Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Povinné zverejňovanie

  Podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

  • Spôsob zriadenia Univerzity Mateja Bela (ďalej len UMB), jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry
   Univerzita Mateja Bela bola zriadená zákonom č. 139/1992 Zb.
   Právomoci a kompetencie UMB sú definované v platnom zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov.
   Popis organizačnej štruktúry je uvedený na www.umb.sk
  • Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
   Tieto informácie sú prístupné v rubrike Poskytovanie informácií.
  • Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku
   Proti rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti na adrese:

   doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
   rektor UMB
   Národná 12
   974 01 Banská Bystrica
  • Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí návrhov a iných podaní vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
   Postup je uvedený v smernici UMB č. 01/2001 a v smernici č. 02/2001


  Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

  Zákony:

  • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 76/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní... v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2006
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní
  • Zákon č. 200/1997 Z. z. o študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov

  Nariadenia

  • Nariadenie vlády č. 249/1992 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch

  • Nariadenie vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii

  Vyhlášky

  • Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor• Vyhláška č. MŠ SR č. 102/2006 Z. z. priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

  • Vyhláška MŠ SR č. 453/2005 Z. z. o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia
  • Vyhláška MŠ SR č. 204/2002 Z. z. o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia v znení neskorších predpisov

  Vnútrouniverzitné predpisy

  • Štatút Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Príkazy a smernice

  Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií