Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznávanie dokladov o vzdelaní

V súlade s § 33 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch a vedeckých hodnostiach, vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje:

  1. uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní alebo
  2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.

Žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní

Ziadost o uznanie dokladov o vzdelani.doc (33 KB)

K žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní je v súlade s § 33 ods. 3 zákona potrebné priložiť:

  • kópiu dokladu totožnosti,
  • osvedčené kópie dokladov o vzdelaní,
  • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (overená kópia),
  • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva,
  • informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
  • overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie (apostille alebo superlegalizácia), ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
  • doklad o zaplatení správneho poplatku v súlade so sadzobníkom správnych poplatkov:

         1) správny poplatok v hodnote 5 € za uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý;

         2) správny poplatok v hodnote 30 € za uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného   povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti   dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý.

 

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.

 

Automatické uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu sa vzťahuje podľa § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií okrem štátov, s ktorými bola podpísaná bilaterálna dohoda aj na štáty tzv. Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA). Vychádza sa z Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne, komuniké z ministerských schôdzí a ďalších dokumentov, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelania v európskom priestore, ktorými sa Slovenská republika zaviazala zjednodušovať proces uznávania dokladov, realizácie prestupu a mobilít študentov medzi vysokými školami jednotlivých štátov.

 

Automatické uznanie sa vzťahuje len na doklady vydané uznanými vzdelávacími inštitúciami v štátoch EHEA. V ostatných prípadoch sa postupuje podľa § 33 a vyžaduje sa vyššie overenie, prípadne je možné vyžadovať aj ďalšie doklady, ak sú nevyhnutné k posúdeniu rovnocennosti dokladu o vzdelaní.

 

Zoznamy uznaných škôl sú dostupné (kliknutím prejdete na odkaz):

 Všeobecne záväzné predpisy o uznávaní dokladov