Povinné zverejňovanie

Podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 • Spôsob zriadenia Univerzity Mateja Bela (ďalej len UMB), jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry
  Univerzita Mateja Bela bola zriadená zákonom č. 139/1992 Zb.
  Právomoci a kompetencie UMB sú definované v platnom zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov.
  Popis organizačnej štruktúry je uvedený na www.umb.sk
 • Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
  Tieto informácie sú prístupné v rubrike Poskytovanie informácií.
 • Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku
  Proti rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti na adrese:

  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
  rektor UMB
  Národná 12
  974 01 Banská Bystrica
 • Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí návrhov a iných podaní vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
  Postup je uvedený v smernici UMB č. 01/2001 a v smernici č. 02/2001


Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

Zákony:

 • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 76/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní... v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2006
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní
 • Zákon č. 200/1997 Z. z. o študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov

Nariadenia

 • Nariadenie vlády č. 249/1992 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch

 • Nariadenie vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii

Vyhlášky

 • Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor• Vyhláška č. MŠ SR č. 102/2006 Z. z. priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

 • Vyhláška MŠ SR č. 453/2005 Z. z. o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia
 • Vyhláška MŠ SR č. 204/2002 Z. z. o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia v znení neskorších predpisov

Vnútrouniverzitné predpisy

 • Štatút Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Príkazy a smernice

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií