Sprievodca štúdiom

Vážené študentky, vážení študenti,

máme za sebou tretí semester „covidového fungovania“ našej vysokej školy. Všetkým patrí veľké poďakovanie za to, ako toto obdobie zvládli. Na konci tunela sa síce črtá svetlo, len nevieme, koľko takýchto tunelov nás ešte čaká. V tomto úvodnom slove by som rád upriamil Vašu pozornosť na niečo, čím sa nemôže pochváliť veľa zo 128 fakúlt slovenských verejných, štátnych alebo súkromných vysokých škôl, ktoré pôsobia na našom trhu vysokoškolského vzdelávania. Tým je dĺžka existencie fakulty. Pri vzniku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v júli roku 1992 boli dve fakulty – pedagogická fakulta a ekonomická fakulta, ktoré poskytovali v tom čase kvalitné vysokoškolské vzdelávanie s celorepublikovou pôsobnosťou už niekoľko desiatok rokov. Aktuálne má UMB šesť fakúlt. Sú nimi Ekonomická fakulta, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Fakulta prírodných vied, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta a Právnická fakulta. Na UMB študuje cca 7000 študentov vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia, v takmer 400 akreditovaných študijných programoch.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vstúpila 1. septembra 2021 do tridsiateho akademického roku. Nezabúdajme na našu históriu. Uvedomme si historické korene a buďme hrdí na to, že môžeme byť dnes súčasťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V tomto zmysle osobitne vítam medzi nami študentky a študentov prvých rokov štúdia, našich nových členov širokej akademickej obce, z ktorých sa, verím, po úspešnom štúdiu stanú členovia ešte širšej obce našich úspešných absolventiek a absolventov. Nasledujúca časť môjho príhovoru obsahujúca praktické informácie je určená predovšetkým im. Verím ale, že môže byť zaujímavá aj pre študentky a študentov vyšších rokov štúdia.

Milé kolegyne a vážení kolegovia prvých rokov štúdia,

v tomto akademickom roku budeme finalizovať práce na vytvorení nového vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania na UMB. Súčasťou toho bude tiež zosúlaďovanie všetkých nami ponúkaných a realizovaných študijných programov so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. V celom procese majú veľmi významné miesto študentky a študenti. Bol by som veľmi rád, keby sme medzi Vami našli osobnosti, ktoré v zastúpení celej študentskej časti akademickej obce sa stanú spolutvorcami našej novej, kvalitatívne ešte lepšej a modernejšej UMB, zodpovedajúcej nárokom a očakávaniam, ktoré sa spájajú s kvalitnou univerzitou XXI. storočia.

Štúdium na našich fakultách je od akademického roku 2001/2002 organizované v súlade s európskym kreditovým systémom štúdia (ECTS), ktorý pokladáme za garanciu  kvality vysokoškolského vzdelávania a za podporu mobility a medzinárodného uznávania štúdia. ECTS Vám umožňuje získať a uznať kredity za predmety, ktoré úspešne absolvujete počas štúdia nielen na materskej, ale aj na inej fakulte UMB, ako aj kredity, ktoré získate počas štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo  v zahraničí.

Úspešné zvládnutie každého roka štúdia predpokladá v termínoch vymedzených Vaším študijným plánom a harmonogramom akademického roka  absolvovať všetky povinné predmety študijného programu,  získať predpísaný počet kreditov za zvolené povinne voliteľné predmety a za výberové predmety. Vysokoškolské štúdium kladie dôraz na individuálnu prácu študenta s informáciami. Množstvo informácií, s ktorými sa stretnete je enormné, orientácia v nich a ich aspoň základná znalosť môže byť pre Vás určite mimoriadne užitočná.

obsahuje všetky relevantné termíny, ktoré sa týkajú Vašich povinností. Pokladám za dôležité, aby ste  aktuálny   harmonogram Vašej fakulty poznali a rešpektovali uvádzané termíny.

Milé študentky a milí študenti,

na našej  univerzite garantujú akreditované študijné programy uznávané osobnosti vedy, umenia a športu. Som presvedčený, že stretnutie s nimi na akademickej pôde bude pre Vás obohacujúce. Pri vzájomných stretnutiach nezabúdajme ani na elementárne prejavy úcty a slušnosti.

Som presvedčený o platnosti tvrdenia, že na roky strávené na vysokej škole sa spomína najčastejšie, najdlhšie a často aj najradšej.

Prajem nám všetkým, aby tridsiaty akademický rok na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici bol prínosný a úspešný.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit. (Nech je to k dobru, šťastiu, blahu a úspechu).

A úplne na záver mi dovoľte pár slov z prednášky Steva Jobsa na promócii absolventov na Stanforde:

Váš čas je obmedzený, tak ním neplytvajte. Nežite život niekoho iného...Nedovoľte, aby v hluku cudzích názorov zanikol váš vnútorný hlas. A čo je najdôležitejšie, majte odvahu ísť za svojim vlastným srdcom a intuíciou. Tie už akosi samé vedia, čím sa naozaj chcete stať. Všetko ostatné je druhoradé... Zostaňte zvedaví. Zostaňte blázniví.“

                                                                                  

                                                                                   doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. 

prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality UMB