Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

  Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

  v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ 2016/679“ alebo „GDPR “)

   

  Prevádzkovateľ

   

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

  IČO: 30232295, telefón: +421484461111*, e-mail: sekretariat@umb.sk

   

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“ alebo „Prevádzkovateľ“ alebo „univerzita“) ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné  údaje v rámci plnenia úloh, povinností a napĺňania poslania verejnej vysokej školy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), verejnoprávnej a samosprávnej inštitúcie, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom.

  Zodpovedné osoby kontakty

  UMB je v zmysle GDPR povinná poveriť dohľadom nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu. Na UMB vykonáva dohľad nad ochranou Vašich osobných údajov viacero zodpovedných osôb poverených a určených v zmysle článku 37 GDPR (ďalej tiež „zodpovedná osoba“). Každá fakulta a súčasť UMB má svoju zodpovednú osobu zodpovednú za výkon svojej funkcie na príslušnej fakulte/súčasti UMB. Všetky naše zodpovedné osoby majú voči Vám rovnaké postavenie a povinnosti v súlade s GDPR.

   

   

  Ako sme získali Vaše osobné údaje? 

  UMB získava a spracúva Vaše osobné údaje vo vlastnom mene prostredníctvom svojich oprávnených osôb na  fakultách univerzity, Rektoráte UMB, v Univerzitnej knižnici UMB a na svojich účelových zariadeniach, ktorými sú študentské domovy a jedálne univerzity. V niektorých prípadoch Vaše osobné údaje získava aj prostredníctvom svojich zmluvných sprostredkovateľov (napr. pri celoživotnom vzdelávaní formou DPŠ).

   

  Pri spracúvaní osobných údajov univerzitou ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje.

   

  UMB spracúva osobné údaje o dotknutých osobách, ktorými sú najmä:

  • uchádzači o štúdium/zamestnanie na UMB
  • vlastní študenti/zamestnanci
  • bývalí študenti UMB a jej predchodcov
  • bývalí zamestnanci UMB a bývalej Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici
  • zamestnanci bývalého š. p. Učebné pomôcky v Banskej Bystrici
  • uchádzači o rôzne formy celoživotného vzdelávania na UMB, účastníci a lektori tohto vzdelávania
  • účastníci odborných a verejných akcií a aktivít organizovaných univerzitou
  • návštevníci
  • iné osoby (napr. členovia hodnotiacich komisií, uchádzač o získanie vedecko-pedagogického titulu "docent" alebo „profesor“, externý člen vedeckej rady, kandidát na člena/člen správnej rady, blízka osoba nášho zamestnanca).

   

  UMB Vaše osobné údaje získava:

  • najčastejšie priamo od Vás (ak ste uchádzačom o štúdium, študentom, zamestnancom,  účastníkom vzdelávania na UMB, návštevníkom UMB a podobne)
  • v osobitných prípadoch od tretích strán (napr. od súdov, exekútorov, sociálnej poisťovne a iných orgánov verejnej moci, z verejne dostupných registrov vedených v zmysle osobitných  právnych predpisov alebo priamo od Vašej blízkej osoby prostredníctvom nevyhnutných dokumentov doložených v zmysle  právnych predpisov za účelom uplatňovania práv  a nárokov tejto osoby alebo od Vašich zamestnávateľov ako zmluvných partnerov v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov).

   

  Na prevádzkovateľa, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby sa vzťahuje tzv. informačná povinnosť podľa článku 13 GDPR, ktorú si UMB musí splniť najneskôr v čase získavania osobných údajov. Ak prevádzkovateľ osobné údaje nezískava priamo od dotknutej osoby, vzťahuje sa na neho informačná povinnosť podľa článku 14 GDPR. Výnimka z tejto povinnosti sa uplatňuje napr. v prípadoch, keď sa získanie alebo poskytnutie Vašich osobných údajov treťou stranou výslovne stanovuje v právnych predpisoch EÚ alebo Slovenskej republiky. U študenta ide napríklad o osobné údaje poskytnuté UMB o členoch spoločnej domácnosti pri dokladovaní sociálnych pomerov v rodine študenta ako žiadateľa o priamu sociálnu podporu (sociálne štipendium) poskytovanú v zmysle zákona o VŠ. U zamestnanca ide napríklad o osobné údaje o jeho dieťati alebo manželovi/manželke poskytnuté UMB formou kópie dokladov preukazujúcich nárok na priznanie daňového bonusu na dieťa alebo daňovo odpočítateľnej položky na manžela/manželku (napr. sobášny list,  rodný list dieťaťa, prípadne rozsudok o zverení dieťaťa do výchovy po rozvode) alebo doklady preukazujúce nárok na priznanie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu v zmysle § 152a Zákonníka práce (napr. doklady preukazujúce zaplatenie pobytu dieťaťa v tábore).

   

  Vaše osobné údaje, ktoré UMB nezískala priamo od Vás, môže spracúvať v rámci plnenia povinností a úloh, ktoré jej vyplývajú zo zákonných predpisov a z verejného záujmu:

  • ako poskytovateľovi vzdelávania (ak ste napríklad rodinným príslušníkom nášho študenta alebo jemu blízkou osobou alebo ak Vás oprávnený subjekt v súlade so zákonom o VŠ navrhol ako kandidáta na člena Správnej rady UMB)
  • ako zamestnávateľovi (ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca UMB alebo jemu blízkou osobou)
  • ako subjektu plniaceho úlohy archívu (UMB má od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky od 14. X. 2003 priznaný štatút archívu a uchováva v ňom okrem vlastných archívnych dokumentov aj archívne dokumenty získané od svojich predchodcov: Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici, r. 1953 – 1959; Pedagogického inštitútu v Banskej Bystrici a v Martine, r. 1959 – 1964 a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, r. 1964 - 1992)
  • ako subjektu plniaceho úlohy správcu registratúry, pričom vo svojich registratúrnych strediskách okrem agendy, ktorej je pôvodcom a osobných spisov študentov a zamestnancov bývalej Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici uchováva aj spisy iného prevádzkovateľa, ktorý zanikol bez právneho nástupcu (osobné spisy zamestnancov bývalého š. p. Učebné pomôcky Banská Bystrica, ktoré UMB prevzala v roku 1992 do úschovy na základe rozhodnutia zriaďovateľa tohto subjektu).

   

  Zásady ochrany osobných údajov 

  UMB pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiava zásady v zmysle článku 5 GDPR najmä zákonnosť, spravodlivosť, transparentnosť, zásady minimalizácie získavaných údajov, aktualizácie údajov, minimalizácie uchovávania údajov, integrity a dôvernosti. V neposlednom rade dbá aj na zásadu bezpečného spracúvania. UMB má vypracované dokumenty bezpečnostnej politiky (najmä záznamy o spracovateľských činnostiach; Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov UMB, ktorého súčasťou sú Bezpečnostná smernica a Bezpečnostné analýzy a riadenie rizík; interné predpisy o výkone práv dotknutých osôb a o zásadách manipulácie s osobnými údajmi oprávnenými osobami UMB; verejný dokument „Vyhlásenie UMB o zaručení dostatočnej bezpečnosti spracúvaných osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR zavedením bezpečnostnej politiky“). UMB prijala opatrenia na elimináciu rizík pre práva fyzických osôb (technické opatrenia realizované prostriedkami fyzickej povahy, personálne opatrenia, opatrenia na riadenie aktív, opatrenia pre riadenie prístupu osôb k osobným údajom, bezpečnú likvidáciu osobných údajov, evidenciu porušení ochrany osobných údajov, realizovanie kontrolnej činnosti, opatrenia súvisiace s dodávateľskými vzťahmi).

   

   

  Kto spracúva Vaše osobné údaje? 

  Vaše osobné údaje, ktoré sme získali pre vymedzený/é účel/y môžu spracúvať:

  • oprávnené osoby UMB
  • sprostredkovatelia univerzity
  • spoloční prevádzkovatelia.

   

  Na UMB majú prístup k Vašim osobným údajom a spracúvajú ich výlučne naše oprávnené osoby, ktoré súpísomne poverené  spracúvaním osobných údajov v určenom rozsahu a na určené účely. Tieto osoby majú povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi a internými predpismi UMB, na základe pokynov prevádzkovateľa, metodických usmernení zodpovedných osôb a v súlade s bezpečnostnou politikou UMB. Oprávnenými osobami sú nepedagogickí a pedagogickí zamestnanci UMB. Vzťahuje sa nich povinnosť zachovávania mlčanlivosti o osobných údajoch; tá sa na nich vzťahuje aj po ukončení ich funkcie alebo ukončení ich pracovnoprávneho vzťahu s UMB.

   

  V niektorých prípadoch môžu Vaše osobné údaje spracúvať naši zmluvní sprostredkovatelia prostredníctvom svojich oprávnených osôb, pričom sa na nich vzťahuje povinnosť mlčanlivosti a pravidlá bezpečného spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorý spracúva Vaše osobné údaje v našom mene a toto spracúvanie sa riadi zmluvou alebo iným právnym aktom, ktorým sa stanovuje predmet, povaha, účel a doba spracúvania, typ spracúvaných osobných údajov a kategórie dotknutých osôb a vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.   Medzi sprostredkovateľov UMB patrí napríklad firma www.scio.cz, s.r.o, ktorá pre nás spracúva údaje našich uchádzačov o štúdium na VŠ (zasielanie informácie o nutnosti absolvovať tzv. národnú porovnávaciu skúšku a priradenie výsledku z tejto skúšky k našej databáze uchádzačov) alebo firma Green Wave Recycling s.r.o. v Nitre zabezpečujúca likvidáciu našich spisov s osobnými údajmi, Inštitút priemyselnej výchovy s.r.o v Žiline získavajúci osobné údaje záujemcov/študentov celoživotného vzdelávania na UMB formou DPŠ (doplnkového pedagogického štúdia) v Žiline alebo PTO group s.r.o Banská Bystrica zabezpečujúca na obrazovkách v prostriedkoch MHD zverejňovanie obrazových nahrávok UMB propagujúcich život a dianie na UMB (pozri dokument „Informácie o účeloch spracúvania“).

   

  V niektorých situáciách spracúvame Vaše osobné údaje spoločne s iným prevádzkovateľom ako tzv. spoloční prevádzkovatelia. Náš spoločný prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vo vlastnom mene, ale spoločne určujeme účely a prostriedky spracúvania a máme formou dohody v zmysle článku 26 GDPR jasne rozdelenú zodpovednosť za vykonávanie povinností podľa GDPR, najmä pokiaľ ide o vykonávanie práv dotknutej osoby a poskytovanie informácií uvedených v článkoch 13 a 14 GDPR.Spoločného prevádzkovateľa máme napr. pri prevádzkovaní našich fanúšikovských stránok na sociálnych sieťach spoločnosti Meta platforms Ireland Limited (Facebook a Instagram).

   

  UMB má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri výkone kontrol, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátnej moci alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

   

  Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané? 

  Pri spracúvaní osobných údajov si UMB účel a prostriedky určuje sama alebo spoločne s inými (napr. so spoločným prevádzkovateľom) prípadne sú stanovené v právnych predpisoch Európskej únie (ďalej tiež „EÚ“) alebo Slovenskej republiky. UMB spracúva osobné údaje automatizovaným, čiastočne automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom.

   

  Vaše osobné údaje budú spracúvané zákonným spôsobom na niektorý z hlavných účelov spracovania pričom musí byť splnená niektorá/viaceré z nasledujúcich podmienok (právny základ spracúvania):

  • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle osobitných právnych predpisov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR
  • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
  • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana (s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
  • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR
  • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej/fyzickej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR.

   

  Oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretích strán je na UMB právnym základom alebo jedným z právnych základov pre nasledujúce účely spracúvania osobných údajov:

  • Evidencia služby vrátnikov
  • Helpdesk
  • Kniha návštev
  • Kamerové monitorovacie systémy
  • Monitorovanie činnosti používateľov metropolitnej siete UMB
  • Propagácia a informovanie verejnosti
  • Priamy marketing,
  • Preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie svojich právnych nárokov
  • Zmluvné vzťahy a Účtovné doklady (iba v prípade spracúvania údajov o zamestnancoch zmluvného partnera v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov).

   

  Pre potreby spracúvania osobných údajov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa sme ešte pred začatím spracúvania vykonali tzv. test proporcionality a balančný test. To znamená, že sme zisťovali, či je použitie oprávneného záujmu pre dané spracúvanie zákonné a legitímne, nevyhnutné, vhodné a primerané. Porovnávali sme, či nad našimi oprávnenými záujmami neprevyšujú záujmy, práva a slobody dotknutej osoby. Pri všetkých testoch sme dospeli k záveru, že naše oprávnené záujmy jednoznačne prevyšujú nad záujmami dotknutej osoby pričom neohrozujú jej základné práva a slobody. Problematiku monitorovania činnosti svojich zamestnancov v privátnej metropolitnej sieti sme prerokovali so zástupcami zamestnancov, opísali v internej smernici a oboznámili s ňou zamestnancov.

   

  Osobné údaje, ktoré sme od Vás získali môžu byť spracúvané iba na vymedzený účel, o ktorom sme Vás informovali pred získaním Vašich údajov. Legislatíva však umožňuje ich použitie aj na tzv. iný účel než účel, na ktoré boli získavané a to vtedy, keď iný účel možno zlúčiť s pôvodným účelom spracúvania pretože s ním úzko súvisí. Spracovateľské operácie iného účelu spracúvania používaného na UMB sú stanovené v právnych predpisoch EÚ a Slovenskej republiky, ktoré v demokratickej spoločnosti zaisťujú potrebné a primerané opatrenia s cieľom zaistiť najmä:

  • ochranu, vymáhanie a obhajovanie občianskoprávnych nárokov (napr. v zmysle občianskeho zákonníka) alebo
  • ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných (napr. v zmysle zákona o sťažnostiach) alebo
  • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu (najmä archivácia alebo štátna štatistika a výkazníctvo realizované zmysle zákona o archívoch a registratúrach resp. zákona o štátnej štatistike).

   

  Aké sú možné dôsledky neposkytnutia osobných údajov?

  Ak UMB Vaše osobné údaje spracúva podľa osobitných právnych predpisov (plnenie zákonnej povinnosti alebo výkon verejnej moci) a v súvislosti s plnením úloh vo verejnomzáujmeje poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou. Vašou povinnosťou je požadované údaje poskytnúť a strpieť ich spracovanie po dobu trvania účelu spracovania. Neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok čiastočné alebo aj úplné zmarenie realizácie plnenia verejných úloh a povinností univerzity, ktoré jej vyplývajú z týchto predpisov resp. zamietavé vybavenie Vášho podania/žiadosti alebo nemožnosť vydania rozhodnutia orgánu verejnej moci. V určitých prípadoch neposkytnutie niektorých osobných údajov nemá vplyv na vybavenie podania/podnetu, môže mať však vplyv na iné skutočnosti. Napríklad, ak si ako študent UMB podáte žiadosť na priznanie priamej/nepriamej sociálnej podpory študenta, pričom neuvediete/nedoložíte  všetky povinné informácie, ktoré sú podstatné pre súdenie Vašej žiadosti a jej porovnanie s podmienkami ostatných žiadateľov, UMB sa Vašou žiadosťou bude zaoberať, avšak pravdepodobne jej nebude vyhovené. Alebo ak nám doručíte podanie podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o oznamovaní protispoločenskej činnosti, pričom neuvediete svoje meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a svoj podpis (pričom návrh bude obsahovať všetky ostatné náležitosti potrebné pre prešetrenie veci), UMB sa vecou bude zaoberať, avšak nebudete účastníkom konania a nebudeme Vás môcť informovať o výsledku prešetrenia.

   

  Ak UMB Vaše osobné údaje spracúva pre potreby predzmluvných a zmluvných vzťahovv ktorých ste jednou zo zmluvných strán („klasická“ zmluva, záväzná zmluvná prihláška s povinnosťou platby, objednávka a iné), poskytnutie osobných údajov je povinné a je nevyhnutné pre platné uzatvorenie týchto zmluvných vzťahov. V prípade ich neposkytnutia nemusí dôjsť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Po dobu trvania zmluvy a účelu spracovania je Vašou povinnosťou strpieť spracovanie poskytnutých osobných údajov.

   

  Získavanie Vašich údajov spracúvaných univerzitou pri plnení úloh vysokej školy vo verejnom záujme môže byť pri niektorých účeloch na báze Vášho dobrovoľného poskytnutia. Napr. pri Vašom záujme pripojiť sa k verejnej výzve a podporiť ju formou podpísania zberových hárkov (účel „výzvy a vyhlásenia“). Alebo pri vyhotovovaní fotografií/videozáznamu z konania verejnej akcie organizovanej na UMB pre účel pozitívnej „propagácie a informovania verejnosti“ o činnosti a možnostiach vzdelávania na UMB, je získavanie fotografií účastníkov verejnej akcie založené na privolení dotknutej osoby v čase vyhotovenia fotografie/videozáznamu. V prípade naznačenia, že dotknutá osoba nechce byť na zábere fotografa UMB, ten je povinný to akceptovať a takýto záber nevyhotoviť.

   

  Ak UMB získava a spracúva Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, obvykle rovnakým spôsobom, ako ste ho poskytli. Máte možnosť účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a nemá pre Vás ďalšie nepriaznivé následky. Napríklad odvolanie súhlasu na účely priameho marketingu zasielaného e-mailovou poštou alebo odvolanie súhlasu rodiča na fotografovanie svojho dieťaťa pre účely propagácie akcie, na ktorú rodič dieťaťa prihlásil (napr. na Detskú univerzitu), prípadne odvolanie súhlasu so spracovaním citlivých údajov o zdravotnom stave dieťa nemá žiadne dôsledky na prijatie a zaradenie žiadosti do procesu spracovania a umožnenie účasti dieťaťa na tejto akcii. Ak napr. dôjde k odvolaniu súhlasu účastníka súťaže so zverejnením jeho mena ako výhercu, tento nepríde o svoju výhru (pokiaľ to v štatúte súťaže nie je stanovené inak).

   

  Ak UMB Vaše osobné údaje spracúva na účely dosiahnutia oprávnených záujmov, ktoré sleduje UMB alebo tretia strana, poskytnutie Vašich údajov je zväčša nevyhnutné pre daný účel a musíte strpieť ich spracovanie.  

   

  UMB veľmi citlivo pristupuje k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby a ochranu jej základných práv a slobôd, najmä ak dotknutou osobou je vlastný zamestnanec alebo dieťa.

   

  Prehľad účelov spracúvania stanovených UMB ako prevádzkovateľom a ich právnych základov je jednotlivo uvedený v dokumente „Informácie o účeloch spracúvania“.

   

   

  Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

  Vaše osobné údaje spracúvajú výhradne poverené oprávnené osoby (naši zamestnanci, prípadne zmluvný subjekt poverený spracúvaním osobných údajov v našom mene tzv. sprostredkovateľ). V rámci spracúvania môžu tieto osobné údaje poskytovať alebo sprístupňovať oprávneným príjemcom.

  Kategórie možných príjemcov:

  • orgány štátnej správy a verejnej moci
  • súdy
  • orgány činné v trestnom konaní
  • exekútori
  • dotknuté osoby, ktoré sú napr. v postavení žiadateľa, uchádzača o zamestnanie/vzdelávanie, účastníka vzdelávania, sťažovateľa, predkladateľa petície a iné osoby, ktorých sa žiadosť/sťažnosť/petícia týka
  • účastníci konania
  • iné oprávnené subjekty
  • verejnosť (napr. ak údaje sú zverejnené vo verejnom záujme alebo v zmysle osobitných zákonných predpisov alebo sú zverejnené na základe súhlasu/privolenia dotknutej osoby pričom toto zverejnenie nie je nad rámec základných práv a slobôd dotknutej osoby)
  • spoločný prevádzkovateľ (napr. Facebook v prípade fanúšikovskej stránky UMB zriadenej na sociálnej sieti)
  • zmluvný sprostredkovateľ.

   

  Informácie o príjemcoch pri jednotlivých účeloch spracúvania nájdete v dokumente „Informácie o účeloch spracúvania“.

   

  Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie? 

  V princípe je cezhraničný prenos osobných údajov možné realizovať nasledovne:

  • bez obmedzení (v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru - členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska);
  • na základe čl. 45 GDPR a rozhodnutí Komisie EÚ o primeranej ochrane osobných údajov v krajine (Andorrské kniežatstvo, Argentína, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Kanada (neplatí pre orgány verejnej moci), Ostrov Man, Švajčiarsko a Uruguajská východná republika);
  • na základe čl. 46 
   • ods. 2 písm. a) GDPR (právne záväzný a vykonateľný nástrojmedzi verejnoprávnymi subjektmi)
   • ods. 2 písm. c) GDPR (štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov, ktoré prijala Komisia EÚ);
  • na základe čl. 49 ods. 1 ak sa na tretiu krajinu nevzťahuje rozhodnutie o primeranosti alebo ak neexistujú primerané záruky právnym základom na legálny prenos osobných údajov je napr.
   • súhlas dotknutej osoby za podmienky, že bola informovaná o rizikách takéhoto prenosu alebo
   • zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pre ktorý je prenos nevyhnutný za účelom plnenia tejto zmluvy.

   

  Prenos osobných údajov do tretej krajiny  alebo medzinárodnej organizácie UMB pri väčšine svojich účelov spracovania neuskutočňuje.

   

  Výnimkou sú nasledujúce prípady:

   

  1. Poskytovanie osobných údajov zamestnanca akoriešiteľa medzinárodných projektov EÚ koordinátorovi projektu v rámci programov ERASMUS+ alebo Horizont v tretej krajine (Čierna Hora a iné krajiny budúcich konzorcií projektov, v minulosti Srbsko) pri účele Medzinárodné projekty.

  2. Poskytovanie osobných údajov účastníkov zahraničných mobilít ERASMUS+ koordinátorovi VŠ v tretej krajine, ktorú si účastník vybral ako cieľovú krajinu svojej mobility pri účele Zahraničné mobility (Turecko, Maurícius, Srbsko, Ukrajina a ďalšie krajiny v rámci celého sveta).

   

  Právnym základom prenosu do tretej krajiny je v týchto prípadoch:

  • čl. 46 ods. 2 písmeno a) GDPR (stanovenie primeraných záruk prenosu prostredníctvom právne záväzného a vykonateľného nástroja medzi orgánmi verejnej moci a verejnoprávnymi subjektami, ktorými sú:
   • Nariadenie EÚ č. 1288/2013 a Nariadenie EÚ č. 2021/817, ktorými sa zriaďuje ERASMUS+,  program únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport alebo
   • Nariadenie EÚ č. 2013/1290, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inováciu a pravidlá jeho šírenia; Nariadenie EÚ č. 2013/1291, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 a Nariadenie EÚ č. 2021/695, ktorým sa zriaďuje program Horizont Európa na roky 2021 – 2027).
  • čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade súhlasu dotknutej osoby alebo písm. b) v prípade plnenia zmluvy s dotknutou osobou.

  3. Využívanie služieb virtuálnych platforiem svetových gigantov najmä v rámci svojich propagačno-prezentačných aktivitách voči verejnosti. V niektorých situáciách prevádzkovateľ prenos z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) do tretích krajín síce nepredpokladá (z dôvodu, že zmluvným partnerom je poskytovateľ služieb, ktorý má sídlo a servery umiestnené v EHP, zväčša v Írsku), ale prenos sa nedá vylúčiť. Pri prenose údajov je potom poskytovateľ služby, ktorú zákazník využíva obvykle v postavení sprostredkovateľa  ako dovozca údajov a zákazník v pozícii vývozcu údajov ako prevádzkovateľ.

   

  Právnym základom v prípade prenosu do tretej krajiny je v takýchto prípadoch obvykle:

  • čl. 46 odsek 2 písmeno c) GDPR (stanovenie primeraných záruk prenosu prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek).

  Prijatie a dodržiavanie štandardných zmluvných doložiek v module 2 (prevádzkovateľ– sprostredkovateľ) dovozcom údajov podľa Vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ 2021/914 zo 4. júna 2021 je zabezpečením legitímnosti prenosov v súlade s nariadením GDPR.

  Príklady situácií, pri ktorých sa pri prenosoch údajov uplatňujú štandardné zmluvné doložky:

  • Využívanie cloudových služieb od spoločnosti Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, redmond WA, USA 98052. UMB pristúpilo k využívaniu produktu Microsoft 365(predchádzajúce verzie sa nazývali Office 365)v zmysle rámcovej dohody MŠVVaŠ SR na dodávku softvéru v licenčnom programe Microsoft Campus and School a dodávku súvisiacich služieb. K týmto službám patria aj bezpečné cloudové služby so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ (Írsko), ktoré UMB využíva napr. pri archivácii správ pracovnej e-mailovej pošty v outlooku.  Zo strany spoločnosti Microsoft  by mohlo dochádzať aj k cezhraničnému prenosu technických dát do USA. Samotný obsah mailovej správy nie je predmetom prenosu. Spoločnosť Microsoft, ako všeobecne overený poskytovateľ služieb , sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom dostatočné záruky pri spracúvaní osobných údajov podľa požiadaviek platnej legislatívy EÚ a to formou podpísania dokumentu „Doplnok o ochrane osobných údajov v produktoch a službách spoločnosti Microsoft“, ktorého súčasťou sú aj štandardné zmluvné doložky  https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA. Viac informácii o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Microsoft sa môžete dozvedieť na https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement .  

   

   

  • Využívanie kanála YouTube od spoločnosti Google (Google LLC, D/B/A YouTube so sídlom 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA). V rámci EHP službu zabezpečuje zmluvný partner Google Ireland Limited so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, registračné číslo 368047. Tento subjekt je jednou zo spoločností, ktoré spadajú pod spoločnosť Google a je založený a prevádzkovaný podľa právnych predpisov Írska. Osobné údaje uchováva prioritne na serveroch v Írsku, prenos údajov do 3. krajín však nie je vylúčený. YouTube má vlastné zmluvné podmienky poskytovania služieb a spracúvania osobných údajov (pozri https://www.youtube.com/t/terms, https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing.) V zmysle týchto podmienok je v prípade vývozu údajov UMB ako zákazník považovaný za vývozcu údajov v pozícii prevádzkovateľa a spoločnosť Google LLC, D/B/A YouTube so sídlom 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ako sprostredkovateľ za dovozcu, ktorý zabezpečí, že prenos sa uskutoční v súlade s pravidlami GDPR a to na základe štandardných zmluvných doložiek. Dokument v pôvodnom znení nájdete na https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/sccs/eu-c2p-dpa/    a voľný preklad anglickej verzie zo dňa 27.9.2021 do slovenského jazyka nájdete tu. 

   

  • Využívanie streamovacej služby od spoločnosti Spotify AB so sídlom Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sweden, ktorá poskytuje obsah chránený riadením digitálnych práv od hudobných vydavateľstiev, mediálnych spoločností a iných autorov. Autor podcastov (ako zákazník Spotify) umiestňuje na stránky Spotify vytvorené zvukové záznamy, na ktoré odkazuje na svojich webových stránkach, resp. ich zo stránok Spotify odstraňuje po skončení účelu spracúvania (vlastnej propagácie a prezentácie). Štandardné zmluvné doložky sú súčasťou Zásad spracúvania údajov spoločnosťou Spotify, ktoré nájdete na  https://www.spotify.com/sk-sk/legal/privacy-policy/.     

   

  Predpokladáme, že používaním komunikačných platforiem rozumiete tomu, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľom príslušnej platformy a že nad týmto spracúvaním my nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Napriek tomu Vám odporúčame dôkladne sa oboznámiť s vyššie uvedenými podmienkami poskytovania služieb a podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov príslušných platforiem.

   

  Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

  Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie. UMB takéto spracúvanie nevykonáva.

   

  Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané? 

  Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou UMB a len po dobu trvania účelu spracúvania a následnepo dobu lehoty uloženia spisov určenej registratúrnym plánom, ktorý je prílohou Registratúrneho poriadku UMB vypracovaného v zmysle povinnosti vyplývajúcej UMB zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach alebo po dobu platnosti Vášho súhlasu, ak bol súhlas právnym základom získania Vašich osobných údajov. Ak sa Vaše údaje stanú súčasťou dokumentu s trvalou archívnou hodnotou (záznamy označené v registratúrnom pláne znakom „A“) zostanú v trvalej úschove archívu podľa zákona č. 395/2002 Z. z., pričom na osobné údaje sa podľa § 13 tohto zákona vzťahuje obmedzenie prístupu na dobu 90 rokov od vzniku dotknutých dokumentov ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb. Po dobu uloženia spisov v registratúrnom stredisku sa na záznamy obsahujúce osobné údaje vzťahuje povinnosť obmedziť k nim prístup podľa § 16 zákona č. 395/2002 Z. z.. Prístup nemožno obmedziť pôvodcovi dokumentu, dotknutej osobe alebo štátnym orgánom, obci, polícii a iným subjektom v súvislosti s ich činnosťou podľa osobitných predpisov.

   

  Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania údajovpri jednotlivých účeloch spracúvania nájdete v dokumente „Registratúrny plán “ a „Informácie o účeloch spracúvania“.

   

  Pri zasielaní ponúk priameho marketingu elektronickou poštou na základe súhlasu adresáta pošty sú osobné údaje, ktoré sú obsahom potvrdenia o Vašom súhlase s takýmto zasielaním a spracúvaním osobných údajov a potvrdenie o odvolaní tohto súhlasu uchovávame štyri roky od odvolania tohto súhlasu (zákonná povinnosť v zmysle § 116 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách). Adresát má možnosť jednoduchým kliknutím zaslať spätnú väzbu na doručenú elektronickú komunikáciu s vyjadrením, že si v budúcnosti už neželá dostávať propagačné newslettere. Adresát má možnosť zaslať spätnú väzbu na doručenú elektronickú komunikáciu s vyjadrením, že si v budúcnosti už neželá dostávať od prevádzkovateľa propagačné newslettere.

   

  Osobitnou kategóriou sú spisy, ktoré UMB formou delimitácie spisov odstúpila inému subjektu:

  • Osobné spisy študentov a zamestnancov, ktoré do vzniku UMB vytvorilabývalá Fakulta ekonomiky, služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici ako fakulta Vysokej školy ekonomickej v Bratislave boli v roku 1992 odovzdané do úschovy dnešnej Ekonomickej univerzity.
  • Osobné spisy študentov a spisy, ktoré do vzniku UMB vytvoril bývalý Ústav pre jazykovú a odbornú prípravu zahraničných študentov so strediskami v Senci a Herľanoch ako pracovisko bývalej Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici boli v roku 1984 odovzdané do úschovy Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave.

   

  Používame súbory cookies na sledovanie správania sa a profilovanie?

  Ak si prezeráte naše internetové stránky, spracúvame o Vás tzv. cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby, prispôsobiť stránky Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. UMB nepoužíva súbory cookies na sledovanie Vášho správania ani na profilovanie.                   

   

  Cookies využívame na tieto účely:

  • udržanie prihlásenia užívateľa kým sa neodhlási, alebo kým „nevyprší“ prihlásenie;
  • anonymné štatistiky nových a vracajúcich sa návštevníkov webu.

   

  E-shop vydavateľstva Belianum UMB využíva cookies na tieto účely:

  • udržanie prihlásenia užívateľa;
  • ukladanie stavu nákupného košíka, aby mohol návštevník nakúpiť viac položiek naraz;
  • anonymné štatistiky vracajúcich sa návštevníkov webu.

   

  Ukladaniu niektorých súborov cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača a to nastavením cookies na našich webových stránkach. Môže sa stať, že zablokovaním súborov cookies obmedzítefunkcionalitu niektorých webstránok UMB (najmä v situáciách, ak sa vyžaduje Vaše prihlásenie). Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našich stránok a tieto nemôžete zablokovať. Ostatné cookies spracúvame na základe Vášho rozhodnutia (nastavenia) a s Vaším súhlasom. Tieto nastavenia  máte právo kedykoľvek zmeniť alebo poskytnutý súhlas odvolať. Váš súhlas so spracúvaním cookies súvisiacich s prehliadaním našich webových stránok uchovávame jeden kalendárny rok od jeho poskytnutia. Viac informácií o typoch cookies, dobe ich uchovávania a príjemcoch nájdete na https://www.umb.sk/cookies.html .

   

  Prevádzka našej fanúšikovskej stránky 

  Pri prevádzke fanúšikovskej stránky UMB na sociálnych sieťach Facebook a Instagram spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (ďalej aj „Spoločnosť“) sú UMB a Spoločnosť tzv. spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle článku 26 GDPR.

    

  Naša fanúšikovská stránka je užívateľský účet na platforme Spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook a Instagram. Našu fanúšikovskú stránku sme vytvorili na to, aby sme užívateľom sociálnej siete Spoločnosti, ako aj osobám, ktoré našu stránku navštevujú, prezentovali a propagovali život a dianie na UMB. Náš správca fanúšikovských stránok môže získavať anonymné štatistické údaje o návštevníkoch týchto stránok prostredníctvom funkcie s názvom „Facebook Insight“, ktorú mu bezodplatne poskytuje Spoločnosť. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov cookies, pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, Spoločnosť ho ukladá na pevnom disku koncového zariadenia návštevníka fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľa zaregistrovaného na sociálnej sieti Spoločnosti, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. Vo všeobecnosti platí, že správca fanúšikovskej stránky jej vytvorením umožňuje Spoločnosti umiestňovať súbory cookies na zariadení osoby, ktorá jeho fanúšikovskú stránku navštívila (bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na Facebooku alebo Instagrame). Vytvorenie fanúšikovskej stránky znamená, že jej správca nastavil parametre (podľa svojej cieľovej skupiny,  cieľov riadenia alebo podpory svojich činností), čo má vplyv na spracovanie osobných údajov na účely vypracovania štatistík získaných na základe návštev fanúšikovskej stránky. Správca stránky môže pomocou filtrov, ktoré mu poskytuje Spoločnosť, vymedziť kritériá, na základe ktorých majú byť tieto štatistiky vypracované a tiež vymedziť kategórie osôb, ktorých osobné údaje budú využívané Spoločnosťou. Existencia spoločnej zodpovednosti prevádzkovateľa sociálnej siete a správcu fanúšikovskej stránky umiestnenej na tejto sieti so spracovaním osobných údajov návštevníkov fanúšikovskej stránky neznamená nevyhnutne rovnakú zodpovednosť oboch subjektov, pretože môžu byť zapojené do tohto spracovania v rôznych fázach a stupňoch. Tým, že naša fanúšikovská stránka využíva niektoré nástroje prevádzkovateľa sociálnej siete (tlačidlá „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“ využívané pre tvorbu štatistík), dochádza k vytváraniu spojenia medzi prehliadačom návštevníka fanúšikovskej stránky a servermi Spoločnosti.

   

  V skratke to znamená, že ak si prezeráte naše fanúšikovské stránky, nástroj Facebook vytvorí prepojenie medzi prehliadačom vo Vašom zariadení a servermi spoločnosti Facebook. Ak kliknete na tlačidlo „páči sa mi“ alebo „zdieľať“ v čase, keď ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku, môže dôjsť k prepojeniu našej stránky s Vaším profilom na Facebooku. Ak si neželáte, aby k tomuto došlo, odporúčame Vám odhlásiť sa z Vášho facebookového účtu v čase návštevy našich stránok.

   

  Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné body týkajúce sa správy nášho účtu na sociálnej sieti. Zároveň predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete tomu, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľom príslušnej sociálnej siete a že nad týmto jeho spracúvaním my nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Odporúčame Vám dôkladne sa oboznámiť s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa sociálnych sietí, cez ktoré spolu komunikujeme.

  Viac o podmienkach firemných nástrojov Spoločnosti ako prevádzkovateľa sociálnej siete Facebook a Instagram a podmienkach spracúvania údajov a súborov cookies nájdete na https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, https://help.instagram.com/519522125107875, https://sk-sk.facebook.com/policies/cookies/https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig.

  Znenie dohody spoločných prevádzkovateľov (spoločnosť prevádzkujúca sociálnu sieť a my ako správca fanúšikovského účtu na tejto sieti) podľa článku 26 GDPR nájdete na https://www.facebook.com/legal/controller_addendum 

  a znenie Dohody k štatistikám stránky nájdete na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

  .

   

  Zmena podmienok spracúvania osobných údajov 

  Informácie, ktoré sme Vám na tomto mieste poskytli sa týkajú aktuálneho spracúvania osobných údajov na UMB, ktorého podmienky sa môžu v priebehu času meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si UMB vyhradzuje možnosť pôvodne zverejnené informácie podľa potreby aktualizovať ich úpravou alebo zmenou v rozsahu v akom došlo ku zmene podmienok spracúvania osobných údajov. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

   

  Posledná aktualizácia informácií UMB o spracúvaní osobných údajov bola vykonaná 4. mája 2023.

   

  Aké máte práva? 

  Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas poskytnutý. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

  Právo na prístup – vždy máte právo na poskytnutie informácie, či o Vás spracúvame osobné údaje. Ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

  • účeloch spracúvania,
  • dotknutých osobných údajoch alebo ich kategóriách,
  • príjemcoch/kategóriách príjemcov, ktorým UMB Vaše osobné údaje poskytla na ďalšie spracúvanie
  • dobe uchovávania osobných údajov alebo kritériách na ich určenie
  •  existencii práva požadovať od nás opravu Vašich osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
  • práva podať sťažnosť dozornému orgánu
  • zdroji, z ktorého sme Vaše osobné získali, ak sme ich nezískali od Vás ako od dotknutej osoby
  • existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania ako aj predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu (UMB takéto spracúvanie nevykonáva)
  • existencii práva byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny (mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru) ak sú Vaše osobné údaje predmetom takéhoto prenosu.

  Máte možnosť požiadať o kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Vaše právo získať kópiu vašich osobných údajov podľa predchádzajúcej vety nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

  Právo na opravu - počas trvania účelu spracúvania máte vždy právo na opravu údajov. Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné pre naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, to znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

  Toto právo je obmedzené a nevykoná sa v požadovanom rozsahu ak je spracúvanie údajov potrebné:

  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
  • na splnenie zákonnej povinnosti podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá nám bola zverená
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 GDPR,
  • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely a pokiaľ je pravdepodobné, že uplatnenie práva na vymazanie osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania
  • na preukazovanie a uplatnenie právneho nároku prevádzkovateľa.

  Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený požiadať nás, aby sme prestali používať niektoré Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme môžu byť nepresné a namietate ich správnosť, dôjde k obmedzeniu po dobu overenia Vášho podnetu. Alebo keď si myslíte, že spracúvanie je nezákonné a Vy namietate vymazanie údajov, pričom ho žiadate nahradiť obmedzením používania. Alebo ak UMB Vaše osobné údaje už nepotrebuje, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojho právneho nároku (napr. kamerový záznam, ak má byť poskytnutý polícii na jej dožiadanie v rámci jej vyšetrovania). Alebo ak namietate spracúvanie s právnym základom verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či dôvody spracúvania na strane UMB prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.  

  Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu s ich spracúvaním alebo na základe zmluvy, pri ktorej ste jednou zo zmluvných strán a dotknuté osobné údaje sú spracúvané automatizovaným spôsobom. Právo na prenos osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

   

  Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo na plnení úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Počas doby šetrenia UMB dočasne pozastaví spracúvanie Vašich údajov. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu na účely priameho marketingu; v takom prípade sme povinní ihneď ukončiť spracúvanie Vašich osobných údajov. Ak v prípade podanej námietky nemáme presvedčivé argumenty o tom, že naše legitímne a oprávnené dôvody na spracúvanie prevažujú nad Vašimi záujmami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Právo namietať sa netýka údajov spracúvaných na vedecký alebo historický výskum či štatistické účely pre potreby plnenia úloh vo verejnom záujme.

   

  Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – vždy, keď sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

  Podrobnejšie informácie k právam dotknutých osôb a formulár písomnej žiadosti k ich uplatňovaniu nájdete vo forme dokumentoch zverejnených ako prílohy na našej webovej stránke https://www.umb.sk/informacie-pre/gdpr/ochrana-osobnych-udajov.html.