Prihláška na vysokú školu

Uchádzač o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Prihlášky je možné podávať

  • v písomnej forme (tlačivá sú dostupné v predajnej sieti tlačív alebo vo vybraných papiernictvách ŠEVT a pod.).,
  • v elektronickej forme:
  • uchádzači na I., II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia sa prihlasujú zo stránky https://e-prihlaska.umb.sk 
  • návod ako vyplniť e-prihlášku
  • študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na našej univerzite si podávajú prihlášku priamo v systéme AiS2 v sekcii ,,Prijímacie konanie“, ďalej prejdú na sekciu VSPK060 ,,Elektronické prihlášky

 

Pri elektronickom prihlasovaní na štúdium uchádzač:

  • vyplní elektronickú prihlášku,
  • potvrdí elektronickú prihlášku,
  • vytlačí elektronickú prihlášku,
  • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou.

 

UPOZORNENIE:

Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici akceptujú zníženie poplatku za podanie elektronickej prihlášky  v prípade jej podania cez e-prihlasku univerzity (https://e-prihlaska.umb.sk) v akademickom informačnom systéme (AIS).

V prípade podania centrálnej elektronickej prihlášky prostredníctvom Portálu VŠ, zľava z prihlášky je poskytovaná, ale len pre I. stupeň štúdia, na ostatné stupne štúdia platí uchádzač  plnú sumu.

 


UMB získava osobné údaje dotknutých osôb (uchádzačov a iných fyzických osôb), ktoré sú uvedené v prihláške a jej prílohách pre potreby prijímacieho konania; spracúva ich po dobu trvania účelu spracúvania „Uchádzači o štúdium“ a uchováva ich po dobu piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola prihláška podaná. Po zápise na štúdium sa tieto údaje stávajú súčasťou osobného spisu študenta. Ďalšie informácie v zmysle GDPR o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb nájdete tu.