Univerzita Mateja Bela reflektuje v oblasti vedy a výskumu globálne trendy s cieľom prehlbovania interakcií veda - spoločnosť. Podporuje smerovanie k  otvorenej vede  prostredníctvom  zvyšovania spoľahlivosti, efektívnosti, dôveryhodnosti, inkluzívnosti a globálnosti so zámerom zvyšovania jej kvality a  vplyvu na spoločnosť.