Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Základné informácie o vede a výskume

  Univerzita Mateja Bela je miestom slobodného bádania a centrom národného a medzinárodného výskumu v trinástich oblastiach výskumu. Veda a výskum sa rozvíja na všetkých fakultách, ich katedrách, dvoch fakultných výskumných inštitútoch (Výskumno-inovačné centrum Ekonomickej fakulty a Inštitút pedagogického výskumu Pedagogickej fakulty) a Inštitúte biológie a geológie - spoločnom pracovisku Fakulty prírodných vied UMB a SAV. Cieľom UMB je umožniť tvorivým pracovníkom vykonávať vedecký výskum podľa vlastného výberu, avšak prioritne v súlade so stanovenými výskumnými prioritami UMB a SR (RIS3), ktoré boli definované v Dlhodobom zámere UMB na roky 2015-2020:

   

  1. Matematické a informatické vedy, informačné a komunikačné technológie vrátane aplikácií potrebných pre riešenie spoločenských výziev
  2. Spoločenské výzvy a ľudské práva: kolektívne identity, sociálne a komunikačné kompetencie v národnom jazyku a v cudzích jazykoch, migrácie,  integrácia a inklúzia marginalizovaných skupín, demografické zmeny, chudoba, sociálny a kultúrny kapitál, európske právo a právne vedomie
  3. Ekonómia a manažment: regionálny rozvoj a udržateľnosť, sociálne inovácie, reforma verejného sektora a dôchodkových systémov, stratégie cestovného ruchu, európska ekonomika, financie a bankovníctvo
  4. Kultúrne a prírodné dedičstvo a jeho význam pre rozvoj lokalít a regiónov (udržateľný rozvoj územných celkov v ekonomických, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych súvislostiach v kontexte globalizácie a integrácie ako základných podmienok udržateľnosti rozvoja s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu života všetkých občanov
  5. Globálne zmeny a civilizačné výzvy: klimatické zmeny, tvorba, ochrana a udržateľnosť životného prostredia, biodiverzita, geohazardy, energie, zdravý životný štýl, telesná a duševná zdatnosť.
  6. Bezpečnosť a obrana: bezpečnostná politika, medzinárodné vzťahy.
  7. Vzdelávanie v 21. storočí: reformy a zmeny vzdelávania v kontexte potrieb súčasnej spoločenskej a hospodárskej praxe, modernizácia študijných programov, nové formy výučby, vzdelávanie rómskych žiakov, profesia učiteľa v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. 

   

  Zameranie vedy a výskumu na Univerzite Mateja Bela úzko súvisí s profilovaním univerzity prevažne smerom k sociálnym, humanitným a pedagogickým vedám, v ktorých viacerí pracovníci dosahujú vynikajúce medzinárodné výsledky (najmä v oblastiach výskumu história a etnológia, humanitné vedy, právo a medzinárodné vzťahy a ekonómia a manažment). Prírodné vedy, matematika a informatika sa rozvíjajú na Fakulte prírodných vied. Významným ocenením z roku 2015 je zaradenie výskumného kolektívu matematikov z Fakulty prírodných vied Akreditačnou komisiou medzi špičkové vedecké tímy SR. UMB je ako jedna z 12 slovenských univerzít zaradená aj do SCIMAGO Rankingu.

   

  Na univerzite existujú 3 centrá excelentného výskumu: Centrum excelentnosti

  informatických a znalostných systémov, Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti a Centrum excelentnosti so zameraním na vytvorenie komplexnej stratégie medzinárodného krízového riadenia v medzinárodných vzťahoch.

   

  Výskumné kolektívy univerzity sa zapájajú do domáceho aj medzinárodného výskumu, predovšetkým európskych rámcových programov (RP) a Horizontu 2020. V rámci programov Erasmus+ podporuje univerzita krátkodobé a strednodobé stáže študentov a učiteľov na zahraničných univerzitách, ale ako koordinátorská inštitúcia získala aj projekt v schéme Erasmus+ „Strategic Partnerships“. V úsilí zvýšiť medzinárodnú výskumnú spoluprácu sa UMB stala členskou organizáciou medzinárodnej siete výskumných univerzít Vision 2020: The Horizon Network. Tvorivým pracovníkom, zapojeným do medzinárodného výskumu, zabezpečuje podporu odborný personál na referáte pre zahraničné projekty, v rámci ktorého aktívne pôsobí aj Univerzitný kontaktný bod pre Horizont 2020.

   

  Okrem spolupráce s mnohými významnými zahraničnými univerzitami realizuje UMB významné projekty s viacerými ústavmi SAV. Vysokú odbornú úroveň Katedry telesnej výchovy a športu dokumentujú aj kvalitné výsledky študentov a absolventov tejto katedry – reprezentantov SR na medzinárodných športových súťažiach vrátane OH. 

   

   

  Najvýznamnejšie vybrané medzinárodné výskumné projekty:

   

  • H2020: Solidarity in European societies: empowerment, social justice and citizenship (SOLIDUS), zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Nemec, PhD.
  • H2020: PROMISE (Promoting Youth Involvement and Social Engagement), zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ivan Chorvát, PhD.
  • H2020: GENDERACTION, zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
  • COST: THOR - Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions, zodpovedný riešiteľ a grant holder: doc. RNDr. Boris Tomášik, PhD.
  • 7RP: Gender Debate in the European Research Area (GENDERA), zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
  • 7RP: Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal, zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Mihók, PhD.
  • 7RP: Dynamical Systems in Low Dimensions, zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
  • 7RP: Mapping the Population, Careers, Mobilities and Impacts of Advanced Research Degree Graduates in the Social Sciences and Humanities (POCARIM), zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
  • 7RP: Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond) (FOLPSEC); zodpovedný riešiteľ: Ing. Stanislav Kološta, PhD.
  • 7RP: Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Nemec, PhD.
  • 7RP: Chain Reaction (CHReact), zodpovedná riešiteľka: doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.
  • COST: Convergent Distributed Environment for Computational Spectroscopy (CODECS), zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

   

  UMB každoročne plne podporuje popularizáciu výsledkov výskumu UMB na domácich a zahraničných fórach, webovskej stránke UMB, Spravodajcovi UMB, Noci výskumníkov, Týždni vedy, súťažiach o najlepšieho vedca a najlepšie vedecké práce a pod. Pre lepšie zviditeľnenie výsledkov vedy a výskumu i ďalších aktivít univerzity organizuje UMB v spolupráci s mestom Banská Bystrica od roku 2015 pravidelné mesačné podujatia pre verejnosť s názvom Univerzita mestu – mesto univerzite.