Kam môžem vycestovať

Partnerské vysoké školy jednotlivých fakúlt UMB

Mobilitu v rámci programu Erasmus+ je možné absolvovať iba na základe medziinštitucionálnej dohody medzi domácou a hostiteľskou vysokou školou, ktoré musia mať udelenú Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus.

Zoznam partnerských vysokých škôl je rozdelený podľa jednotlivých fakúlt, aby si študent alebo zamestnanec mohol jednoduchšie vyhľadať vysoké školy, ktoré ponúkajú štúdium v príslušnom študijnom odbore.

Na aktualizácii zoznamu sa momentálne pracuje. Ďakujeme za porozumenie.