Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Vízia, poslanie a Politika kvality

  VÍZIA

  Kariérne centrum UMB má ambíciu byť vnímané ako moderná a dynamická organizácia, ktorá bude na základe ponuky kvalitných služieb a profesionálneho prístupu rešpektovaná nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a stane sa tak vyhľadávaným partnerom pre ďalšiu spoluprácu. Cez realizáciu aktivít zodpovedajúcich aktuálnym požiadavkám trhu práce, spoločnosti a vývojovým trendom, chce podporovať uplatniteľnosť absolventov UMB v praxi a tým šíriť dobré meno UMB. Uvedomuje si nezastupiteľnú úlohu kariérového poradenstva v procese celoživotného vzdelávania jednotlivca, a preto chce podporovať motiváciu vzdelávania sa a osobnostného rastu nielen u študentov a absolventov UMB, ale aj u verejnosti.

   
   

  POSLANIE

  Poslaním Kariérneho centra UMB je sprostredkovať kontakt študentov so zamestnávateľmi, podporovať ich v procese hľadania zamestnania a ponúkať aktivity, ktoré prispejú k ich osobnostnému rozvoju a kariérnemu napredovaniu. Vytvára podmienky na prehlbovanie spolupráce s praxou, aby umožnilo nadobudnutie praktických skúseností študentov už počas ich štúdia. Iniciuje záujem študentov o doplnenie teoretických informácií aj o kompetencie a zručnosti potrebné pre ľahšie uplatnenie sa na trhu práce. Prostredníctvom ponuky kurzov rôzneho zamerania zároveň nadväzuje na celospoločenský trend podpory ďalšieho vzdelávania.

   

  POLITIKA KVALITY

  Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej KC UMB) si uvedomuje vysokú spoločenskú zodpovednosť a dôležitosť svojich služieb pre svojich klientov a pre spoločnosť. Poskytuje služby (poradenstvo) v oblasti vzdelávania a zamestnanosti a jeho cieľom je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoja kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

  Pre naplnenie uvedených cieľov je zavedený systém manažérstva kvality pre KC UMB a vyhlasuje vedenie KC UMB nasledovnú politiku kvality:

  1. Poslaním vnútorného systému kvality je rozvíjanie významu kvality vo všetkých procesoch KC UMB, vytvorenie vhodných podmienok pre profesionálny rozvoj zamestnancov KC UMB, neustále zlepšovanie spokojnosti študentov a klientov s poskytovanými službami a dosiahnutie dobrého mena KC UMB.
  2. Základnými nástrojmi na dosiahnutie hlavných cieľov vnútorného systému kvality je implementácia a udržiavanie certifikovaného systému manažérstva kvality podľa požiadaviek Štandardu kvality pre kariérové poradenstvo (ďalej SMK-CKP), ktorého súčasťou je vypracovanie tejto politiky kvality, cieľov kvality, príručky kvality a postupov v oblasti zabezpečovania kvality.
  3. Služby kariérového poradenstva sa poskytujú prostredníctvom postupov, metód a techník, ktoré sú prínosom pre klientov a zvyšujú kvalitu a výkonnosť systému manažérstva kvality.
  4. Poradcovia a zamestnanci KC UMB sa zaväzujú poskytovať služby kariérového poradenstva v súlade so SMK-CKP a s pravidlami uvedenými v Etickom kódexe kariérového poradenstva (ZKPRK/IAEVG).
  5. Každý zamestnanec KC UMB sa riadi touto politikou kvality, cieľmi kvality, príručkou kvality a postupmi v oblasti zabezpečovania kvality.
  6. KC UMB udržiava systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek SMK-CKP a trvalo zlepšuje jeho efektívnosť s cieľom úspešnej komplexnej certifikácie KC UMB.