Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

  Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

  v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ 2016/679“ alebo „GDPR“)

   

  Prevádzkovateľ

   

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica  

  IČO: 30232295, telefón: +421484461111*, mail: sekretariat@umb.sk

   

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“ alebo „univerzita“) ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné  údaje v rámci plnenia úloh, povinností a napĺňania poslania verejnej vysokej školy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), verejnoprávnej a samosprávnej inštitúcie, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. 

  Zodpovedné osoby kontakty

   

  UMB je v zmysle GDPR povinná poveriť dohľadom nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu. Z dôvodu spracúvania veľkého množstva osobných údajov úplným, čiastočne automatizovaným spôsobom a tiež neautomatizovaným spôsobom na UMB vykonáva dohľad nad ochranou Vašich osobných údajov viacero zodpovedných osôb poverených a určených v zmysle článku 37 GDPR (každá fakulta a každá súčasť UMB má svoju zodpovednú osobu).

   

  Ako sme získali Vaše osobné údaje?

   

  UMB získava a spracúva Vaše osobné údaje vo vlastnom mene prostredníctvom svojich oprávnených osôb na  fakultách univerzity, Rektoráte UMB, v Univerzitnej knižnici UMB a v účelových zariadenia, ktorými sú študentské domovy a jedálne univerzity. V niektorých prípadoch aj prostredníctvom svojich zmluvných sprostredkovateľov (napr. pri celoživotnom vzdelávaní formou DPŠ).

   

  Pri spracúvaní osobných údajov univerzitou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje.

   

  UMB spracúva osobné údaje o dotknutých osobách, ktorými sú najmä:

  • uchádzači o štúdium/zamestnanie na UMB;
  • vlastní študenti/zamestnanci;
  • bývalí študenti UMB a jej predchodcov;
  • bývalí zamestnanci UMB a bývalej Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici,
  • zamestnanci bývalého š. p. Učebné pomôcky v Banskej Bystrici;
  • uchádzači o rôzne formy celoživotného vzdelávania na UMB, účastníci a lektori tohto vzdelávania;
  • účastníci odborných a verejných akcií a aktivít organizovaných univerzitou;
  • návštevníci;
  • iné osoby (napr. členovia hodnotiacich komisií, uchádzač o získanie vedecko-pedagogického titulu "docent" alebo „profesor“, externý člen vedeckej rady). 

  UMB Vaše osobné údaje získava:

  • najčastejšie priamo od Vás (ak ste uchádzačom o štúdium, študentom, zamestnancom,  účastníkom vzdelávania na UMB, návštevníkom UMB a podobne);
  • v osobitných prípadoch od tretích strán (napr. od súdov, exekútorov, sociálnej poisťovne a iných orgánov verejnej moci, z verejne dostupných registrov vedených v zmysle osobitných  zákonných predpisov, priamo od Vašej blízkej osoby prostredníctvom nevyhnutných dokumentov doložených v zmysle  právnych predpisov za účelom uplatňovania práv  a nárokov tejto osoby alebo od Vašich zamestnávateľov ako zmluvných partnerov v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov).

   

  Na prevádzkovateľa, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby sa vzťahuje tzv. informačná povinnosť, ktorú si UMB musí splniť najneskôr v čase získavania osobných údajov. Avšak v prípadoch, keď sa získanie alebo poskytnutie Vašich osobných údajov treťou stranou výslovne stanovuje v právnych predpisoch EÚ alebo Slovenskej republiky, sa na plnenie informačnej povinnosti vzťahuje výnimka. U študenta ide napríklad o osobné údaje o členoch spoločnej domácnosti pri dokladovaní sociálnych pomerov v rodine študenta ako žiadateľa o priamu sociálnu podporu (sociálne štipendium) poskytovanú v zmysle zákona o VŠ. U zamestnanca ide napríklad o doklady preukazujúce nárok na priznanie daňového bonusu na dieťa (napr. sobášny list pri ženách,  rodný list dieťaťa, prípadne kópia rozsudku o zverení dieťaťa do výchovy po rozvode) alebo doklady preukazujúce nárok na priznanie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu v zmysle § 152a Zákonníka práce (napr. doklady preukazujúce zaplatenie a pobyt dieťaťa v tábore).

   

  Vaše osobné údaje, ktoré UMB nezískala priamo od Vás, môže spracúvať v rámci plnenia povinností a úloh, ktoré jej vyplývajú zo zákonných predpisov a z verejného záujmu:

  • ako poskytovateľovi vzdelávania, ak ste napríklad rodinným príslušníkom nášho študenta alebo jemu blízkou osobou;
  •  ako zamestnávateľovi, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca UMB alebo jemu blízkou osobou;
  •  ako subjektu plniaceho úlohy archívu nakoľko UMB má od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky od 14. X. 2003 priznaný štatút archívu a uchováva v ňom okrem vlastných archívnych dokumentov aj archívne dokumenty získané od svojich predchodcov (Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici, r. 1953 – 1959; Pedagogického inštitútu v Banskej Bystrici a v Martine, r. 1959 – 1964 a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, r. 1964 - 1992);
  • ako subjektu plniaceho úlohy správcu registratúry,pričom vo svojich registratúrnych strediskách okrem agendy, ktorej je pôvodcom a osobných spisov študentov a zamestnancov bývalej Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici uchováva aj spisy iného prevádzkovateľa, ktorý zanikol bez právneho nástupcu (osobné spisy zamestnancov bývalého š. p. Učebné pomôcky Banská Bystrica, ktoré UMB prevzala v roku 1992 do úschovy na základe rozhodnutia zriaďovateľa tohto subjektu).

  Zásady ochrany osobných údajov

  UMB pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiava zásady v zmysle článku 5 GDPR najmä zákonnosť, spravodlivosť, transparentnosť, zásady minimalizácie získavaných údajov, aktualizácie údajov, minimalizácie uchovávania údajov, integrity a dôvernosti. V neposlednom rade dbá aj na zásadu bezpečného spracúvania. UMB má vypracované dokumenty bezpečnostnej politiky (najmä záznamy o spracovateľských činnostiach; Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov UMB, ktorého súčasťou sú Bezpečnostná smernica a Bezpečnostné analýzy a riadenie rizík; verejný dokument „Vyhlásenie UMB o zaručení dostatočnej bezpečnosti spracúvaných osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR zavedením bezpečnostnej politiky“). UMB prijala opatrenia na elimináciu rizík pre práva fyzických osôb (technické opatrenia realizované prostriedkami fyzickej povahy, personálne opatrenia, opatrenia na riadenie aktív, opatrenia pre riadenie prístupu osôb k osobným údajom, bezpečnú likvidáciu osobných údajov, evidenciu porušení ochrany osobných údajov, realizovanie kontrolnej činnosti, opatrenia súvisiace s dodávateľskými vzťahmi).

  Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne oprávnené osoby UMB poverené  spracúvaním osobných údajov v určenom rozsahu a na určené účely. Tieto osoby majú povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje v súlade so zákonnými a internými predpismi UMB, na základe pokynov prevádzkovateľa a jeho zodpovedných osôb a v súlade s bezpečnostnou politikou UMB.

  V niektorých prípadoch môžu Vaše osobné údaje spracúvať naši zmluvní sprostredkovatelia prostredníctvom svojich oprávnených osôb, pričom sa na nich vzťahuje povinnosť mlčanlivosti a pravidlá bezpečného spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR. Medzi sprostredkovateľov patrí napríklad firma Green Wave Recycling s.r.o. v Nitre zabezpečujúca likvidáciu našich spisov s osobnými údajmi, Inštitút priemyselnej výchovy s.r.o v Žiline získavajúci osobné údaje záujemcov/študentov celoživotného vzdelávania na UMB formou DPŠ v Žiline alebo PTO group s.r.o Banská Bystrica zabezpečujúca na obrazovkách v prostriedkoch MHD zverejňovanie obrazových nahrávok UMB propagujúcich život a dianie na UMB (pozri dokument „Informácie o účeloch spracúvania“).

  UMB má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri výkone kontrol, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátnej moci alebo inštitúcií, ak to vyplýva        z osobitných predpisov.

   

  Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

  Vaše osobné údaje budú spracúvané zákonným spôsobom niektorý z hlavných účelov spracovania pričom musí byť splnená niektorá/viaceré z nasledujúcich podmienok (právny základ spracúvania):

  • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle osobitných zákonných predpisov;
  • spracúvanie je nevyhnutné na výkon verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby;
  • spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana (s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa);
  •  súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel.

  Oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretích strán je právnym základom alebo jedným z právnych základov pre nasledujúce účely:

  • Evidencia služby vrátnikov
  • Helpdesk Priamy marketing,
  • Kniha návštev,
  • Kamerové monitorovacie systémy,
  • Kniha návštev,
  • Monitorovanie činnosti používateľov metropolitnej siete UMB
  • Propagácia a informovanie verejnosti,
  • Priamy marketing,
  • Preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie svojich právnych nárokov; 
  • pri účeloch Zmluvné vzťahy a Účtovné doklady iba v prípade spracúvania údajov o zamestnancoch zmluvného partnera v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

  Pre potreby spracúvania osobných údajov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa sme ešte pred začatím spracúvania vykonali tzv. test proporcionality a balančný test. To znamená, že sme zisťovali, či je použitie oprávneného záujmu pre dané spracúvanie zákonné a legitímne, nevyhnutné, vhodné a primerané. Porovnávali sme, či nad našimi oprávnenými záujmami neprevyšujú záujmy, práva a slobody dotknutej osoby. Pri všetkých testoch sme dospeli k záveru, že naše oprávnené záujmy jednoznačne prevyšujú nad záujmami dotknutej osoby pričom neohrozujú jej základné práva a slobody. Problematiku monitorovania činnosti svojich zamestnancov v privátnej metropolitnej sieti sme prerokovali so zástupcami zamestnancov, opísali v internej smernici a oboznámili s ňou zamestnancov.

  Osobné údaje, ktoré sme od Vás získali môžu byť spracúvané iba na vymedzený účel, o ktorom sme Vás informovali pred získaním Vašich údajov. Legislatíva však umožňuje ich použitie aj na tzv. iný účel než účel, na ktoré boli získavané a to vtedy, keď iný účel možno zlúčiť s pôvodným účelom spracúvania pretože s ním úzko súvisí. Spracovateľské operácie iného účelu používaného na UMB sú stanovené v právnych predpisoch EÚ a Slovenskej republiky, ktoré v demokratickej spoločnosti zaisťujú potrebné a primerané opatrenia s cieľom zaistiť najmä

  • ochranu, vymáhanie a obhajovanie občianskoprávnych nárokov alebo
  • predchádzanie trestnej činnosti alebo
  • ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných alebo
  • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu najmä účel archivácie alebo účel štátnej štatistiky a výkazníctva. 

  Aké sú možné dôsledky neposkytnutia osobných údajov?

  Ak UMB Vaše osobné údaje spracúva podľa osobitných právnych predpisov (plnenie zákonnej povinnosti alebo výkon verejnej moci) a v súvislosti s plnením úloh vo verejnomzáujmeje poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou. Vašou povinnosťou je požadované údaje poskytnúť a strpieť ich spracovanie po dobu trvania účelu spracovania. Neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok čiastočné alebo aj úplné zmarenie realizácie plnenia verejných úloh a povinností univerzity, ktoré jej vyplývajú z týchto predpisov resp. zamietavé vybavenie Vášho podania/žiadosti alebo nemožnosť vydania rozhodnutia orgánu verejnej moci. V určitých prípadoch neposkytnutie niektorých osobných údajov nemá vplyv na vybavenie podania/podnetu, môže mať však vplyv na iné skutočnosti. Napríklad, ak si ako študent UMB podáte žiadosť na priznanie priamej/nepriamej sociálnej podpory študenta, pričom neuvediete/nedoložíte  všetky povinné informácie, ktoré sú podstatné pre súdenie Vašej žiadosti a jej porovnanie s podmienkami ostatných žiadateľov, UMB sa Vašou žiadosťou bude zaoberať, avšak pravdepodobne jej nebude vyhovené. Alebo ak nám doručíte podanie podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o oznamovaní protispoločenskej činnosti, pričom neuvediete svoje meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a svoj podpis (pričom návrh bude obsahovať všetky ostatné náležitosti potrebné pre prešetrenie veci), UMB sa vecou bude zaoberať, avšak nebudete účastníkom konania a nebudeme Vás môcť informovať o výsledku prešetrenia.

  Ak UMB Vaše osobné údaje spracúva pre potreby predzmluvných a zmluvných vzťahov v ktorých ste jednou zo zmluvných strán („klasická“ zmluva, záväzná zmluvná prihláška s povinnosťou platby, objednávka a iné), poskytnutie osobných údajov je povinné a je nevyhnutné pre platné uzatvorenie týchto zmluvných vzťahov. V prípade ich neposkytnutia nemusí dôjsť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Po dobu trvania zmluvy a účelu spracovania je Vašou povinnosťou strpieť spracovanie poskytnutých osobných údajov.

  Získavanie Vašich údajov spracúvaných univerzitou pri plnení úloh vysokej školy vo verejnom záujme môže byť pri niektorých účeloch na báze Vášho dobrovoľného poskytnutia. Napr. pri Vašom záujme pripojiť sa k verejnej výzve a podporiť ju formou podpísania zberových hárkov (účel „výzvy a vyhlásenia“). Alebo pri vyhotovovaní fotografií/videozáznamu z konania verejnej akcie organizovanej na UMB pre účel pozitívnej „propagácie a informovania verejnosti“ o činnosti a možnostiach vzdelávania na UMB, je získavanie fotografií účastníkov verejnej akcie založené na privolení dotknutej osoby v čase vyhotovenia fotografie/videozáznamu. V prípade naznačenia, že dotknutá osoba nechce byť na zábere fotografa UMB, ten je povinný to akceptovať a takýto záber nevyhotoviť.

  Ak UMB získava a spracúva Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, obvykle rovnakým spôsobom, ako ste ho poskytli. Máte možnosť účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a nemá pre Vás ďalšie nepriaznivé následky. Napríklad odvolanie súhlasu na účely priameho marketingu zasielaného e-mailovou poštou alebo odvolanie súhlasu rodiča na fotografovanie svojho dieťaťa pre účely propagácie akcie, na ktorú rodič dieťaťa prihlásil (napr. na Detskú univerzitu), prípadne odvolanie súhlasu so spracovaním citlivých údajov o zdravotnom stave dieťa nemá žiadne dôsledky na prijatie a zaradenie žiadosti do procesu spracovania a umožnenie účasti dieťaťa na tejto akcii. Ak napr. dôjde k odvolaniu súhlasu účastníka súťaže so zverejnením jeho mena ako výhercu, tento nepríde o svoju výhru (pokiaľ to v štatúte súťaže nie je stanovené inak).

  Ak UMB Vaše osobné údaje spracúva na účely dosiahnutia oprávnených záujmov, ktoré sleduje UMB alebo tretia strana, poskytnutie Vašich údajov je zväčša nevyhnutné pre daný účel a musíte strpieť ich spracovanie. 

  UMB veľmi citlivo pristupuje k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby a ochranu jej základných práv a slobôd, najmä ak dotknutou osobou je vlastný zamestnanec alebo dieťa.

  Prehľad účelov spracúvania stanovených UMB ako prevádzkovateľom a ich právnych základov je jednotlivo uvedený v dokumente „Informácie o účeloch spracúvania“.

  Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

  Vaše osobné údaje spracúvajú výhradne poverené oprávnené osoby (naši zamestnanci, prípadne zmluvný subjekt poverený spracúvaním osobných údajov v našom mene tzv. sprostredkovateľ). V rámci spracúvania môžu tieto osobné údaje poskytovať alebo sprístupňovať oprávneným príjemcom.

  Kategórie možných príjemcov:

  • orgány štátnej správy a verejnej moci
  • súdy
  • orgány činné v trestnom konaní
  • exekútori
  • dotknuté osoby, ktoré sú napr. v postavení žiadateľa, uchádzača o zamestnanie/vzdelávanie, účastníka vzdelávania, sťažovateľa, predkladateľa petície a iné osoby, ktorých sa žiadosť/sťažnosť/petícia týka
  • účastníci konania
  • iné oprávnené subjekty
  • verejnosť (napr. ak údaje sú zverejnené vo verejnom záujme alebo v zmysle osobitných zákonných predpisov alebo sú zverejnené na základe súhlasu/privolenia dotknutej osoby pričom toto zverejnenie nie je nad rámec základných práv a slobôd dotknutej osoby).

  Podrobnejšie informácie o príjemcoch pri jednotlivých účeloch spracúvania nájdete v dokumente „Informácie o účeloch spracúvania“.

  Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa pri našich účeloch spracovania spravidla neuskutočňuje.

  Výnimkou je len:

  • poskytovanie osobných údajov zamestnanca ako riešiteľa medzinárodných projektov EÚ koordinátorovi projektu v tretej krajine (Čierna Hora a iné krajiny budúcich konzorcií projektov, v minulosti Srbsko) pri účele Medzinárodné projekty
  • poskytovanie osobných údajov účastníkov zahraničných mobilít ERASMUS+ koordinátorovi VŠ v tretej krajine, ktorú si účastník vybral ako cieľovú krajinu svojej mobility pri účele Zahraničné mobility (Turecko, Maurícius, Srbsko, Ukrajina a ďalšie krajiny v rámci celého sveta).

  Právnym základom prenosu do tretej krajiny je v týchto prípadoch čl. 46 odsek 2 písmeno a) Nariadenia EÚ 2016/679 (stanovenie primeraných záruk prenosu prostredníctvom právne záväzného a vykonateľného nástroja medzi orgánmi verejnej moci a verejnoprávnymi subjektami, ktorým je nariadenie EÚ č. 1288/2013, ktorým sa zriaďuje ERASMUS+, Nariadenie EÚ č. 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a pravidlá jeho šírenia, Nariadenie EÚ č. 1291/2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020, Nariadenie EÚ č. 2021/695, ktorým sa zriaďuje program Horizont Európa).

  Určitým špecifikom je využívanie produktu Office 365 od spoločnosti Microsoft. UMB, spolu s ostatnými vysokými školami, využíva tento produkt v rámci zmluvy, ktorú uzatvorilo MŠVVaŠ SR na multi licenčný prístup k poskytovaniu služieb spoločnosťou Microsoft. K týmto službám patria aj bezpečné cloudové služby so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ (Írsko), čím sa v zmysle Nariadenia EÚ 2016/679 Microsoft stal pre svojich zákazníkov sprostredkovateľom. Spoločnosť Microsoft sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom dostatočné záruky pri spracúvaní osobných údajov podľa požiadaviek platnej legislatívy EÚ formou online vyhotovenej zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov (https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67) nazvanej „Služby online spoločnosti Microsoft_Doplnok o ochrane osobných údajov“.

  Údaje profesionálnych služieb, ktoré spoločnosť Microsoft spracúva v mene zákazníka, v rámci produktu Office 365 sa nesmú prenášať do USA a tretích krajín nezaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov s výnimkou prípadov, ktoré sú v súlade s podmienkami poskytovania profesionálnych služieb a ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy. Právnym základom prenosu do tretej krajiny je v týchto prípadoch čl. 46 odsek 2 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 (stanovenie primeraných záruk prenosu prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia. Súčasťou uvedenej zmluvy sú aj Štandardné zmluvné doložky so spoločnosťou Microsoft sú súčasťou vyššie spomínanej online zmluvy. Viac informácii o osobitných právnych zárukách spoločnosti Microsoft                  k ochrane osobných údajov na https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement).

   

  Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

  Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie.

   

  Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

  Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou UMB a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania a počas lehoty uloženia spisov určenej Registratúrnym poriadkom UMB, ktorý je vypracovaný v zmysle povinnosti vyplývajúcej UMB zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach alebo do doby odvolania súhlasu, ak bol súhlas právnym základom získania Vašich osobných údajov; podľa toho, ktorá možnosť nastane skôr.

  Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania nájdete v dokumente „Informácie o účeloch spracúvania“.

  Osobné údaje a spisy, ktoré do vzniku UMB vytvorilabývalá Fakulta ekonomiky, služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici ako fakulta Vysokej školy ekonomickej v Bratislave , boli v roku 1992 formou delimitácie spisovej agendy odovzdané do úschovy dnešnej Ekonomickej univerzity. UMB ich teda neuchováva.

  Osobné údaje a spisy, ktoré do vzniku UMB vytvoril bývalý Ústav pre jazykovú a odbornú prípravu zahraničných študentov so strediskami v Senci a Herľanoch ako pracovisko bývalej Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, boli v roku 1984 formou delimitácie spisovej agendy odovzdané do úschovy Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave a UMB ich neuchováva.

  Používame súbory cookies na sledovanie správania sa a profilovanie?

   

  Webové stránky UMB nepoužívajú súbory cookies na sledovanie správania sa vrátane profilovania. Cookies sa využívajú na tieto účely:

  • udržanie prihlásenia užívateľa kým sa neodhlási, alebo kým „nevyprší“ prihlásenie;
  • anonymné štatistiky nových a vracajúcich sa návštevníkov webu.

  E-shop vydavateľstva Belianum UMB nevyužíva cookies na sledovanie správania sa a profilovanie zákazníka. Cookies využíva na tieto účely:

  • udržanie prihlásenia užívateľa;
  • ukladanie stavu nákupného košíka, aby mohol návštevník nakúpiť viac položiek naraz;
  • anonymné štatistiky vracajúcich sa návštevníkov webu.

  Ukladaniu súborov cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Ak tak neurobíte, v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je toto Vaše rozhodnutie považované za súhlas s používaním cookies na našej stránke. Môže sa stať, že zablokovaním súborov cookies obmedzítefunkcionalitu niektorých webstránok UMB (najmä v situáciách, ak sa vyžaduje Vaše prihlásenie).

   

  Zmena podmienok spracúvania osobných údajov

  Informácie, ktoré sme Vám na tomto mieste poskytli sa týkajú aktuálneho spracúvania osobných údajov na UMB, ktorého podmienky sa môžu v priebehu času meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si UMB vyhradzuje možnosť pôvodne zverejnené informácie podľa potreby aktualizovať ich úpravou alebo zmenou v rozsahu v akom došlo ku zmene podmienok spracúvania osobných údajov. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

   

  Posledná aktualizácia informácií UMB o spracúvaní osobných údajov bola vykonaná 30.5.2021.

   

  Aké máte práva?

  Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas poskytnutý. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

  Právo na prístup – vždy máte právo na poskytnutie informácie, či o Vás spracúvame osobné údaje. Máte možnosť požiadať o kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme  k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

  Právo na opravu – máte vždy počas trvania účelu spracúvania právo na opravu údajov. Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné a naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, to znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

  Toto právo je obmedzené a nevykoná sa v požadovanom rozsahu ak je spracúvanie údajov potrebné:

  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
  • na splnenie povinnosti podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
  • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
  • na preukazovanie a uplatnenie právneho nároku prevádzkovateľa.

  Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený požiadať nás, aby sme prestali používať niektoré Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme môžu byť nepresné a namietate ich správnosť, dôjde k obmedzeniu po dobu overenia Vášho podnetu. Alebo keď si myslíte, že spracúvanie je nezákonné a Vy namietate vymazanie údajov, pričom ho žiadate nahradiť obmedzením používania. Alebo ak UMB údaje už nepotrebuje, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojho právneho nároku (napr. kamerový záznam, ak má byť súčasťou spisu polície v rámci o vyšetrovania. Alebo ak namietate spracúvanie s právnym základom verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či dôvody na strane UMB prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.  

  Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, pri ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

  Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch alebo na verejných záujmoch a výkone verejnej moci. Počas doby šetrenia UMB dočasne pozastaví spracúvanie Vašich údajov. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, sme povinní ihneď ukončiť spracúvanie Vašich údajov. Ak v prípade podanej námietky nemáme presvedčivé argumenty o tom, že naše legitímne a oprávnené dôvody na spracúvanie prevažujú nad Vašimi záujmami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Právo namietať sa netýka údajov spracúvaných na vedecký alebo historický výskum či štatistické účely pre potreby plnenia úloh vo verejnom záujme.

  Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – vždy, keď sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

  Podrobnejšie informácie k právam dotknutých osôb a formulár písomnej žiadosti k ich uplatňovaniu nájdete v prílohách tu https://www.umb.sk/informacie-pre/gdpr/ochrana-osobnych-udajov.html.