Pripravujú banský náučný chodník Poprad - Kvetnica

Pripravujú banský náučný chodník Poprad - Kvetnica

Noviny Poprad; 09/2017; 01/03/2017; s.: 5; ppmValné zhromaždenie členov Baníckeho cechu horného Spiša sa uskutočnilo vo februári v Poprade. Rokovanie viedol predseda Peter Roth, ktorý predniesol správu o činnosti cechu za rok 2016 od doby pred registráciou tohto občianskeho združenia až do valného zhromaždenia.

Vyzdvihol aktivitu zakladajúcich členov cechu Viliama Hosu, Slavomíra Kyseľu a Jána Jurčíka pri prieskume štôlne v Hranovnici s jej záznamom v 3D forme. Pozitívne zhodnotil aj prezentáciu baníckeho cechu koncom novembra a januárové prijatie zástupcov u prezidenta republiky Andreja Kisku.

Správu o hospodárení a návrh rozpočtu predniesol Lukáš Hlavatý, správu dozornej rady Pavlína Jurčíková. Banícky cech horného Spiša prijal plán práce na rok 2017. Zahŕňa výrobu vlajky baníckeho cechu, rekonštrukciu vstupu do štôlne v severnej časti pri lome Kvetnica, vybudovanie banského náučného chodníka v Kvetnici do konca júna 2017, začleňovanie ďalších banských lokalít do Slovenskej banskej cesty, a to Ždiaru, Vyšných Ružbách, Litmanovej, Mníška nad Popradom, Starej Ľubovne, mestskej časti Podsadok. Zástupcovia cechu sa budú zúčastňovať na rokovaniach republikovej rady banskej komory a združenia banských spolkov a cechov Slovenska, zúčastnia sa na stretnutí baníckych spolkov a cechov Slovenska v Novej Bani a na stretnutí sv. Barbory v Spišskej Novej Vsi.

Najzaujímavejšou tohtoročnou aktivitou bude banský náučný chodník Poprad - Kvetnica v rámci celonárodného projektu Slovenskej banskej cesty ako zdroja cestovného ruchu. Bude ho tvoriť päť info tabúľ so zaujímavosťami, ako je súčasná morfológia Vikartovského chrbta a Kvetnice, geologické pomery Kvetnice v období permu, opis štôlne v severnej časti Kvetnice, mapa starých banských diel, lom Kvetnica, lom Dubina, opis štôlne Strieborná, význam banského gápľa v súčasnosti ako banskej repliky v turistickom ruchu, vznik minerálov v Kvetnici atď. Na banskom chodníku sa bude fnančne podieľať mesto Poprad a dodaním dreva na rámy tabúľ Mestské lesy Poprad. Po obsahovej stránke budú tabule zabezpečovať Slavomír Kyseľa, Peter Roth, Štefan Ferenc, pedagóg z Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, katedry geológie a mineralógie, rodák zo Svitu a člen cechu a ako spoluautorka info tabúľ a banskej cesty Bianka Kyseľová, študentka Obchodnej akadémie v Poprade, ktorá napísala aj prácu na tému Staré banské diela v Kvetnici ako prostriedok v cestovnom ruchu.

(ppm)
-END-