Školné a poplatky

  • Úhrada poplatku z krajín EÚ

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK7581800000007000095590
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: podľa príslušného druhu školného danej fakulty
Špecifický symbol: ID osoby v AIS ( v prípade študenta), rodné číslo (v prípade uchádzača)     

Poznámka: meno a priezvisko študenta/uchádzača o štúdium                  

  • Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK7581800000007000095590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: podľa príslušného druhu školného danej fakulty
Špecifický symbol: ID osoby v AIS ( v prípade študenta), rodné číslo (v prípade uchádzača), zahraničný ú   

 

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Výšku školného na príslušný AR upravuje smernica.

 
Smernica o školnom  a poplatkoch  na AR 2021/2022
 
Smernica o školnom  a poplatkoch  na AR 2020/2021