ju oprávňujú ku kritickému nazeraniu na súčasné trendy. Uvedomuje si, že doba sa výrazne zmenila, knihy ako jeden z úžasných zážitkov poznávania sveta a života v ňom nahradili všadeprítomné elektronické médiá. Napriek tomu existuje možnosť aktívnej práce s literatúrou. Presvedčiť sa o tom možno z autorkinej početnej publikačnej činnosti, doteraz knižne vydala napr. Literatúra v etickej výchove (1994), Žáner v pohybe: Reflexie o rozprávke (1994), Moderný človek, literatúra a škola (2000), okrem toho sa prezentovala množstvom učebných textov, zborníkov, metodických príručiek atď.

Jubilantka sa nepohybovala iba v teoretickom prostredí, svoje poznatky si overovala v študentskom teréne, desať rokov napríklad viedla študentské divadlo KNAP na Pedagogickej fakulte, s ktorým získala množstvo ocenení na Akademickom Prešove. Tvorivá dramatika jej dávala možnosti hlbšie spoznávať emocionálny svet detského čitateľa, preto mu venovala veľkú pozornosť. Mladých autorov spoznávala aj prostredníctvom účasti v porotách recitačných či autorských literárnych súťaží (Hviezdoslavov Kubín, Sládkovičova Radvaň, Chalupkovo Brezno, Tak píšem ja, Šaliansky Maťko a i.). Ako členka Spolku slovenských spisovateľov sa venuje okrem iného recenzentskej a poradenskej činnosti najmä autorom z banskobystrickej odbočky. Prizývajú ju na vedecké konferencie, kultúrne podujatia či vzdelávacie aktivity. Za svoju doterajšiu činnosť získala mnohé ocenenia a uznania, ale radšej ako medaily a plakety prijíma vďačnosť svojich bývalých študentov, z ktorých sa stali výborní učitelia, niektorí z nich dokonca kolegovia na univerzite...

Jubilujúcej prof. Brigite Šimonovej želáme najmä veľa zdravia, aby mohla naďalej tvorivo rozkrývať zákutia literatúry pre deti a mládež a rozdávať svoje cenné poznatky tým, ktorí o to budú stáť!

JANA BORGUĽOVÁ
-END-