Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Dôležité informácie pre študentov a študentky  so špecifickými potrebami, ktorí sa uchádzajú o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ako mám postupovať, ak chcem študovať na Vašej univerzite?

1. Zvážim svoje  predpoklady pre vybraný študijný odbor/študijný program:

  • z hľadiska vedomostnej úrovne a predpokladov,
  • z hľadiska technickej a osobnej pripravenosti a motivácie,
  • z hľadiska nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,
  • z hľadiska podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,
  • z hľadiska limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.

2. Vyhodnotím, či som pre štúdium na univerzite dobre pripravený/á  a  disponujem:

  •  potrebným vedomostným potenciálom,
  • študijnými návykmi,
  • dispozíciami pre štúdium a odbor,
  • návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.

Ak odpoviem 4 x áno, budem potrebovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v  situáciách, keď je konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.

3. V dostatočnom časovom predstihu získam kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia. Osobne kontaktuje kompetentnú osobu univerzity alebo fakulty, na ktorej sa uchádzam o štúdium, a konzultujem s ním svoje potreby a očakávanú podporu. Ak sa koná prijímacie konanie na zvolený odbor štúdia spolu s prihláškou o štúdium pošlem žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky. Pri štúdiu na vysokej škole môžem očakávať podporu nie úľavy.