Aktuálne oznamy

AKO SA SPRÁVAŤ: COVID-19

V Ban. Bystrici dňa 15. 10. 2020

Ubytovať sa je možné v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 14:00 hod.

V Ban. Bystrici dňa 08. 09. 2020

Nájomné za zimný semester akademického roka 2020/21

A = 2 - lôžková izba 54,00 € / mes. september - január = 270,00 €
B = 3 - lôžková izba 51,00 € / mes. september - január = 255,00 €
     
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu:

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857

BIC / SWIFT: SPSRSKBA

VS: 64123456
ŠS: ID študenta
  - v správe pre prijímateľa uveďte meno a izbu študenta

MANUÁL - PLATBA

V prípade nutnosti vyhľadávania platby - nesprávne uvedený VS, ŠS alebo platba poštovou poukážkou, študent zaplatí poplatok vo výške 5,00 €.

V Ban. Bystrici dňa 01. 07. 2020

Zmluva o ubytovaní - aktualizovaná s platnosťou od AR 20/21.

V Ban. Bystrici dňa 25. 06. 2020