Aktuálne oznamy

Milí študenti,

vzhľadom k tomu, že 15.09.2020 je štátny sviatok, sa dňa 14.09.2020 na ŠD 3 nebude môcť študent ubytovať. Ubytovávanie študentov pokračuje dňom 16.09.2020 v pracovné dni od 07:30hod. do 14:00hod..
V Ban. Bystrici dňa 10. 09. 2020

Váž. študent/ka PrF,
Právnická fakulta UMB BB zvažuje on-line vyučovanie v zimnom semestri AR 2020/21 (presný rozsah bude zverejnený na webovej stránke PrF UMB o niekoľko dní).

Žiadame vás, aby ste sa do 11. 09. 2020 jasne vyjadrili, či si pridelené lôžko v ŠD UMB ponechávate, alebo lôžko nepotrebujete a budete písomne  žiadať o vrátenie  už zaplateného nájomného !!!

(Momentálne sme ešte schopní vaše lôžko prerozdeliť iným čakateľom.)  

Ak nedostaneme vaše vyjadrenie v stanovený čas, tak vaše nájomné za lôžko nebude vrátené! 

Vaše rozhodnutie žiadame zaslať  mailom  vedúcej ŠD1,3 na katarina.orlickova@umb.sk   
do 11. 09. 2020.

 

Ubytovanie v študentských domovoch začína od 02. 09. 2020.
Ubytovať sa je možné v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 14:00 hod.

V Ban. Bystrici dňa 08. 09. 2020

Nájomné za zimný semester akademického roka 2020/21

/ A = 1 - lôžková izba 66,00 € / mes. september - január = 330,00 €
/ B = 2 - lôžková izba 62,00 € / mes. september - január = 310,00 €
/ C = 3 - lôžková izba 59,00 € / mes. september - január = 295,00 €
     
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu:

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857

BIC / SWIFT: SPSRSKBA

VS: 63123456
ŠS: ID študenta
  - v správe pre prijímateľa uveďte meno a izbu študenta

PLATBA - MANUÁL

V prípade nutnosti vyhľadávania platby - nesprávne uvedený VS, ŠS alebo platba poštovou poukážkou, študent zaplatí poplatok vo výške 5,00 €.

V Ban. Bystrici dňa 01. 07. 2020

Zmluva o ubytovaní - aktualizovaná s platnosťou od AR 20/21.

 V Ban. Bystrici dňa 25. 06. 2020