Vybudovanie bezbariérového výťahu na PrF a bezbariérová úprava chodbových povrchov na FF a FPV UMB

 

  • Cieľ projektu: Cieľom predkladaného projektu je odstránenie priestorových bariér a obmedzení mobility študentov so špecifickými potrebami v dvoch budovách univerzity.
  • Stručný opis: Tento cieľ chce UMB naplniť uskutočnením komplexnej rekonštrukcie výťahu so zabudovaním tzv. imobilnej výbavy, určenej pre študentov so špecifickými potrebami v budove Právnickej fakulty UMB na ulici Komenského 20 v Banskej Bystrici. Výťah tak bude môcť slúžiť všetkým študentom a návštevníkom Právnickej fakulty UMB bez rozdielu či obmedzení, čím sa dosiahne vytvorenie univerzálne prístupného akademického prostredia na tejto fakulte. Rovnako dôležitou aktivitou, ktorú si vytýčila UMB v oblasti odstraňovania priestorových bariér je položenie bezbariérových chodbových povrchov v priestoroch budovy UMB na ulici Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
  • Trvanie projektu: 04/2019 - 12/2019
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 40 812 EUR
  • Projekt realizovaný v rámci rozvojovej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, tematická oblasť: 2018.3. Podpora vytvárania prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami