Často kladené otázky

Uvádzame odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa na nás obracajú záujemcovia o štúdium na UTV. Ak odpoveď na Vašu otázku tu nenájdete, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo mailom.

  • Čo je to Univerzita tretieho veku (UTV)? UTV je organizačnou súčasťou Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, svojím charakterom a poslaním napĺňa zámery a ciele celoživotného vzdelávania v nadväznosti na gerontologický program UNESCO. Je členom Asociácie univerzít tretieho veku (ASUTV) v Slovenskej republike, čím je zároveň prepojená na ďalšie medzinárodné organizácie tohto charakteru, ako sú: Medzinárodná asociácia univerzít tretieho veku (AIUTA), Európska federácia starších študentov (EFOS) a Európska federácia starostlivosti o starších (EURAG). Štúdium na UTV je organizované v rámci celoživotného vzdelávania v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. a zákona o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Jeho úlohou je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo všetkých etapách života. UTV pri UMB predstavuje otvorený vzdelávací systém záujmového vzdelávania ľudí nad 40 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie, resp. stredoškolské vzdelanie s maturitou. Svojim študentom poskytuje širokú škálu študijných programov, ktoré každoročne aktualizuje podľa potrieb a požiadaviek študentov v nadväznosti na ich životné skúsenosti, vedomosti, záujmy a schopnosti. Prax nám stále potvrdzuje, že mnohí aktívni seniori sa venujú naraz aj dvom programom, či po skončení jedného študijného programu hneď začínajú s ďalším. Potvrdzujú nám, že aj po osemdesiatke je možné študovať na UTV v prírodných či humanitných odboroch, či cibriť si pamäť vo výučbe cudzích jazykov. Výučba na UTV sa realizuje v Banskej Bystrici a na detašovaných pracoviskách v Martine a Poprade.
  • Štúdium na UTV je pre uchádzačov od 40 rokov s maturitou, čo ak chcem študovať a mám menej rokov alebo mám nedokončenú strednú školu? O výnimku zo vzdelania alebo dosiahnutého veku môžete požiadať písomne vedenie UTV vyplnením formulára.
  • Môžem študovať naraz viac študijných programov? Je možné sa prihlásiť aj na viac študijných programov, zápisné sa platí za každý študijný program. Je potrebné si preveriť v rozvrhu, či sa vyučovacie hodiny študijných programov, ktoré ste si vybrali, neprekrývajú.
  • Musím sa zúčastniť všetkých vyučovacích hodín v semestri? Poslucháč musí mať absolvovaný minimálne nadpolovičný počet prednášok v danom semestri. V špeciálnych prípadoch neprítomnosť na vyučovaní posudzujeme individuálne.

 KONTAKTY