Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ 2016/679“ alebo „GDPR“)

 

 

Prevádzkovateľ

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica  

IČO: 30232295, telefón: +421484461111*, mail: sekretariat@umb.sk

 

Zodpovedné osoby: kontakty TU.

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“ alebo „univerzita“) ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné  údaje v rámci plnenia úloh, povinností a napĺňania poslania verejnej vysokej školy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), verejnoprávnej a samosprávnej inštitúcie, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom.

 

Ako sme získali Vaše osobné údaje?

 

UMB ako prevádzkovateľ získava a spracúva Vaše osobné údaje vo vlastnom mene prostredníctvom oprávnených osôb svojich súčastí, ktorými sú jej fakulty, rektorát, knižnica a účelové zariadenia a v niektorých prípadoch aj prostredníctvom svojich zmluvných sprostredkovateľov.

 

Pri spracúvaní osobných údajov univerzitou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

UMB spracúva osobné údaje o dotknutých osobách, ktorými sú:

 • uchádzači o štúdium/zamestnanie na UMB;
 • vlastní študenti/zamestnanci;
 • bývalí študenti UMB a jej predchodcov;
 • bývalí zamestnanci UMB a bývalej pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici,
 • zamestnanci bývalého š. p. Učebné pomôcky v Babskej Bystrici;
 • uchádzači o ďalšie formy vzdelávania na UMB, účastníci a lektori tohto vzdelávania;
 • účastníci akcií a aktivít organizovaných univerzitou;
 • návštevníci;
 • iné osoby.

 

UMB Vaše osobné údaje získava:

 • najčastejšie priamo od Vás (ak ste uchádzačom o štúdium, študentom, zamestnancom,

  účastníkom vzdelávania na UMB, návštevníkom UMB a podobne);

 • v osobitných prípadoch od tretích strán (napr. od súdov, exekútorov, sociálnej poisťovne,

  z dostupných registrov vedených v zmysle osobitných zákonných predpisov alebo priamo od Vašej blízkej osoby).

 

Na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré UMB získala pri plnení svojich úloh od tretích strán, sa pre plnenie povinnosti prevádzkovateľa transparentne informovať dotknuté osoby vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 GDPR. Ide napríklad o osobné údaje o členoch spoločnej domácnosti pri zdokladovaní sociálnych pomerov v rodine študenta ako žiadateľa o priamu sociálnu podporu poskytovanú v zmysle zákona o VŠ.

 

Vaše osobné údaje, ktoré UMB nezískala priamo od Vás môže spracúvať v rámci plnenia povinností a úloh, ktoré jej vyplývajú zo zákonných predpisov:

 • ako poskytovateľovi vzdelávania, ak ste napríklad rodinným príslušníkom nášho študenta alebo jemu blízkou osobou;
 • ako zamestnávateľovi, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca UMB alebo jemu blízkou osobou;
 • ako subjektu plniaceho úlohy registratúrneho strediska a archívu, nakoľko UMB má       od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) od 14. X. 2003 priznaný štatút archívu a uchováva v ňom okrem vlastných archívnych dokumentov aj archívne dokumenty získané od svojich predchodcov (Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici, r. 1953 – 1959; Pedagogického inštitútu v Banskej Bystrici a v Martine, r. 1959 – 1964 a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, r. 1964 - 1992);
 • ako subjektu vykonávajúcemu správu vlastného registratúrneho strediskapričom v ňom okrem vlastnej agendy a osobných spisov študentov a zamestnancov bývalej Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici uchováva aj spisy tretej strany, ktorá zanikla (napr. osobné spisy zamestnancov bývalého š. p. Učebné pomôcky Banská Bystrica, ktoré UMB prevzala do úschovy na základe rozhodnutia ministerstva školstva z 10.12.1991).

 

Zásady ochrany osobných údajov

 

UMB pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiava zásady v zmysle článku 5 GDPR najmä zákonnosť, spravodlivosť, transparentnosť, zásady minimalizácie získavaných údajov, aktualizácie údajov, minimalizácie uchovávania údajov, integrity a dôvernosti. V neposlednom rade dbá aj na zásadu bezpečného spracúvania. UMB má vypracované dokumenty bezpečnostnej politiky (najmä záznamy o spracovateľských činnostiach; Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov UMB, ktorého súčasťou sú Bezpečnostná smernica a Bezpečnostné analýzy a riadenie rizík; verejný dokument „Vyhlásenie UMB o zaručení dostatočnej  bezpečnosti spracúvaných osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR zavedením bezpečnostnej politiky“.

Z dôvodu spracúvania veľkého množstva osobných údajov úplným alebo čiastočne automatizovaným spôsobom a tiež neautomatizovaným spôsobom na UMB vykonáva dohľad nad ochranou Vašich osobných údajov viacero zodpovedných osôb poverených a určených v zmysle článku 37 GDPR.

 

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne oprávnené osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov. Tieto osoby majú povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje v súlade so zákonnými predpismi a na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s jeho bezpečnostnou politikou.

 

UMB má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátnej moci alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

 

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané zákonným spôsobom na rôzne účely pričom právnym základom spracúvania je niektorá/viaceré z nasledujúcich podmienok:

 • plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle osobitných zákonných predpisov;
 • výkon verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby;
 • spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana (s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa);
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

 

 

Aké sú možné dôsledky neposkytnutia osobných údajov?

 

Ak UMB Vaše osobné údaje spracúva podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok čiastočné alebo aj úplné zmarenie realizácie úloh a povinností univerzity, ktoré jej vyplývajú z týchto predpisov resp. zamietavé vybavenie Vášho podania/žiadosti. Dotknutá osoba je v týchto prípadoch povinná požadované údaje poskytnúť a strpieť ich spracovanie po dobu trvania účelu spracovania. Napríklad, ak nám doručíte podanie podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o oznamovaní protispoločenskej činnosti, pričom neuvediete svoje meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a svoj podpis (pričom návrh bude obsahovať všetky ostatné náležitosti potrebné pre prešetrenie veci), UMB sa vecou bude zaoberať, avšak nebudete účastníkom konania a nebudeme Vás môcť informovať o výsledku prešetrenia. Alebo ak si ako študent UMB podáte žiadosť na priznanie priamej/nepriamej sociálnej podpory študenta, pričom neuvediete/nedoložíte  všetky povinné informácie, ktoré sú podstatné pre súdenie Vašej žiadosti a jej porovnanie s podmienkami ostatných žiadateľov, UMB sa Vašou žiadosťou bude zaoberať, avšak pravdepodobne jej nebude vyhovené.

 

Ak UMB Vaše osobné údaje spracúva pre potreby predzmluvných a zmluvných vzťahov v ktorých ste jednou zo zmluvných strán, poskytnutie osobných údajov je povinné a nevyhnutné pre platné uzatvorenie týchto zmluvných vzťahov. Po dobu trvania zmluvy a účelu spracovania je Vašou povinnosťou strpieť spracovanie poskytnutých osobných údajov.

 

Ak UMB získava a spracúva Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, obvykle rovnakým spôsobom, ako ste ho poskytli. Máte možnosť účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a nemá pre Vás ďalšie nepriaznivé následky. Napríklad odvolanie súhlasu na účely priameho marketingu e-mailovou poštou alebo súhlasu rodiča na fotografovanie svojho dieťaťa pre účely propagácie akcie, na ktorú rodič dieťaťa prihlásil (napr. na Detskú univerzitu) nemá žiadne dôsledky na prijatie žiadosti a umožnenie účasti dieťaťa na tejto akcii.

 

Ak UMB Vaše osobné údaje spracúva na účely dosiahnutia oprávnených záujmov, ktoré sleduje UMB alebo tretia strana, poskytnutie Vašich údajov je zväčša nevyhnutné pre daný účel a dotknutá osoba je povinná požadované údaje poskytnúť a strpieť ich spracovanie za dodržania zásady, že tieto oprávnené záujmy nikdy nesmú prevažovať nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä aj je dotknutou osobou dieťa. (napr. evidencia jednorazových vstupov návštev do budovy alebo monitorovanie osôb v priestoroch prevádzkovateľa prístupných verejnosti alebo poskytnutie súkromnej e-mailovej adresy a telefonického kontaktu rodiča dieťaťa, ktoré je účastníkom akcie organizovanej univerzitou nakoľko tieto údaje sú nevyhnutné v prípade potreby urýchleného kontaktovania rodiča dieťaťa).

Poskytnutie údajov dotknutou osobou spracúvaných na niektoré účely oprávnených záujmov UMB nie je nevyhnutné a preto je dobrovoľné. Napr. pri záujme dotknutej osoby pripojiť sa k verejnej výzve a podporiť ju formou podpísania zberových hárkov, alebo pri vyhotovovaní fotografií/videozáznamu z konania verejnej akcie organizovanej na UMB pre potreby našej vlastnej propagácie je získavanie fotografií účastníkov akcie založené na privolení dotknutej osoby v čase vyhotovenia fotografie/videozáznamu. V prípade naznačenia, že dotknutá osoba nechce byť na zábere fotografa UMB, ten je povinný to akceptovať a takýto záber nevyhotoviť.

 

Prehľad účelov spracúvania stanovených prevádzkovateľom a ich právnych základov je jednotlivo uvedený v dokumente „Informácie o účeloch spracúvania “.

 

 

Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

 

Kategória možných príjemcov:

 • oprávnené osoby prevádzkovateľa
 • orgány štátnej správy a verejnej moci
 • súdy
 • orgány činné v trestnom konaní
 • exekútori
 • zmluvní sprostredkovatelia
 • dotknuté osoby, ktoré sú napr. v postavení žiadateľa, uchádzača o zamestnanie/vzdelávanie, účastníka vzdelávania, sťažovateľa, predkladateľa petície a iné osoby, ktorých sa žiadosť/sťažnosť/petícia týka
 • účastníci konania
 • iné oprávnené subjekty
 • verejnosť (údaje povinne zverejnené v zmysle osobitných zákonných predpisov, napr. v registroch alebo údaje zverejnené na základe súhlasu dotknutej osoby alebo pri realizácii oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a ich realizácia je s privolením dotknutej osoby a tieto záujmy  nie sú nad rámec základné práva a slobody dotknutej osoby).

 

Podrobnejšie informácie o príjemcoch nájdete v dokumente „Informácie o účeloch spracúvania “.

 

 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa pri našich účeloch spracovania spravidla neuskutočňuje.

 

Výnimkou je len:

 • ·      poskytovanie osobných údajov zamestnanca ako riešiteľa medzinárodných projektov EÚ koordinátorovi projektu v tretej krajine (Srbsko a iné krajiny budúcich konzorcií projektov) pri účele Medzinárodné projekty
 • poskytovanie osobných údajov účastníkov zahraničných mobilít ERASMUS+ koordinátorovi VŠ v tretej krajine, ktorú si účastník vybral ako cieľovú krajinu svojej mobility pri účele Zahraničné mobility (Turecko, Maurícius, Srbsko, Ukrajina a ďalšie krajiny v rámci celého sveta).

Právnym základom prenosu do tretej krajiny je v týchto prípadoch čl. 46 odsek 2 písmeno a) Nariadenia EÚ 2016/679 (stanovenie primeraných záruk prenosu prostredníctvom právne záväzného a vykonateľného nástroja medzi orgánmi verejnej moci a verejnoprávnymi subjektami).

 

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou UMB a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, počas lehoty uloženia spisov určenej Registratúrnym poriadkom UMB (vypracovaným v zmysle osobitného zákona a schváleného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky) alebo do doby odvolania súhlasu, ak bol právnym základom získania Vašich osobných údajov; podľa toho, ktorá možnosť nastane skôr.

 

Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete v dokumente „Informácie o účeloch spracúvania“.

 

Osobné údaje a spisy, ktoré ešte pred vznikom UMB získala a vytvorila Fakulta ekonomiky, služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici boli v roku 1992 formou delimitácie spisovej agendy odovzdané do úschovy Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (dnešná Ekonomická univerzita) a UMB ich neuchováva.

 

Osobné údaje a spisy, ktoré do vzniku UMB vytvorila bývalá Fakulta ekonomiky, služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici boli v roku 1992 formou delimitácie spisovej agendy odovzdané do úschovy Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (dnešná Ekonomická univerzita) a UMB ich neuchováva.

 

Osobné údaje a spisy, ktoré do vzniku UMB vytvoril bývalý Ústav pre jazykovú a odbornú prípravu zahraničných študentov so strediskami v Senci a Herľanoch ako pracovisko bývalej Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, boli v roku 1984 formou delimitácie spisovej agendy odovzdané do úschovy Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave a UMB ich neuchováva.

 

 

Používame súbory cookies na sledovanie správania sa a profilovanie?

 

Webové stránky UMB nepoužívajú súbory cookies na sledovanie správania sa vrátane profilovania. Cookies sa využívajú na tieto účely:

 • udržanie prihlásenia užívateľa kým sa neodhlási, alebo kým „nevyprší“ prihlásenie;
 • anonymné štatistiky nových a vracajúcich sa návštevníkov webu.

E-shop vydavateľstva Belianum UMB nevyužíva cookies na sledovanie správania sa a profilovanie zákazníka. Cookies využíva na tieto účely:

 • udržanie prihlásenia užívateľa;
 • ukladanie stavu nákupného košíka, aby mohol návštevník nakúpiť viac položiek naraz;
 • anonymné štatistiky vracajúcich sa návštevníkov webu.

Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača (toto nastavenie je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke). Môže sa však stať, že zablokovaním súborov cookies obmedzíte funkcionalitu niektorých webstránok UMB (najmä ak sa vyžaduje prihlásenie).

 

 

Aké máte práva?

 

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese

zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe       o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme            k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné a naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, to znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený požiadať nás, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu

alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Podrobnejšie informácie k právam dotknutých osôb a formulár k ich uplatňovaniu nájdete v prílohách tu https://www.umb.sk/informacie-pre/gdpr/ochrana-osobnych-udajov.html .

Aktualizácia informácií: 20.11.2018