Verejné obstarávanie

Informácie o verejnom obstarávaní

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „univerzita“) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje Oddelenie verejného obstarávania Úseku kvestora Rektorátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre celú univerzitu a pre všetky jej súčasti podľa platných interných predpisov. 

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania univerzity na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú odborní zamestnanci pre verejné obstarávanie v spolupráci s odbornými koordinátormi z jednotlivých fakúlt a súčastí univerzity podľa smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčastí.

Univerzita zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/2277 a z dôvodu zvýšenia informovanosti aj na svojej webovej stránke v Informáciách o verejnom obstarávaní.