Aktuálne oznamy

Nájomné za zimný semester akademického roka 2020/21

Úhrada nájomného od 02. 07. do 15. 08. 2020 (čiastka už pripísaná na účte SÚZ UMB) výlučne bezhotovostným prevodom:

2 - lôžková izba 54,00 € / mes. september - január = 270,00 €
3 - lôžková izba 51,00 € / mes. september - január = 255,00 €
     
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SK44 8180 0000 0070 0009 5857
VS: 64123456
ŠS: ID študenta
  - v správe pre prijímateľa uveďte meno a izbu študenta
   

MANUÁL - PLATBA

V prípade nutnosti vyhľadávania platby - nesprávne uvedený VS, ŠS alebo platba poštovou poukážkou, študent zaplatí poplatok vo výške 5,00 €.

V Ban. Bystrici dňa 01. 07. 2020

Zmluva o ubytovaní - aktualizovaná s platnosťou od AR 20/21.

V Ban. Bystrici dňa 25. 06. 2020