Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí začalo svoju činnosť na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1.januára 1993. Činnosť Metodického centra je od jeho vzniku rámcovo viazaná dohodou medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré je gestorom podstatnej časti ponúkaných aktivít. Od roku 2015 Metodické centrum organizuje aj Krajanské leto v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V prostredí Univerzity Mateja Bela od roku 2015 sa centrum snaží o sumarizáciu aktivít, ktoré sú smerované ku krajanom z rôznych pracovísk UMB. V spolupráci s mestom Banská Bystrica od roku 2013 spoluorganizujeme Stretnutie rodákov – Bystričanov v čase Dní mesta a Radvanského jarmoku. Od roku 2015 pripravujeme aj Školičku tradičnej kultúry ako denný tábor pre deti rodákov – Bystričanov, v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom. Od roku 2011 v centre pracuje  PhDr. Zuzana Drugová.

Aktivity Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí sú z hľadiska obsahovej stránky pozitívne hodnotené zo strany ich prijímateľov v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí. Sú často jediným možným spôsobom kontaktu krajanov so Slovenskom ako  krajinou svojho pôvodu. Mnohí mladí Slováci prichádzajú na Slovensko po prvýkrát práve aktivity Metodického centra – a tie sa tak stávajú ich úvodnou možnosťou spoznať Slovensko. Nie je výnimkou, že práve na základe prvých pozitívnych zážitkov sa Slováci žijúci v zahraničí rozhodnú prísť študovať na Slovensko – pre študentov UMB z krajanského prostredia ponúka Metodické centrum svoju pomoc predovšetkým v prvom roku ich štúdia na Slovensku, ale aj pri všetkých  potrebách študentov – Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Základné princípy tvorby  aktivít Metodického centra UMB

  • MC UMB od roku 2011 realizuje aktivity v spolupráci s mladými pedagógmi – absolventmi aj doktorandmi Pedagogickej fakulty univerzity Mateja Bela
  • Odbornými garantmi jednotlivých podujatí sú odborníci z prostredia UMB, aj externí odborníci – hlavným cieľom je ich skúsenosť pri práci s deťmi
  • Všetky aktivity organizačne zabezpečujú celodenný organizovaný program – dopoludnia vzdelávanie, popoludní až do večera animácie a súťaže v družstvách s cieľom prirodzenej komunikácie v slovenskom jazyku
  • Súčasťou podujatí sú poznávacie výlety do múzeí, jaskýň, historických miest, na hrady, čím napĺňame požiadavku vzdelávania zaujímavou formou – podľa finančných možností rozpočtu jednotlivých aktivít
  • Aktivity navrhujeme podľa záujmu pedagógov z krajanského prostredia vyjadreného v prieskume v roku 2013 aj pri osobnej účasti na aktivitách 

Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí hľadá všetky možnosti čím účinnejšej a adresnejšej spolupráce s organizáciami aj osobami z prostredia Slovákov žijúcich v zahraničí. Najbližším cieľom je rozšírenie našej spolupráce aj smerom k ďalším krajinám Európy – a smerom k doposiaľ neosloveným subjektom.

Pripravované návrhy na možnosti rozšírenia našej činnosti budú závisieť od mnohých faktorov, z ktorých ten najdôležitejší bude finančný. Urobíme však všetko pre to, aby sme dokázali aj skutočne zrealizovať čím väčšiu časť našich plánov, ktoré radi doplníme aj o Vaše plány. Budeme vďační za všetky Vaše návrhy a postrehy, pretože naším cieľom je pracovať pre Vás.