Aktuálne oznamy

Platba nájomného za zimný semester AR 2019/20

Nájomné za zimný semester 2019 sa bude uhrádzať :

od 01. 08. do 20. 08. 2019 (už pripísané na účte) bankovým prevodom za obdobie: september 2019 - január 2020

Cena nájomného :                                             

1-lôžková izba / A ...... 66,- €/mes ............... september - január = 330,- €

2-lôžková izba / B ...... 62,- €/mes ............... september - január = 310,- €

3-lôžková izba / C ...... 59,- €/mes ............... september - január = 295,- €

Bankové spojenie:  z Vášho účtu na účet SÚZ UMB =
Štátna pokladnica SK44 8180 0000 0070 0009 5857

 Pri platbe uviesť: VS: 63123456

                               ŠS: ID študenta

- tieto údaje má študent uvedené na svojom preukaze
- v správe pre prijímateľa uviesť meno a izbu študenta

V Ban. Bystrici dňa 01. 08. 2019