Aktuálne oznamy

AKO SA SPRÁVAŤ: COVID-19

Dôležité odkazy:

V Ban. Bystrici dňa 30. 09. 2021


 

Na základe rozhodnutia Kolégia rektora UMB zo dňa 25. 8. 2021 o dočasnej dištančnej forme štúdia na Právnickej fakulte v ak. r. 2021/22:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená akademická obec,

v nadväznosti na rozhodnutie Kolégia rektora UMB, zo dňa 25. 8. 2021 si Vám dovoľujem oznámiť, že zimný semester akademického roka 2021/2022 bude prebiehať v dištančnej online forme. Dôvodom je nielen pretrvávajúca mimoriadna situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19, ale najmä fakt, že v uplynulých dňoch Právnická fakulta UMB vstúpila do druhej fázy rekonštrukčných prác v interiérových priestoroch fakulty, zahŕňajúcich rekonštrukciu tak prednáškových sál, ako aj jedálne a výstavbu novej kongresovej sály. Ide o stavebné práce, ktorých dôsledkom je značná hlučnosť a vysoká prašnosť v priestoroch fakulty, čím by bola v zásadnej miere obmedzená kvalita výučby, ako aj komfort pedagógov a študentov.

Predpokladaný dátum ukončenia rekonštrukcie je december 2021, a preto veríme, samozrejme v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie, že bude možné obnoviť prezenčnú formu výučby už od letného semestra 2021/2022. 

Ďalšie informácie a usmernenia k priebehu výučby budú zverejnené na webovej stránke fakulty v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom semestra.

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., dekan


Študent Právnickej fakulty, ktorému bolo pridelené lôžko na ak. r. 2021/22  a ktorý aj zrealizoval úhradu za lôžko za september 2021 až január 2022 má možnosť:

Iba na základe vašej žiadosti o zrušenie prideleného ubytovania a podpísanej Žiadosti o vrátenie platby za ubytovanie  a v uvedenom termíne, vám bude vrátená celá suma.

 Vaše lôžko bude operatívne prerozdelené ďalším čakajúcim študentom na lôžko.

Po ukončení dištančného štúdia na vašej fakulte nie sme  schopní garantovať vám opätovné pridelenie lôžka aj napriek tomu, že ste ho už mali pridelené!!!

Riaditeľ SÚZ UMB
Ing. Jozef Mrena

V Ban. Bystrici dňa 25. 08. 2021

Ubytovať sa v ŠD je možné v pracovných dňoch od 02. 09. 2021 v čase od 07:30 do 14:00 hod.

V Ban. Bystrici dňa 16. 08. 2021

Nájomné za zimný semester akademického roka 2021/22

A = 1 - lôžková izba 66,00 € / mes. september - január = 330,00 €
B = 2 - lôžková izba 62,00 € / mes. september - január = 310,00 €
C = 3 - lôžková izba 59,00 € / mes. september - január = 295,00 €
     
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu:

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857

BIC / SWIFT: SPSRSKBA

VS: 63123456
ŠS: ID študenta
  - v správe pre prijímateľa uveďte meno a izbu študenta

 PLATBA - MANUÁL

V prípade nutnosti vyhľadávania platby - nesprávne uvedený VS, ŠS alebo platba poštovou poukážkou, študent zaplatí poplatok vo výške 5,00 €.

V Ban. Bystrici dňa 01. 07. 2020