doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

http://bystrica.dnes24.sk/ucitel-bystrickej-umb-pavlov-je-potrebne-zvysit-motivaciu-studovat-ucitelstvo-266024