Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Stratégie

  Stratégia internacionalizácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

  Stratégia internacionalizácie UMB definuje zámery univerzity v oblasti medzinárodnej spolupráce prostredníctvom východísk, cieľov, priorít a nástrojov. V súlade s Dlhodobým zámerom UMB na 2021 – 2026 univerzita vníma internacionalizáciu ako jednu zo svojich hlavných priorít.

   Východiská

  Stratégia internacionalizácie UMB vychádza:

  • z dlhodobých zámerov rozvoja UMB vnímaných komplexne, vrátane špecifikovanej oblasti rozvoja medzinárodnej spolupráce, spojenej so súčasným procesom internacionalizácie európskeho univerzitného školstva;
  • prevládajúcich trendov v oblasti rozvoja mobilít študentov všetkých fakúlt UMB, pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov, ako aj nepedagogických pracovníkov UMB;
  • z doterajších trendov rozvoja medzinárodnej spolupráce základných pracovísk UMB, jej fakúlt, špecializovaných vedeckovýskumných jednotiek, ako aj UMB ako celku;
  • zo súčasných a očakávaných trendov vývoja podmienok univerzitného života na Slovensku, ktoré ovplyvňuje reformná úspornosť, racionalita, integrácia a internacionalizácia, spojené s tlakom na zvyšovanie flexibilnosti, otvorenosti a životaschopnosti jednotlivých univerzít;
  • z vývoja v Európskej únii s dominujúcim a rozvíjajúcim sa bolonským procesom v univerzitnej oblasti.

   

  Strategické ciele

   

  CIEĽ 1: Internacionalizácia obojsmerne

  UMB podporuje mobilitné aktivity (vrátane virtuálnych mobilít) prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov, pedagógov a zamestnancov vo všetkých prístupných mobilitných rámcoch a grantových programoch. Vytvára príležitostí pre tvorbu finančných zdrojov na realizáciu mobility v rámci privilegovaných medziuniverzitných partnerstiev.

  Sledované ukazovatele:

  • Počet zahraničných študentov riadne zapísaných na štúdium na UMB
  • Počet zahraničných absolventov UMB
  • Počet prichádzajúcich a odchádzajúcich mobilít študentov, pedagógov, zamestnancov

   

  CIEĽ 2: Transverzálna internacionalizácia

  Prítomnosť medzinárodnej dimenzie vo všetkých činnostiach, vrátane vzdelávania, vedy a rozvoja UMB je chápaná ako výsledok vnútornej inštitucionálnej synergie a zároveň cieleného kultivovania spojení s privilegovanými univerzitnými partnermi v zahraničí.

  Sledované ukazovatele:

  • Počet a kvalita kurzov poskytovaných v CJ
  • Počet a kvalita ŠP v CJ a spoločných ŠP realizovaných v medzinárodnej spolupráci
  • Počet a kvalita e-learningových kurzov a aktivít v duchu otvorenej univerzity
  • Počet študentov a počet absolventov cotutelle de thèse
  • Kvalita konzorcií výskumných, vzdelávacích a rozvojových projektov s medzinárodnou dimenziou
  • Členstvá v medzinárodných univerzitných sieťach a v medzinárodných odborných združeniach

   

  CIEĽ 3: Viacjazyčná univerzita

  UMB aktívne presadzuje politiku rôznorodosti, viacjazyčnosti a otvorenosti kultúrneho dialógu.

  Sledované ukazovatele:

  • Úroveň komunikačnej kompetencie v CJ pedagógov, zamestnancov a študentstva UMB
  • Prítomnosť lektorátov cudzích jazykov a kultúr na UMB a vyslaných lektorov SJ z UMB do zahraničia
  • Rozsah odbornej praxe študentstva realizovanej v zahraničí alebo v kolektívoch s medzinárodným personálnym zložením

   

  Areálové priority

  Záujmy a aktivity UMB v oblasti internacionalizácie z územného hľadiska sa sústreďujú na:

  • krajiny Vyšehradskej štvorky;

  • Európsku úniu;

  • Južná a východná Európa;
  • frankofónne teritóriá v Európe a mimo nej;

  • spoločenstvá Slovákov žijúcich v zahraničí etablované v regióne južnej/strednej/východnej Európa, ako aj v západnej Európe a zámorí;

  • globálne partnerstvá vo východnej Ázii; východnej Afrike a Indickom oceáne; v severnej a južnej Amerike.

   

  Nástroje a podporné opatrenia

  Na dosiahnutie cieľov v oblasti internacionalizácie má UMB k dispozícii tieto nástroje.

  Finančné nástroje

  • Rozpočet UMB (podpora programov v CJ)

  • Mimoriadne štipendiá

  • Postdoktorandské štipendiá

  Infraštruktúrne nástroje

  • Referát medzinárodnej spolupráce

  • Komisia pre medzinárodnú spoluprácu (prodekani fakúlt)

  • Centrum 1. kontaktu pre zahraničných študentov

  • Centrum podpory medzinárodných projektov

  • Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí

  • Francúzsko-slovenský univerzitný inštitút

  • IC-Centre jazyková škola

  • Erasmus Student Network

  Vnútorné predpisy

  • Smernica o mobilitách Erazmus+ na UMB

  • Smernica o spoločných študijných programoch UMB

  • Metodický pokyn pre tvorbu e-learningových kurzov

  • Metodický pokyn o prijímaní hosťujúcich profesorov

  • Human Resource Strategy for Researchers