Elektronické prihlášky

Elektronické prihlášky na  predmetný akademický rok na všetky študijné programy ponúkané fakultami univerzity sú dostupné na portáli ,,eprihlas".

LINK: https://e-prihlaska.umb.sk

Návod (príručka) je na webe e-prihlaska.umb.sk v sekcii ,,Pomocník“ v ľavom hornom rohu. Takisto informácie podporovaných internetových prehliadačov.

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky pre uchádzačov VŠ štúdia

 

UPOZORNENIE: Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na našej univerzite si podávajú prihlášku priamo v systéme AiS2 v sekcii ,,Prijímacie konanie“, ďalej prejdú na sekciu VSPK060 ,,Elektronické prihlášky“!

 

Na zaevidovanie e-prihlášky je potrebné:

 1. Zaregistrovať sa ("Registrovať").
 2. Po zaregistrovaní získate prístupové práva ("Login" a "Heslo") na prihlásenie do systému.
  Heslo musí mať minimálne 6 znakov, rozlišujú sa malé a veľké písmená a je vhodné, aby okrem písmen obsahovalo aj nejakú číslicu, resp. nealfanumerický znak. Prihlasovacie meno a heslo uchovajte v tajnosti. Pri zadávaní údajov do formulára elektronickej prihlášky venujte pozornosť správnemu zadaniu.
 3. Vyplňte všetky údaje prihlášky kliknite na ,,Potvrdiť prihlášku". 
  Po vyplnení e-prihlášky si skontrolujte správnosť všetkých vložených údajov. Do formulára prihlášky sa môžete vrátiť a údaje modifikovať. POZOR! Potvrdenú prihlášku už nie je možné modifikovať (tento úkon je nevratný).
 4. Nesprávne a neúplne vyplnené prihlášky nebudú akceptované.
  V prípade, že ste si zle zaevidovali prihlášku nevytvárajte novú, ale kontaktujte študijné oddelenie (danej fakulty), ktoré Vám ju znovu sprístupní a môžete si ju opraviť.
 5. Vytlačte si príkaz na úhradu a prihlášku.
 6. Do dátumu uvedeného v „Zásadách pre prijímacie skúšky pre daný akademiký rok“ je potrebné zaslať vytlačenú a podpísanú prihlášku s dokladom o úhrade poplatku za prijímacie skúšky.
 7. NOVINKA! 
  Prihlášku je možné podpísať aj elektronicky. 

Aktuálne zmeny 19. 3. 2020

Termín podávania prihlášok na štúdium na UMB sa predlžuje. Termín predĺženia podávania prihlášok na fakulty upresníme v súvislosti s vývojom šírenia  infekcie koronavírusu SARS-CoV-2.  O termíne Vás budeme informovať priamo na stránke unverzitného webu a weboch fakúlt UMB.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 bude Filozofická fakulta UMB akceptovať pre 2. termín podávania prihlášok (v období od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020)  dodatočné doručenie potvrdenia od lekára pre študijné programy (kde sa konajú telentové skúšky) učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s trénerstvom v 1. stupni štúdia.

Maturanti, ktorí posielajú prihlášky na fakulty UMB, si môžu do elektronickej prihlášky prevziať známky priamo z elektronickej žiackej knižky a nie je momentálne potrebné prihlášku potvrdzovať strednou školou.

Uchádzačom o štúdium (maturantom a ostatným uchádzačom, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie skôr) odporúčame do elektronickej prihlášky nahrať skeny všetkých relevantných príloh, vrátane potvrdení o aktivitách v súlade s požiadavkami pre konkrétny študijný program. Súčasťou skenov sú aj vysvedčenia s jasne viditeľnou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa.

Úradne overené kópie vysvedčenia (vysvedčení) prípadne ďalších relevantných príloh v súlade s požiadavkami príslušnej fakulty, stačí predložiť najneskôr v deň zápisu.

Bližšie informácie uchádzači nájdu na webovej stránke príslušnej fakulty, na ktorú chcú posielať prihlášku. Odporúčame, aby sa riadili nimi.

Pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej požadované prílohy nie je potrebné zasielať na jednotlivé fakulty UMB vytlačenú verziu papierovej prihlášky.