Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01
 • Operačný program: Ľudské zdroje
 • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
 • Konkrétny cieľ: 312010031 - 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce
 • Oblasť intervencie: 116 - Zlepšenie kvality a efektívnosti terciárneho a ekvivalentného vzdelávania a prístupu k nemu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín
 • Trvanie projektu: 07/2020 - 06/2023
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 296 230,77 EUR
 • Hlavný cieľ projektu:  Hlavným cieľom je prostredníctvom jednotlivých aktivít a podaktivít projektu dosiahnuť skvalitnenie aktuálneho stavu praktickej profesijnej prípravy študentstva učiteľských študijných programov na UMB. Tým dôjde k zvýšeniu kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania ako prípravy na budúce povolanie a prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce.

  Cieľ projektu bude napĺňaný v troch hlavných líniách:
  1. Rozšírenie možnosti absolvovať súvislú pedagogickú prax nad rámec praxí definovaných v akreditovaných študijných programoch – rozšírenú súvislú prax absolvuje študent v magisterskom stupni štúdia na vybranom type školy s cieľom získať viac praktických skúseností s výučbou na rôznych stupňoch vzdelávania.
  2. Pedagogická stáž – stáž ako nový druh pedagogickej praxe bude určená pre študentov v druhom alebo treťom roku bakalárskeho stupňa štúdia. Jej cieľom je, aby študenti získali základnú predstavu o fungovaní a organizovaní základnej alebo strednej školy (organizácia vyučovania, predmetové komisie, pedagogické porady, mimoškolské aktivity, edukačná klíma školy, komunikácia s rodičmi atď.), oboznámili sa s pedagogickou dokumentáciou, spoznali rôznorodosť žiakov v triede a ich špecifické potreby, oboznámili sa s náplňou práce asistenta žiaka, a pod.
  3. Príprava podporných vzdelávacích materiálov – podporné vzdelávacie materiály budú prioritne určené pre cvičných učiteľov cvičných škôl, avšak s dosahom aj na ostatných pedagogických pracovníkov formou online prístupu na verejne dostupnom webovom sídle.