Aktuálne oznamy

Postup pri odubytovaní

Žiadam študentov, aby pri odubytovaní zo ŠD3 dodržiavali nasledovný postup:

1) Vyplniť tlačivo ODCHODKA zo ŠD, tlačivo je k dispozícii u ubytovateľky, alebo na vrátnici v ŠD 3.

2) S uvedeným tlačivom ísť za p. upratovačkou, ktorá upratuje vašu bunku. P. upratovačka skontroluje vašu bunku a podpíše vám ODCHODKU.

3) Vypíšete tlačivo ODSTÚPENIE OD ZMLUVY s uvedením dôvodu odchodu - v zmysle "Zmluva o ubytovaní", bod V. Odstúpenie od Zmluvy.
- v prípade ukončenia štúdia, k Odstúpeniu priložite tlačivo zo študijného odd.

4) Ak máte preplatok na nájomnom, vyplníte tlačivo Žiadosť o vrátenie nájomného, ak nemáte vyplatený nájom, platbu uhradíte v hotovosti u p. ubytovateľky.

Všetky vyššie uvedené tlačivá odovzdáte  p. ubytovateľke pri odubytovaní sa + preukaz ubytovaného, kľúče a v prípade poškodeného zariadenia izby si vyplatíte škody.

V Ban. Bystrici dňa 15. 01. 2020

Platba nájomného za zimný semester AR 2019/20

Nájomné za zimný semester 2019 sa bude uhrádzať :

od 01. 08. do 20. 08. 2019 (už pripísané na účte) bankovým prevodom za obdobie: september 2019 - január 2020

Cena nájomného :                                             

1-lôžková izba / A ...... 66,- €/mes ............... september - január = 330,- €

2-lôžková izba / B ...... 62,- €/mes ............... september - január = 310,- €

3-lôžková izba / C ...... 59,- €/mes ............... september - január = 295,- €

Bankové spojenie:  z Vášho účtu na účet SÚZ UMB =
Štátna pokladnica SK44 8180 0000 0070 0009 5857

 Pri platbe uviesť: VS: 63123456

                               ŠS: ID študenta

- tieto údaje má študent uvedené na svojom preukaze
- v správe pre prijímateľa uviesť meno a izbu študenta

V Ban. Bystrici dňa 01. 08. 2019