Študijné programy

Štúdium na UTV je určené pre záujemcov nad 40 rokov s vysokoškolským vzdelaním alebo úplným stredným vzdelaním s maturitou. Štúdium na UTV trvá 3 roky (6 semestrov). Semester tvorí spravidla 14 vyučovacích hodín, rozdelených do 7 sústredení, ktoré prebiehajú formou prednášok, konzultácií a praktických cvičení. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Študijné programy sa otvoria pri dostatočnom počte záujemcov. Ak sa prihlási na študijný program viac ako 40 záujemcov, je možné otvoriť 2 paralelné skupiny.

Trojročné štúdium je ukončené záverečnou skúškou a slávnostným odovzdaním osvedčenia o absolvovaní štúdia na UTV.

Okrem 3-ročných študijných programov ponúkame aj 1-ročné študijné programy, online študijné programy a prednášky.