Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Referát CO BOZP a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

  Školenie novoprijatých zamestnancov z predpisov PO a BOZP sa koná každý štvrtok od 08.00 hod v budove Rektorátu UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica.

  Je potrebný telefonický kontakt.

  Ing. Ján Halajreferent

  Telefón 048/446 1168   +421918802103E-mailjan.halaj@umb.skPracoviskoRektorát / Referát CO BOZP a PO

  Peter Šuchreferent

  Telefón 048/446 1127E-mailpeter.such@umb.skPracoviskoRektorát / Referát CO BOZP a PO

  CIVILNÁ OCHRANA

  1. ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA
  2. CIVILNÁ OCHRANA INFORMUJE
   • Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?
   • Činnosť obyvateľstva po vyhlásení varovných signálov CO
   • Individuálna ochrana obyvateľstva
   • Kolektívna ochrana obyvateľstva evakuáciou
   • Kolektívna ochrana obyvateľstva ukrytím
  3. ČINNOSŤ REFERÁTU


  AKÉ MIMORIADNE UDALOSTI NÁS MÔŽU POSTIHNÚŤ?

  1. ŽIVELNÉ POHROMY
   • Povodne, záplvy, prietrže mračien a krupobitia
   • Snehové kalamity, lavíny a rozsiahle námrazy
   • Zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice
  2. HAVÁRIE
   • Výbuchy o požiare
   • Úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a pod.
   • Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariodení a diaľkovodov
  3. KATASTROFY
   • Veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok
   • Havárie jadrových zariadení
   • Rozrušenie vodohospodárskych diel


  ČINNOSŤ OBYVATEĽSTVA PO VYHLÁSENÍ VAROVNÝCH SIGNÁLOV CO
  ŠPECIFICKÉ ZÁSADY
   

  • zapnúť hromadný informačný prostriedok, celoštátne olebo regionálne vysielanie rozhlasu, televízie a očakávať doplnkovú slovnú informáciu, ktorá nasleduje bezprostredne po doznení varovného signálu sírén,
  • iformovať susedov a starších občanov a poskytnúť im pomoc pri vykonávaní opatrení na ich ochranu,
  • netelefonovať zbytočne v stacionárnej ako aj mobilných telefónnych sieťach, najmä nevolať tiesňové valanie,
  • pri vykonávaní všetkých činností zachovať pokoj, rozvahu, nepodliehať panike nekonať chaoticky.


  VAROVNÉ SIGNÁLY
  Predpokladom pre účinné vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb. Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi (sieťou sirén).

  Varovný signál "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - 2-minútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia jej následkov:

  - riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie a v prípade vyhlásenia:

  • ukrytia, vykonať ukrytie:
   • doma - uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetracie otvory, vypnúť vetracie zariadenia a klimatizáciu,
   • v najbližšej budove,
   • v ochranných stavbách.
  • evakuácie, zabezpečiť:
   • prípravu evakuačnej batožiny,
   • potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, mrazničky a chladničky,
   • pred odchodom uzavrieť hlavný prívod plynu, vody, vypnúť prívod elektrickej energie,
   • dodržiavanie ostatných režimových opatrení na postihnutom území.

  Varovný signál "OHROZENIE VODOU" - 6-minutový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody:

  • riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie,
  • v stanovenom čase určeným smerom opustiť zátopavé územie,
  • v prípade bezprostredného ohrozenia okamžite uniknúť na vyvýšené miesto mimo dosahu záplavovej vlny.


   Varovný signál "KONIEC OHROZENIA" -2 .minútový stály tón sirén bez opakovania pri ukončení ohrozenia alebo pri ukončení pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti:

  • návrat k pôvodnému režimu života na postihnutom území podľa pokynov doplnkovej slovnej informácie a ďalších informácií informačnej služby CO.


   Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne doplňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

   Preskúšanie prevádzkyschopnosti siete sirén sa vykonáva 2 -minútovým stálym tónom sirén (spravidla druhý piatok v mesiaci o 12,00 hod.) po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

  INDIVIDUÁLNA OCHRANA OBYVATEĽSTVA

  PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY

  • sú prostriedky, ktoré slúžia na ochranu dýchacích ciest a očí osôb proti účinkom rádioaktívnych látok, otravných látok a bojových biologických prostriedkov,
  • prostriedky zahrňujú ochranné masky pre dospelé obyvateľstvo, pre deti vrátane detských vakov a kazajok, ochranné rúška, zdravotnícke prostriedky jednotlivca a osobné diagnostické dozimetre,
  • prostriedky individuálnej ochrany sa vydávajú bezodplatne všetkým obyvateľom Slovenskej republiky spravidla za brannej pohotovosti štátu a skladujú ich zamestnávatelia, školy, školské zariadenia a pre ostatných obyvateľov v mieste bydliska ich skladujú obce,
  • v prípade neočakávaného ohrozenia je možné použiť improvizované prostriedky ochrany dýchacích ciest a povrchu tela. Sú to bežne dostupné veci ako šatka, uterák, vreckovka, toaletný papier, čiapka, pláštenka, PE fólie a pod. -vhodne uspôsobené na ochranu.


  AKO POUŽIŤ OCHRANNÚ MASKU 

  • masku prevziať z výdajného strediska a vykonať kontrolu neporušiteľnosti,
  • vydezinfikovoť vnútorné steny lícnice tampónmi s 0,5 % roztoku ajatínu alebo liehu a následne vytrieť do sucha,
  • uvoľniť úplne pásky upínacieho ústrojenstvo,
  • naskrutkovať na lícnicu filter s uzatvoreným spodným vdychovacím otvorom, ktorý sa otvára až tesne pred nasadením do ochrannej polohy,
  • pripravenú masku vložiť do kapsy.

   

  KOLEKTÍVNA OCHRANA OBYVATEĽSTVA EVAKUÁCIOU

  Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.

  EVAKUÁClA sa plánuje a zabezpečuje

  a. krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín, 
  b. dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.


  EVAKUAČNÁ BATOŽINA -hmotnosť evokuačnej batožiny nemôže presiahnuť u dospelých osôb 50 kg na jednu osobu, u detí 25 kg na jednu osobu, a mala by obsahovať:

  • osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
  • osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
  • základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,
  • predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
  • prikrývku, spací vak, vreckovú lampu, sviečku, zápalky,
  • náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,
  • ďalšie nevyhnutné osobné veci.  KOLEKTÍVNA OCHRANA OBYVTEĽSTVA UKRYTÍM
  Ukrytie je ochrana osôb pred možnými následkami mimoriadnych udalostí, ktoré sa zabezpečuje v ochranných stavbách:

  • v existujúcich odolných úkrytoch (stále úkryty) -určených na ochranu proti vonkajšiemu statickému o dynamickému zaťaženiu, na zabezpečenie plynotesnosti stavby a dodávku filtrovaného vzduchu pre ukrývaných,
  • v existujúcih plynotesných úkrytoch (havarijné úkryty) -zabezpečujúcich plynotesnosť stavby a dodávku filtrovaného vzduchu pre ukrývaných,
  • v jednoduchých úkrytoch, ktoré budú budované vo vhodných podzemných alebo nadzemných priestoroch stavieb svojpomocne právnickými osobami a fyzickými osobami po vyhlásení brannej pohotovosti štátu.


  Úkrytová batožina 
  -hmotnosť 1O až l5 kg a mala by obsahovať:

  • osobné doklady, cennosti a lieky,
  • toaletné potreby, bielizeň, náhradné šaty a domáca obuv,
  • vreckovú lampu,
  • potraviny na 2-3dni.


  Do úkrytu je zakázané brať:

  • zbrane, alkohol, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
  • objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
  • domáce zvieratá, psy, mačky a pod.,
  • zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.