Ocenenie absolventa PF UMB

https://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/titul-zlaty-amos-ako-najoblubenejsi/34480-clanok.html