Zuzana DRUGOVÁ o metodickom centre pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB

Etnologička PhDr. Zuzana DRUGOVÁ dvadsaťtri rokov pracovala v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, v rokoch 2004 – 2011 ako jeho riaditeľka. Pod jej vedením múzeum okrem iného zrekonštruovalo Zelenú freskovú miestnosť (Cena za rok 2006) a Matejov dom, v ktorom ako autorka scenára vytvorila novú expozíciu histórie mesta (Cena Múzeum roka 2009). Štvrťstoročie viedla detský folklórny súbor Matičiarik v Banskej Bystrici. Autorsky sa podpísala pod folklórne festivaly vrátane troch ročníkov programu zahraničných súborov a dvoch celovečerných galaprogramov na Folklórnom festivale Východná, ktoré vysielala RTVS v priamom prenose. V roku 2012 navrhla kostýmy pre celovečerný program Umeleckého súboru Lúčnica Obrazy z minulosti, v roku 2020 pre časť programu Triptych. Od roka 2008 začala externe spolupracovať s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí na príprave a realizácii Letnej školy ľudového tanca, od roka 2011 tu pracuje ako programová manažérka. Svoju prácu chápe ako poslanie, keďže aj jej korene siahajú do Kovačice v Srbsku. Jej starým otcom bol Janko Bulík, prvý predseda Matice slovenskej v Juhoslávii.

 

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej MC) je dobre známe najmä výbornou prácou s krajanskou mládežou, pedagógmi a so školami Slovákov žijúcich v zahraničí. Sformovalo sa zarovno so vznikom samostatnej Slovenskej republiky. S akým zámerom?

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pracoviskom Rektorátu UMB v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je organizačne zabezpečovať činnosti v oblasti vzdelávania žiakov, študentov a pedagógov z radov zahraničných Slovákov, ktoré vychádzajú zo zmluvného vzťahu medzi rezortným ministerstvom a univerzitou. Vzniklo prvého januára 1993 na základe Návrhu koncepcie a profilu kurzov slovenského jazyka pre učiteľov pôsobiacich v societach zahraničných Slovákov, ktorý Ministerstvu školstva SR predložil už v novembri roku 1992 prvý rektor UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. V rokoch 1997 – 2005 pôsobilo ako samostatné univerzitné pracovisko, potom v rokoch 2005 – 2015 ako súčasť Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB a od roka 2016 je samostatné univerzitné pracovisko riadené prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD. Činnosť MC UMB zabezpečuje programová manažérka PhDr. Zuzana Drugová (2010 – dodnes) a Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová, ktorá spolupracuje s centrom externe od roka 2019 až do súčasnosti.

Ako sa profilovala činnosť centra?

V prvých rokoch činnosti pripravovalo kurzy pre učiteľov, novinárov kultúrnych pracovníkov a administratívnych pracovníkov slovenských samospráv v zahraničí. Následne v súvislosti s potrebou v domovských krajinách realizovalo kurzy s certifikátmi pre pedagógov o ich spôsobilosti vzdelávať v domovských krajinách v slovenskom jazyku. V roku 2005 prvýkrát uskutočnilo letný kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov na základe získanej akreditácie na vzdelávacie aktivity pre učiteľstvo na všetkých stupňoch krajanských škôl v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka, resp. slovenčiny ako minoritného jazyka. Od roka 2008 sa na základe poverenia MŠ SR začali školy v prírode pre žiakov slovenských škôl v zahraničí. O rok neskôr sa začali výjazdové didaktické kurzy, a to v Chorvátsku, Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Poľsku a Ukrajine. Medzi obľúbené aktivity slovenskej mládeže zo zahraničia patrili špecializované vzdelávacie programy s tvorivou náplňou, ako sú letná škola bábkového divadla, letná škola ľudového tanca, letná škola ľudových remesiel, súťaž v digitálnej fotografii a krátkom filme, ako aj špecializované tábory pre mladých informatikov, vedcov, výskumníkov a pod. Od roka 2015 MC UMB pripravuje jeden turnus Krajanského leta v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ste programová manažérka MC. Čím „žije“ dnes? Aké sú jeho problémy a, naopak, aké úspechy považujete za najvýznamnejšie?

Bohatá činnosť MC UMB bola zmapovaná 12. apríla 2018 na oslave jeho dvadsiateho piateho výročia. Za vyše štvrťstoročie pôsobenia jeho vzdelávacie aktivity absolvovalo takmer dvanásťtisíc účastníkov z dvadsiatich ôsmich krajín sveta. Popri vzdelávacích aktivitách sa venuje aj výskumnej, vedeckej, vydavateľskej a prezentačnej činnosti. Výskumy v oblasti histórie, etnológie, jazyka a kultúry zahraničných Slovákov prezentuje na konferenciách u nás i v zahraničí. Od septembra roku 2019 sa začala realizácia vedeckého projektu Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, ktorý schválila Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vo Výzve 2019. Z vydavateľskej činnosti treba uviesť, že k pravidelným publikáciám centra patrí Bulletin, resp. Ročenka o činnosti tohto pracoviska, ako aj početné záznamníky a praktické príručky, ktoré pripravujeme špeciálne na jednotlivé aktivity. Na stránke centra sú k dispozícii materiály k didaktike ľudového tanca pre začiatočníkov a najmenších, rozpracovaná je vedecká monografia o činnosti folkloristických kolektívov v krajanskom prostredí od Martina Urbana. Oblasť prezentácie života Slovákov v zahraničí na Slovensku napĺňame rôznymi podujatiami, ako sú oslava Pamätného dňa zahraničných Slovákov, dokumentárne a umelecké výstavy, prezentácie vydavateľstiev a iných slovenských inštitúcií zo zahraničia, výchovno-vzdelávacie programy pre tunajšie základné školy, prednášky organizované na jednotlivých fakultách UMB a pod. V roku 2020 sme pobyty krajanských detí na Slovensku nahradili ponukou online foriem vzdelávania – v gescii ministerstva školstva sme pripravili Detskú krajanskú univerzitu aj Učíme sa o Slovensku po slovensky pre deti zo západných krajín a zámoria. Podobnú ponuku online vzdelávaní máme aj na jún – august 2021.

Aké máte plány a vízie činnosti do najbližších rokov?

Plány a vízie máme bohaté a kreatívne, ale ich splnenie bude závisieť od možností. Tým najodvážnejším plánom je úsilie rozšíriť činnosť Metodického centra aj smerom k vede s cieľom uskutočniť odborné výskumy v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí. Tieto síce robíme aj v súčasnosti, ale potreba takejto činnosti je podstatne širšia. Druhou dôležitou úlohou je značne zvýšiť povedomie o Slovákoch žijúcich v zahraničí –, a to na Slovensku. Samozrejme, podstatou našej činnosti naďalej ostáva príprava vzdelávacích pobytov pre krajanské deti. Rovnako sme pripravení pokračovať v organizovaní didaktických kurzov pre pedagógov slovenských škôl v zahraničí – naša univerzita má široký odborný záber a my máme odborných spolupracovníkov na rôznych katedrách, vďaka čomu vieme garantovať požadovanú odbornú úroveň.

 

Profesijné portfólio PhDr. Zuzany DRUGOVEJ je obsažné a pestré. Od roku 2008 je spojené s činnosťou pre našich krajanov v Metodickom centre Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pôsobí ako programová manažérka.

12.06.2021; Slovenské Národné Noviny; NÁZORY

Zhovárala sa Zuzana PAVELCOVÁ – Foto: archív Z. D.