IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

 • Hlavný riešiteľ projektu: CVTI SR, partneri projektu: UMB, UPJŠ, TUKE, UKF, UNIZA 
 • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03
 • Operačný program: Ľudské zdroje
 • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
 • Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy 
  1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaiu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce
 • Trvanie projektu: 09/2016 - 10/2020
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 21 046 596,77 €
 • Web stránka projektu: http://itakademia.sk