Univerzita tretieho veku na UMB

Informácia pre médiá, 23.5. 2016

Univerzita tretieho veku na UMB ponúkne pre záujemcov štúdium aj v akademickom roku 2016/2017

Fytoterapia, Zdravoveda, Záhradníctvo – zeleninárstvo, ovocinárstvo, okrasné záhradníctvo, špeciálne záhradníctvo, Záhradná architektúra, Včelárstvo a Environmentalistika, Výživa a zdravie, Umenie – Dejiny a teória výtvarného umenia, Umenie - Výtvarné umenie – kresba a maľba, Etnológia – Tradičná kultúra na Slovensku, Právo, Spoločenský a diplomatický protokol - Etika, Psychológia – Cibrenie pamäti, Informačné a komunikačné technológie, Astronómia, Jazyk anglický, Jazyk nemecký, Jazyk francúzsky, Jazyk taliansky, Jazyk španielsky, Jazyk ruský, Jazyk latinský – to sú odbory, ktoré môžu záujemcovia študovať na Univerzite tretieho veku na UMB v akademickom roku 2016/2017.

Súčasťou výučby sú tvorivé diskusie, exkurzie, kultúrne aktivity a pohybové aktivity. Zápis na štúdium na UTV bude v dňoch 20. – 22. septembra 2016.

Úlohou štúdia na Univerzite tretieho veku je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo všetkých etapách života. Na UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a vybraní vysokokvalifikovaní odborníci z praxe.

Štúdium na UTV UMB je šesťsemestrálne v danom študijnom odbore, organizované formou sústredení raz za dva týždne, jazykové odbory jeden krát v týždni. Akademický rok má dva semestre s celkovou výmerou 32 hodín za akademický rok. Výučba sa realizuje formou prednášok a konzultácií, ako aj praktických cvičení. UTV UMB využíva obrady a zvyklostí univerzity a pojmy z vysokoškolského štúdia. Po úspešnom štúdiu, ukončeného záverečnou skúškou končí odovzdávaním diplomov absolventom na slávnostnom promočnom akte.

Podmienkou prijatia na štúdium je vek nad 40 rokov a stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. V prípade, ak záujemca nespĺňa túto podmienku, musí písomne požiadať o výnimku.

Prijímacie skúšky sa nekonajú. Záujemca o túto formu štúdia, po zápise a po vyplnení zápisného listu, zaplatení školného, sa stáva študentom UTV UMB za podmienok uvedených v Organizačnom poriadku Univerzity tretieho veku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Viac info : https://www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/univerzita-tretieho-veku-umb/