Z histórie UTV

Univerzita tretieho veku (UTV) pri Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici bola založená v septembri 1992. Iniciátormi a zakladateľmi boli prof. RNDr. Otto Tomeček, CSc., doc. Ing. Lýdia Schniererová, CSc. a členovia banskobystrickej pobočky Spoločnosti pre výživu. Funkciou tajomníčky UTV bola poverená doc. Ing. Lýdia Schniererová, CSc., ktorá viedla a organizačne zabezpečovala UTV v Banskej Bystrici 15 rokov. Po jej odchode na dôchodok v akademickom roku 2008/2009 bola funkciou programovej manažérky poverená doc. Ing. Irena Šulajová, CSc., ktorá organizovala činnosť UTV do októbra 2020. 
V prvom ročníku bolo na UTV prijatých 44 záujemcov na dvojročné štúdium, ktoré sa neskôr pretransformovalo na trojročné štúdium. Študijný program bol v počiatočných rokoch UTV skromný – obsahoval dva-tri, neskôr päť študijných odborov.
V akademickom roku 1992/1993 sa k UTV UMB pripojila Technická univerzita vo Zvolene. Po rozbehnutí jej činnosti sa na TUZVO vo Zvolene vytvorila v roku 1995 samostatná Univerzita tretieho veku. Počet študentov sa každoročne zvyšoval aj vďaka detašovaným pracoviskám, ktoré vznikali postupne v Žiari nad Hronom, Turčianskych Tepliciach, Dolnom Kubíne, Poprade a Martine. V akademickom roku 2003/2004 bola UTV organizačne začlenená do Centra celoživotného vzdelávania UMB.
Celkový počet študentov na UTV v Banskej Bystrici a na detašovaných pracoviskách sa pohybuje v posledných dvoch desaťročiach okolo 1000 frekventantov (v rozmedzí od 815 do 1211), pričom približne 85% tvoria ženy. Záujemcovia o tento typ vzdelávania si môžu vybrať s viac ako 30 študijných programov z oblasti prírodných, humanitných, ekonomických a spoločenských vied.
V akademickom roku 2019/2020 na UTV v Banskej Bystrici a detašovaných pracoviskách v Martine a Poprade študovalo spolu 876 študentov.
Dlhodobo najpopulárnejším študijným odborom je kresba a maľba pod vedením významných osobností z umeleckého prostredia. Odbor je ukončený vernisážou diel študentov v priestoroch historickej radnice.
Za temer 30 rokov svojej existencie prešla UTV mnohými fázami vývoja. UTV pri UMB v Banskej Bystrici je druhou najstaršou a počtom študentov jednou z najväčších univerzít tretieho veku na Slovensku.
Skúsenosti ukazujú, že vzdelávanie ľudí vyššieho veku je jedným z prostriedkov odďaľovania starnutia a jeho napĺňania zmysluplnými aktivitami. Vzdelávanie plní i preventívnu funkciu, nakoľko ovplyvňuje priebeh starnutia a kvalitu života a zmeny spojené s dôchodkovým vekom. Má aj rehabilitačnú funkciu, spojenú s novoobjavovaním a udržiavaním psychických a fyzických síl. Kompenzuje úbytok sociálnych kontaktov a stratu profesijnej roly, prispieva ku kvalite využívania voľného času starších ľudí, ktorí aj v neskoršom veku zostávajú v aktívnej komunikácii s okolím.