Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Ochrana osobných údajov

  Prevádzkovateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, IČO 302 322 95  (ďalej len „UMB“)

  Informačná povinnosť podľa článkov 13 a 14 GDPR

  UMB ako prevádzkovateľ má v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ“ alebo „GDPR") povinnosť určiť zodpovednú/é osobu/y poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov na UMB.

  Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv v zmysle článkov 15 až 21 Nariadenia EÚ prostredníctvom formulára Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv. Zodpovedná osoba zabezpečuje vybavenie žiadosti dotknutej osoby v zákonnom stanovenej lehote (30 dní od dňa doručenia žiadosti) v súčinnosti so žiadateľom a  oprávnenými osobami UMB, ktoré osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú. V prípade žiadosti, ku ktorejdotknutá osoba neposkytne všetky potrebné informácie potrebné pre jej identifikáciu a potvrdenie totožnosti, bude dotknutej osobe v zákonnej lehote zaslaná odpoveď s výzvou na doplnenie týchto náležitostí a s informáciou o predĺžení lehoty na vybavenie v zmysle GDPR o 60 dní.

  Žiadateľ si môže uplatňovať práva dotknutej osoby iba vo svojom vlastnom mene alebo v mene iných dotknutých osôb, ak je ich právnym zástupcom a nemôže získať prístup k informáciám o iných fyzických. GDPR sa nevzťahuje na nežijúce osoby.

  Žiadosti, ktorých obsahom je poskytnutie usmernenia pri podaní žiadosti sa vybavujú ako bežné podania mimo režimu GDPR.

  Dotknutá osoba zasiela svoju žiadosť na tú fakultu alebo súčasť UMB, ktorej svoje osobné údaje poskytla a ktorá ich spracúva.

  Zoznam a kontakty na zodpovedné osoby UMB

  Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
  e-mail: zodpovedna.osoba.ef@umb.sk

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica                                 e-mail: zodpovedna.osoba.fpvmv@umb.sk

  Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
  e-mail: zodpovedna.osoba.fpv@umb.sk

  Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
  e-mail: zodpovedna.osoba.ff@umb.sk

  Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
  e-mail:  zodpovedna.osoba.pf@umb.sk 

  Právnická fakulta UMB, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
  e-mail:  zodpovedna.osoba.prf@umb.sk

  Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
  e-mail:  zodpovedna.osoba.rek@umb.sk

  Správa účelových zariadení UMB, Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
  e-mail:  zodpovedna.osoba.suz@umb.sk

  Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
  e-mail:  zodpovedna.osoba.uk@umb.sk