ČADCA Vo štvrtok 7. apríla sa v knižnici Gymnázia J. M. Hurbana konal odborný seminár na tému dejiny výtvarného umenia pod vedením lektora Jaroslava Uhela z Liptovského Mikuláša, vedúceho Katedry výtvarnej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, profesora pre voľné výtvarné umenie.

Študenti si vypočuli zaujímavosti z oblasti umeniaz jeho histórie, ale aj zo súčasnosti, napr. mnoho ľudí používa pre označenie najnovších diel pojem moderné umenie.

Profesor zdôraznil, že nehovoríme o modernom umení, ale o súčasnom umení. Nehovoríme o abstraktnom zobrazovaní, ale o predmetnom a nepredmetnom zobrazovaní.

Umenie nie je kontinuálne, čiže sa nevyvíja (ako napr. vývoj bicykla). Umenie potrebuje slobodu a inšpiráciu pre jeho tvorbu nachádzame najmä v prírode.

Pre ľudstvo je odpradávna veľmi dôležité zobrazovanie figúr - na príkladoch umeleckých diel z histórie ukázal nielen ich zobrazovanie, ale aj kompozíciu a vnútornú konštrukciu výtvarného diela.

V rámci vzdelávacieho projektu Naše Kysuce 2021 - Na palete, DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA podujatie pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Gymnáziom J. M. Hurbana.

Podujatie podporil Fond na podporu umenia.

----

Seminár s Jaroslavom Uhelom. KKS