Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

  • Kód ITMS2014+: 312011BGF7
  • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01
  • Operačný program: Ľudské zdroje
  • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
  • Konkrétny cieľ: 312010031 - 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce
  • Oblasť intervencie: Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín
  • Trvanie projektu: 01/2021 - 06/2023
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 312 987,08 EUR
  • Zameranie projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

   

  • Hlavný cieľ projektu:  Cieľom predkladaného projektu je zosúladenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo podľa zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

  Naplnením tohto cieľa sa dosiahne aktualizácia vnútorného systému zabezpečovania kvality v súlade so Štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo.

  Stanovený cieľ projektu bude napĺňaný v piatich hlavných líniách činností:

  C1. Vytvoriť nové a inovovať existujúce organizačné jednotky, postupy a vnútorné predpisy na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania zahrnutím interných a externých zainteresovaných strán.

  C2. Posúdiť súlad študijných programov v akreditovaných odboroch na UMB so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre študijné programy.

  C3. Inovovať informačný systém UMB na zabezpečenie merania a hodnotenia výkonnosti vnútorného systému kvality UMB prostredníctvom súboru ukazovateľov podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

  C4. Vzdelávať interné zainteresované strany UMB, najmä vysokoškolských učiteľov a študentov, zástupcov zamestnávateľov a absolventov v problematike zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

  C5. Posúdiť súlad odborov habilitačných a inauguračných konaní so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

   

  • Riadiaci orgán: RO_OPLZ – Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
  • Sprostredkovateľský orgán: SORO_OPLZ_MSCCSSR – Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR