Referát CO BOZP a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

Školenie novoprijatých zamestnancov z predpisov PO a BOZP sa koná každý štvrtok od 08.00 hod v budove Rektorátu UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica.

Je potrebný telefonický kontakt.

Ing. Ján Halajreferent PO a BOZP

Telefón 048/446 1168   +421918802103E-mailjan.halaj@umb.skPracoviskoRektorát / Referát obrany, PO a BP

Peter Šuchreferent civilnej obrany

Telefón 048/446 1127E-mailpeter.such@umb.skPracoviskoRektorát / Referát obrany, PO a BP

CIVILNÁ OCHRANA

 1. ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA
 2. CIVILNÁ OCHRANA INFORMUJE
  • Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?
  • Činnosť obyvateľstva po vyhlásení varovných signálov CO
  • Individuálna ochrana obyvateľstva
  • Kolektívna ochrana obyvateľstva evakuáciou
  • Kolektívna ochrana obyvateľstva ukrytím
 3. ČINNOSŤ REFERÁTU


AKÉ MIMORIADNE UDALOSTI NÁS MÔŽU POSTIHNÚŤ?

 1. ŽIVELNÉ POHROMY
  • Povodne, záplvy, prietrže mračien a krupobitia
  • Snehové kalamity, lavíny a rozsiahle námrazy
  • Zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice
 2. HAVÁRIE
  • Výbuchy o požiare
  • Úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a pod.
  • Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariodení a diaľkovodov
 3. KATASTROFY
  • Veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok
  • Havárie jadrových zariadení
  • Rozrušenie vodohospodárskych diel


ČINNOSŤ OBYVATEĽSTVA PO VYHLÁSENÍ VAROVNÝCH SIGNÁLOV CO
ŠPECIFICKÉ ZÁSADY
 

 • zapnúť hromadný informačný prostriedok, celoštátne olebo regionálne vysielanie rozhlasu, televízie a očakávať doplnkovú slovnú informáciu, ktorá nasleduje bezprostredne po doznení varovného signálu sírén,
 • iformovať susedov a starších občanov a poskytnúť im pomoc pri vykonávaní opatrení na ich ochranu,
 • netelefonovať zbytočne v stacionárnej ako aj mobilných telefónnych sieťach, najmä nevolať tiesňové valanie,
 • pri vykonávaní všetkých činností zachovať pokoj, rozvahu, nepodliehať panike nekonať chaoticky.


VAROVNÉ SIGNÁLY
Predpokladom pre účinné vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb. Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi (sieťou sirén).

Varovný signál "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - 2-minútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia jej následkov:

- riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie a v prípade vyhlásenia:

 • ukrytia, vykonať ukrytie:
  • doma - uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetracie otvory, vypnúť vetracie zariadenia a klimatizáciu,
  • v najbližšej budove,
  • v ochranných stavbách.
 • evakuácie, zabezpečiť:
  • prípravu evakuačnej batožiny,
  • potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, mrazničky a chladničky,
  • pred odchodom uzavrieť hlavný prívod plynu, vody, vypnúť prívod elektrickej energie,
  • dodržiavanie ostatných režimových opatrení na postihnutom území.

Varovný signál "OHROZENIE VODOU" - 6-minutový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody:

 • riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie,
 • v stanovenom čase určeným smerom opustiť zátopavé územie,
 • v prípade bezprostredného ohrozenia okamžite uniknúť na vyvýšené miesto mimo dosahu záplavovej vlny.


 Varovný signál "KONIEC OHROZENIA" -2 .minútový stály tón sirén bez opakovania pri ukončení ohrozenia alebo pri ukončení pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti:

 • návrat k pôvodnému režimu života na postihnutom území podľa pokynov doplnkovej slovnej informácie a ďalších informácií informačnej služby CO.


 Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne doplňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

 Preskúšanie prevádzkyschopnosti siete sirén sa vykonáva 2 -minútovým stálym tónom sirén (spravidla druhý piatok v mesiaci o 12,00 hod.) po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

INDIVIDUÁLNA OCHRANA OBYVATEĽSTVA

PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY

 • sú prostriedky, ktoré slúžia na ochranu dýchacích ciest a očí osôb proti účinkom rádioaktívnych látok, otravných látok a bojových biologických prostriedkov,
 • prostriedky zahrňujú ochranné masky pre dospelé obyvateľstvo, pre deti vrátane detských vakov a kazajok, ochranné rúška, zdravotnícke prostriedky jednotlivca a osobné diagnostické dozimetre,
 • prostriedky individuálnej ochrany sa vydávajú bezodplatne všetkým obyvateľom Slovenskej republiky spravidla za brannej pohotovosti štátu a skladujú ich zamestnávatelia, školy, školské zariadenia a pre ostatných obyvateľov v mieste bydliska ich skladujú obce,
 • v prípade neočakávaného ohrozenia je možné použiť improvizované prostriedky ochrany dýchacích ciest a povrchu tela. Sú to bežne dostupné veci ako šatka, uterák, vreckovka, toaletný papier, čiapka, pláštenka, PE fólie a pod. -vhodne uspôsobené na ochranu.


AKO POUŽIŤ OCHRANNÚ MASKU 

 • masku prevziať z výdajného strediska a vykonať kontrolu neporušiteľnosti,
 • vydezinfikovoť vnútorné steny lícnice tampónmi s 0,5 % roztoku ajatínu alebo liehu a následne vytrieť do sucha,
 • uvoľniť úplne pásky upínacieho ústrojenstvo,
 • naskrutkovať na lícnicu filter s uzatvoreným spodným vdychovacím otvorom, ktorý sa otvára až tesne pred nasadením do ochrannej polohy,
 • pripravenú masku vložiť do kapsy.

 

KOLEKTÍVNA OCHRANA OBYVATEĽSTVA EVAKUÁCIOU

Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.

EVAKUÁClA sa plánuje a zabezpečuje

a. krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín, 
b. dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.


EVAKUAČNÁ BATOŽINA -hmotnosť evokuačnej batožiny nemôže presiahnuť u dospelých osôb 50 kg na jednu osobu, u detí 25 kg na jednu osobu, a mala by obsahovať:

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
 • osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,
 • predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
 • prikrývku, spací vak, vreckovú lampu, sviečku, zápalky,
 • náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci.KOLEKTÍVNA OCHRANA OBYVTEĽSTVA UKRYTÍM
Ukrytie je ochrana osôb pred možnými následkami mimoriadnych udalostí, ktoré sa zabezpečuje v ochranných stavbách:

 • v existujúcich odolných úkrytoch (stále úkryty) -určených na ochranu proti vonkajšiemu statickému o dynamickému zaťaženiu, na zabezpečenie plynotesnosti stavby a dodávku filtrovaného vzduchu pre ukrývaných,
 • v existujúcih plynotesných úkrytoch (havarijné úkryty) -zabezpečujúcich plynotesnosť stavby a dodávku filtrovaného vzduchu pre ukrývaných,
 • v jednoduchých úkrytoch, ktoré budú budované vo vhodných podzemných alebo nadzemných priestoroch stavieb svojpomocne právnickými osobami a fyzickými osobami po vyhlásení brannej pohotovosti štátu.


Úkrytová batožina 
-hmotnosť 1O až l5 kg a mala by obsahovať:

 • osobné doklady, cennosti a lieky,
 • toaletné potreby, bielizeň, náhradné šaty a domáca obuv,
 • vreckovú lampu,
 • potraviny na 2-3dni.


Do úkrytu je zakázané brať:

 • zbrane, alkohol, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
 • objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
 • domáce zvieratá, psy, mačky a pod.,
 • zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.