Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

 

Hlavný riešiteľ projektu: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

Partneri projektu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach 

  • Kód výzvy: OPTP-PO1-SC1-2016-11
  • Operačný program: Technická pomoc
  • Cieľ projektu: Kreovanie nových a vyškolených administratívnych kapacít a ich zapojenie do priamej realizácie EŠIF
  • Konkrétny cieľ: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • Stručný opis: Príprava nových administratívnych kapacít do riadenia, kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov. Realizácia projektu prebieha formou multilaterálnej spolupráce Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako oprávneného žiadateľa s vysokými školami ako partnermi, a to financovaním tvorby voliteľných predmetov, zameraných na odbornú tematiku riadenia politiky súdržnosti z fondov EÚ, prípravu programového obdobia, štruktúru operačných programov, implementáciu politiky súdržnosti na Slovensku, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, riešenia sťažností, kontroly a auditu EŠIF. Odborné profilovane študentov prostredníctvom voliteľných predmetov je realizované prostredníctvom tematickej špecializácie študijného programu, ku ktorému vysoká škola priradila voliteľný predmet.
  • Trvanie projektu: 08/2017 - 12/2018
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 136 749,58 EUR
  • Celková suma oprávnených výdavkov partnera UMB: 43 314,74 EUR
  • Projekt realizovaný v rámci operačného programu Technická pomoc je podporený z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov Európskej únie