O nás

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pracoviskom Rektorátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je organizačne zabezpečovať činnosti v oblasti vzdelávania žiakov, študentov a pedagógov z radov zahraničných Slovákov, ktoré vychádzajú zo zmluvného vzťahu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aktivity MC UMB sú v súlade s požiadavkami MŠVVaŠ SR a predstaviteľov vzdelávacích inštitúcií z krajanského prostredia, ale zároveň plnia víziu UMB v oblasti internacionalizácie aj prostredníctvom samostatných projektov.

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí vzniklo 1. januára 1993 na základe Návrhu koncepcie a profilu kurzov slovenského jazyka pre učiteľov pôsobiacich v societach zahraničných Slovákov, ktorý Ministerstvu školstva SR predložil už v novembri roku 1992 prvý rektor UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. Autorstvo návrhu patrí doc. PhDr. Janke Klinckovej, PdD. a prof. PaedDr Vladimírovi Patrášovi. CSc. z vtedajšej Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied a prírodných vied UMB. Ku Katedre slovenského jazyka a literatúry FHVaPV v rokoch 1993 – 1997 MC UMB aj prislúchalo. V rokoch 1997 – 2005 pôsobilo ako samostatné univerzitné pracovisko, potom v rokoch 2005 – 2015 ako súčasť Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB a od roku 2016 je samostatné univerzitné pracovisko riadené prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD. Od založenia MC viedli riaditeľ MC UMB prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. (1993 – 1995), riaditeľka MC UMB PaedDr. Anita Murgašová (1995 – 2004), riaditeľka CCV PhDr. Anna Zelenková, PhD. (2005), riaditeľ CCV UMB Ing. Ján Madáč, CSc. (2005), riaditeľ CCV prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. (2205 – 2007), riaditeľ CCV Mgr. Ján Sitarčík, PhD. (2008 – 2016) a programové manažérky MC UMB PhDr. Zuzana Drugová (2016 – dodnes) a Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová (2019 – dodnes).

V prvých rokoch činnosti MC UMB realizovalo kurzy pre učiteľov, novinárov, kultúrnych pracovníkov a administratívnych pracovníkov slovenských samospráv v zahraničí. Následne, v súvislosti s potrebou v domovských krajinách, centrum realizovalo kurzy s certifikátmi pre pedagógov o ich spôsobilosti vzdelávať v domovských krajinách v slovenskom jazyku. Významným počinom v počiatočnej etape pôsobenia MC bolo aj vydanie učebnice Slovenčina pre 1. – 3. ročník Nedeľnej školy Slovenského kultúrneho spolku v Buenos Aires v Argentíne. Jej autorkami sú Anita Murgašová a Eva Jankovičová. Okrem toho, MC UMB organizovalo didaktické kurzy pre pedagógov, ktoré boli vyprofilované podľa typu a stupňa školy s vyučovacím jazykom slovenským. Cieľom certifikovaného dvojtýždňového kurzu bolo získať odborno-metodické a praktické poznatky. Od roku 1998 sa počas druhého týždňa kurzu  konali aj tvorivé dielne v oblasti folklóru, remesiel, umeleckého prednesu a zborového spevu. V roku 2005 MC UMB prvýkrát uskutočnilo letný kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov na základe získanej akreditácie na vzdelávacie aktivity pre učiteľstvo na všetkých stupňoch krajanských škôl v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka, resp. slovenčiny ako minoritného jazyka. Od roku 2008 sa na základe poverenia MŠ SR začali konať školy v prírode pre žiakov slovenských škôl v zahraničí. O rok neskôr sa začali realizovať výjazdové didaktické kurzy, a to v Chorvátsku, Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine. Medzi obľúbené aktivity slovenskej mládeže zo zahraničia patrili špecializované vzdelávacie programy s tvorivou náplňou, ako sú letná škola bábkového divadla, letná škola ľudového tanca, letná škola ľudových remesiel, súťaž v digitálnej fotografii a krátkom filme, ako aj špecializované tábory pre mladých informatikov, vedcov, výskumníkov a pod. Od roku 2015 MC UMB pripravuje jeden turnus Krajanského leta v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Bohatá činnosť MC UMB bola zmapovaná 12. apríla 2018 na oslave jeho 25. výročia. Za viac ako 25 rokov pôsobenia, vzdelávacie aktivity MC UMB absolvovalo takmer 12 000 účastníkov z 28 krajín sveta: Argentína, Austrália, Bahrajn, Belgicko, Cyprus, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Island, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Mexiko, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina, Veľká Británia, SŠA a Španielsko.

Okrem vzdelávacích aktivít MC UMB sa venuje aj výskumnej, vedeckej, vydavateľskej a prezentačnej činnosti. Výskumy v oblasti histórie, etnológie, jazyka a kultúry zahraničných Slovákov zamestnankyne MC UMB prezentujú na konferenciách na Slovensku a v zahraničí. Od septembra roku 2019 sa začala realizácia vedeckého projektu Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, ktorý bol schválený Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vo Výzve 2019.

Z vydavateľskej činnosti treba uviesť, že k pravidelným publikáciám MC UMB patrí Bulletín, resp. ročenka o činnosti tohto pracoviska, ako aj početné záznamníky a praktické príručky, ktoré sprevádzajú jednotlivé aktivity. V príprave sú aj materiály k didaktike ľudového tanca pre začiatočníkov a najmenších autorky Zuzany Drugovej, ako aj vedecká monografia zaoberajúca sa činnosťou folkloristických kolektívov v krajanskom prostredí autora Martina Urbana.

Oblasť prezentácie života Slovákov v zahraničí na Slovensku sa napĺňa rôznymi podujatiami, ako sú oslava Pamätného dňa zahraničných Slovákov, dokumentárne a umelecké výstavy, prezentácie vydavateľstiev a iných slovenských inštitúcií zo zahraničia, výchovno-vzdelávacie programy pre tunajšie základné školy, prednášky organizované na jednotlivých fakultách UMB a pod. Kompetenciou MC UMB je aj zorganizovať medzinárodné konferencie a iné podujatia v oblasti školstva, ktoré sa týkajú zahraničných Slovákov a pri ktorých UMB participuje ako oficiálny partner.