Erasmus+ 2021 – 2027

Nová výzva 2021 – 2027

 

Dňa 29.3.2021 boli zverejnené úvodné informácie k programu Erasmus+ pre nové programové obdobie.

V programe Erasmus+ sa zachovajú hlavné nástroje implementácie, čo zaručí  jeho kontinuitu s predchádzajúcim rámcovým programom a naďalej sa bude týkať všetkých oblastí vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Nový program Erasmus+ bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority:

- inklúziu v širokom kontexte,

- digitalizáciu,

- udržateľný rozvoj a

- aktívnu participácia mladých ľudí.

 

Rozpočet pre programové obdobie 2021 - 2027 sa zdvojnásobil a predstavuje čiastku 28,4 miliardy eur.

V novom programovom období boli schválené tieto kľúčové akcie:

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (v správe referátu pre medzinárodnú spoluprácu, rektorát UMB)

  • mobility v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a činnosti s účasťou mládeže;
  • akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania, vzdelávania dospelých a mládeže.

 

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (v prípade záujmu UCMP), kam patria:

  • Partnerstvá pre spoluprácu:

- kooperačné partnerstvá

- drobné partnerstvá

  • Partnerstvá pre excelentnosť:

- centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave:

- učiteľské akadémie programu Erasmus+

- akcia Erasmus Mundus

  • Partnerstvá pre inovácie: aliancie pre inovácie
  • Neziskové športové podujatia

 

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce (tzv. malé projekty v správe fakúlt), v rámci ktorej sa realizujú

  • akcie Jean Monnet
  • Európska mládež spolu.

 

Pre potreby našich tvorivých zamestnancov sú aj naďalej relevantné nasledovné sektory:  

Vysokoškolské vzdelávanie

- Zameriava sa na modernizáciu, internacionalizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a vo svete;

 

Vzdelávanie dospelých

- je zamerané najmä na dospelých učiacich s obmedzenými príležitosťami, ktorým ponúka možnosť druhej šance. Zameriava sa aj na spoločné výzvy uznávania zručností získaných mimo formálneho vzdelávacieho systému.

    

Mládež (čiastočne)

- chce zlepšiť vedomosti, zručnosti a postoje mladých ľudí, ktoré sú v živote potrebné, napr. na to, aby sa mladí ľudia ľahšie osamostatnili. Osobitne sa program zameriava na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí nemajú toľko šancí zúčastňovať sa rôznych zážitkových a vzdelávacích aktivít z dôvodu napr. zdravotného postihnutia, horších sociálnych alebo ekonomických podmienok a pod.

 

Online webináre k jednotlivým oblastiam sa plánujú uskutočňovať postupne po Veľkej noci a je možné sa na ne prihlásiť cez webovú stránku www.erasmusplus.sk.

 

Termíny pre podávanie projektov sú nasledovné:

- pre KA2 projekty -kooperačné partnerstvá: 20.máj 2021 do 12,00hod.

- pre všetky ostatné programy, viď znenie výzvy

 

V prípade záujmu sme k dispozícii pre konzultácie:

Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty, Cesta na amfiteáter 1

(nová budova EF UMB)

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Kvetková, mail zuzana.kvetkova@umb.sk, kl. 6237