Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB

  • Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48
  • Operačný program: Kvalita životného prostredia
  • Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
  • Konkrétny cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  • Oblasť intervencie: 013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštrašné projekty a podporné opatrenia
  • Trvanie projektu: 04/2020 - 03/2022
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 2 215 884,18 EUR
  • Hlavný cieľ projektu:  Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá sa nachádza na Tajovského ulici číslo 40. Jedná sa o budovu školy, v ktorej má sídlo Filozofická fakulta UMB a Fakulta prírodných vied UMB. Navrhované stavebné úpravy predstavujú zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy vrátane inštalácie bleskozvodu, výmenu otvorových konštrukcií, ktorésa týkajú najmä strešných svetlíkov a dverí, rekonštrukciu interiérového osvetlenia, nútené vetranie s rekuperáciou tepla a s tým spojené stavené úpravy. Navrhované zmeny znížia celkovú energickú náročnosť budovy zo súčasnej energetickej triedy B (globálny ukazovateľ - Primárna energia) na energetickú triedu A1. Uskutočnením opatrení na zníženie potreby energie navrhnutých v energetickom audite a projektovom energetickom hodnotení sa plánuje dosiahnuť celková úspora energie na vykurovanie 57,5% a zníženie potreby energie o 679,924 MWh/rok, čo predstavuje zníženie emisií skleníkových plynov o 134,3 t/rok.A1.