Študent FPVaMV Gleb Fishchenko ako medzikultúrny mediátor