Štatút reprezentanta

Štatút reprezentanta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Článok 1

1. Reprezentantom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“) je študent denného alebo externého štúdia na niektorej z fakúlt UMB, ktorý:

a)    je reprezentantom Slovenskej republiky v oblasti športu kultúry, vedy a výskumu,  pričom nemusí byť členom obdobných subjektov univerzity,

b)      je členom niektorého zo športových subjektov reprezentujúcich UMB,

c)  aktívne pôsobí minimálne jeden akademický rok individuálne alebo ako člen niektorého zo subjektov reprezentujúcich UMB v študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti (ďalej len „ŠVOUČ“), v oblasti kultúry, vedy a výskumu na celoštátnych festivaloch, súťažiach, prehliadkach a fórach,

d)   je nominovaný a reprezentuje univerzitu na medzinárodných akademických majstrovstvách (Svetová univerziáda, Akademické majstrovstvá sveta, Akademické majstrovstvá Európy, Európsky turnaj Univerzít, Akademické majstrovstvá štátu s medzinárodnou účasťou a pod.), Slovenskej Univerziáde a akademických majstrovstvách Slovenskej republiky, na medzinárodných súťažiach ŠVOUČ,  na ďalších medzinárodných súťažiach v oblasti vedy a výskumu, festivaloch, súťažiach, prehliadkach a fórach v oblasti kultúry.

2. Reprezentantom UMB môže byť aj vysokoškolský učiteľ, ktorý:

a)    je reprezentantom Slovenskej republiky v oblasti športu kultúry, vedy a výskumu,  pričom nemusí byť členom obdobných subjektov univerzity,

b)      je členom niektorého zo športových subjektov reprezentujúcich UMB,

c)      alebo je trénerom, vedúcim:

         1.      reprezentantov Slovenskej republiky,

         2.      účastníkov celoštátnych súťaží, aj keď priamo nereprezentujú univerzitu,

         3.      športových a umeleckých subjektov univerzity,

         4.      účastníkov medzinárodných a slovenských akademických majstrovstiev, súťaží a prehliadok,

d)      alebo aktívnym rozhodcom športových súťaží na úrovni bodu 4 ods. 2 c Článku 1.

3. Štatút reprezentanta UMB priznáva prodekan príslušnej fakulty alebo ním poverená osoba, na základe posúdenia plnenie kritérií uvedených v Článku 1, ods. 1 a 2.

 

Článok 2

Štatút reprezentanta sa stráca:

a)      pol roka po vyradení zo štátnej reprezentácie u reprezentantov poľa článku 1, bod 1.a,

b)      dňom ukončenia aktívnej činnosti podľa článku 1, bod 1.b, 1. c,

c)      ukončením aktívnej trénerskej, resp. rozhodcovskej činnosti ako aj činnosti vedúceho podľa článku 1, bod 2.

d)      odmietnutím reprezentovať univerzitu podľa článku 1 tohto štatútu.

 

Článok 3

Reprezentant univerzity z radov študentov môže:

a)    na 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia získať motivačné štipendium z dotácie MŠVVaŠ SR na základe návrhu a odporúčania príslušnej fakulty UMB a po prerokovaní v komisii štipendijného fondu príslušnej fakulty UMB,

b)   získať zvýhodnenie na ubytovanie v študentskom domove univerzity (podľa zásad schválených AS UMB ),

c)   študovať podľa individuálneho študijného plánu  - zásady priznania  individuálneho študijného plánu sú súčasťou študijných poriadkov jednotlivých fakúlt  UMB,

d)   zapísať si výberový predmet „Reprezentácia“ v hodnote 2 kredity, ktorý v AIS ponúkne každá fakulta UMB a ktorý sa bude evidovať v stredisku „dekanát“,

e)    byť kandidátom na Cenu rektorky ako „reprezentant UMB roka, ktorého navrhuje rektorke príslušná fakulta UMB,

f)    na prijímacích skúškach na UMB:

      1.      získať zvýhodnenie[1], ak sa hlási na študijný program príbuzný oblasti, v ktorej podľa článku 1, bod 1a, tohto   štatútu reprezentuje Slovenskú republiku,

     2.    získať zvýhodnenie[2] na študijný program telesná výchova, resp. študijný program šport na FHV UMB, ak uchádzač spĺňa článok 1, bod 1.b.

Článok 4

  1. Všetky práva reprezentanta UMB zaniknú spolu so stratou štatútu reprezentanta UMB.

 

Článok 5

Povinnosti reprezentanta UMB:

  1.  Je povinný dodržiavať štatút reprezentanta a propagovať UMB.
  2. Športový reprezentant UMB - tréner na návrh vedúceho KTVŠ a komisie zostaviť, pripraviť a viesť družstvo univerzity vo všetkých súťažiach v rámci akademických majstrovstiev.
  3. Športový reprezentant UMB - rozhodca pri svojej nominácii na podujatie túto úlohu prijať a rozhodovať v duchu fair-play.

Článok 6

  1. Tento Štatút prerokovalo Grémium rektorky UMB v Banskej Bystrici dňa 4. 7. 2011.
  2. Tento  Štatút  schválilo Grémium rektorky UMB v Banskej Bystrici a nadobúda platnosť a účinnosť dňa 4. 7. 2011.

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

                                                                             rektorka UMB                                                                                                 

 


[1], Poznámka:   Zvýhodnenie pre študijné programy bude spresnená v zásadách prijímacích skúšok na jednotlivých fakultách UMB.  Povinnosťou takéhoto študenta je plniť si povinnosti reprezentanta univerzity počas celého obdobia štúdia. 
[2] Poznámka:    Zvýhodnenie pre študijné programy šport, resp. telesná výchova, bude podľa dosiahnutej výkonnosti spresnená v zásadách prijímacích skúšok na FHV UMB. Povinnosťou takéhoto študenta je plniť si povinnosti reprezentanta univerzity počas celého obdobia štúdia.