Základné princípy činnosti UMB a uznávané hodnoty

Ochraňuje svoju autonómnosť, morálnu a vedeckú nezávislosť od politickej a hospodárskej moci a rešpektuje akademické slobody.

  • Rozvíja svoju akademickú excelentnosť, kvalitu a dobré meno vo všetkých oblastiach činnosti a na to zavádza mechanizmy spätnej väzby na všetkých úrovniach riadenia a činnosti.
  • Porovnáva úroveň a výsledky svojej činnosti s poprednými univerzitami, štandardami kvality uznávanými na európskej úrovni a s potrebami spoločnosti a podporuje medzinárodnú spoluprácu a spoluprácu s praxou ako zdroj zmien a rozvojových trendov.
  • Podporuje rast odbornosti, rozvoj tvorivosti a invencie, flexibilitu, kritický a konštruktívny dialóg a sústavnú evalváciu ako základné zdroje a procesy inovácií.
  • Podporuje jedinečnosť a atraktívnosť študijných programov, kurzov a odborných aktivít a skvalitňuje ich obsah v tesnom spojení s výsledkami svetového a vlastného výskumu.
  • Skvalitňuje procesy vzdelávania v duchu princípov aktívneho učenia sa a technologického pokroku a požaduje didaktickú kompetentnosť vo výučbe.
  • Považuje vedecký výskum za východisko a sústavný sprievodný proces vzdelávania a jeho internacionalitu, tímovosť a transfer do praxe za predpoklady jeho kvality.
  • Považuje šírenie nových vedeckých poznatkov, národnej kultúry a tradícií, hodnôt európskeho humanizmu, etiky a demokracie za svoju povinnosť.
  • Buduje vnútornú integritu založenú na kooperácii silnejších jedinečných pracovísk vnútri univerzity, ale aj na ich vzájomnej prepojenosti, vôli k dialógu, úcte, dôvere a spoluzodpovednosti za výsledky ako predpoklad jej efektívneho fungovania, úspešnosti a univerzitnej spolupatričnosti.
  • Považuje sústavné sebazdokonaľovanie, profesijný a osobnostný rast, profesijnú etiku a morálnu integritu, primeranú náročnosť a medziľudskú empatiu, osobnú a spoločenskú zodpovednosť a inštitucionálnu lojalitu za charakteristické kvality zamestnanca univerzity.