Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Výdatný pomocník (nielen) pre podnikateľov

  Výdatný pomocník (nielen) pre podnikateľov

  Literárny týždenník; 07/2017,08/2017; 01/03/2017; s.: 12,13; JAROSLAV CHOVANEC ; Zaradenie: RECENZIE  JAROSLAV CHOVANEC

  Mojmír Matnojka a kolektív

  OBCHODNÝ ZÁKONNÍK: VEĽKÝ KOMENTÁR

  Bratislava: Eurokodex, 2016, 1. vyd., 1. zv., 1 738 s., ISBN: 978-80-8155-065-2.

  Vedecká práca - publikácia Obchodný zákonník: Veľký komentár - sa z hľadiska štruktúry skladá z úvodu a dvoch častí. Vedúci autorského kolektívu Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc, v úvode uvádza: ,,Naším úmyslom bolo skĺbiť skúsenosti staršej generácie právnikov s dynamikou mladých vysokoškolských pedagógov s bohatou empíriou z výkonu ich advokátskej praxe." A ďalej zdôrazňuje: ,,Napriek tomu, že slovenský knižný trh ponúka viaceré hodnotné odborné výstupy vrátane komentovaných právnych predpisov (aj vo vzťahu k Obchodnému zákonníku), sme presvedčení, že aj v tomto smere nemôže škodiť určitá miera zdravej kolegiálnej konkurencie a pre čitateľa je len dobre, že si môže vybrať také spracovanie, ktoré vyhovuje jeho potrebám." Prvá časť publikácie obsahuje päť hláv. Každá hlava obsahuje niekoľko oddielov. Štruktúra prvej časti má názov Všeobecné ustanovenia.

  V rámci prvej časti hlava I Základné ustanovenia obsahuje päť oddielov: 1. diel: Úvodné ustanovenia, 2. diel: Podnikanie a obchodné imanie (s. 10), 3. diel: Obchodné meno (s. 13), 4. diel: Konanie podnikateľa (s. 20), 5. diel: Obchodné tajomstvo (s. 5). Hlava II Podnikanie zahraničných osôb (s. 54) obsahuje štyri oddiely: 1. diel: Základné ustanovenia (s. 54), 2. diel: Majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách (s. 62), 3. diel: Ochrana majetkových záujmov zahraničných osôb pri podnikaní v Slovenskej republike (s. 64), 4. diel: Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby do tuzemska (s. 66). Hlava III Obchodný register (s. 67) a hlava IV Hospodárska súťaž (s. 117) neobsahujú nijaké oddiely. Druhá časť pod názvom Obchodné spoločnosti a družstvo (s. 175) obsahuje dve hlavy. Hlava 1 Obchodné spoločnosti (s. 175) a hlava II Družstvo (s. 974) nemajú nijaké oddiely. V rámci štruktúry publikácia obsahuje i bohatý poznámkový aparát - celkovo 751 poznámok (s. 1025 1087). Pri spracovaní uvedenej matérie autori využili bohatú domácu a zahraničnú literatúru. Okrem toho publikácia Veľký komentár Obchodného zákonníka z hľadiska štruktúry spracovanej problematiky obsahuje množstvo domácej a zahraničnej literatúry a prameňov, ako aj judikatúry, v niektorých prípadoch sa uvádzajú i medzinárodné zmluvy. Ide najmä o judikatúru Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho súdu ČR, Ústavného súdu SR a Súdneho dvora Európskej únie. Takto volená štruktúra a využitie literatúry a prameňov ako aj judikatúry a medzinárodných zmlúv oprávňuje konštatovať, že ide o pôvodné originálne dielo. Táto skutočnosť, ako aj forma spracovania potvrdzujú prínos pre rozvoj obchodného práva. V súvislosti s hodnotením štruktúry publikácie sa žiada poukázať i na skutočnosť, že práca obsahuje aj časť o autoroch. Vzhľadom na to, že ide o 15 autorov, uvedieme len vedúceho kolektívu. V časti: O autoroch sa okrem iného uvádza: ,,Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. (1950), patrí už roky medzi najvýraznejšie osobnosti nielen akademického, ale aj spoločensko-politického života. Bol postupne dekanom troch právnických fakúlt, ktoré patrili pod jeho vedením k mimoriadne funkčným vzdelávacím inštitúciám. Je profesorom obchodného práva, pritom v rámci jeho špecializácie a vedecko-publikačnej aktivity je autorom desiatich monografií a viac ako 150 odborných a vedeckých článkov, za ktoré získal niekoľko ocenení Slovenského literárneho fondu. V rokoch 2006 2016 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, kde vykonával funkciu predsedu Ústavnoprávneho výboru (2006-2010) a predsedu Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (2012 - 2016). Bol členom prvej Súdnej rady Slovenskej republiky (nominovaný vtedajším prezidentom Slovenskej republiky Rudolfom Schusterom) a členom Rady Slovenskej republiky pre vysielanie a retransmisiu. V súčasnosti pôsobí ako člen viacerých rozhodcovských súdov a vykonáva funkciu dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici."

  Vedecká práca je aktuálna najmä z troch dôvodov:

  a) predstavuje nový uhol pohľadu v komentári, ktorý je vhodným spôsobom pertraktovaný v autorskom texte publikácie;

  b) autorský text obsahuje teoretické poznatky spojené s praktickými profesionálnymi zručnosťami a vhodnými pôvodnými rétorickými danosťami autorov;

  c) publikácia, resp. monografia obsahuje i viaceré návrhy de lege ferende na využitie v legislatívnej praxi;

  d) publikácia obsahuje i aktuálnu právnu domácu judikatúru, ako i zahraničnú judikatúru (ČR a EÚ).

  Z hľadiska metodologického, formálneho a obsahového je publikácia Veľký komentár Obchodného zákonníka napísaná prehľadne, vhodným štýlom a na slušnej odborno-teoretickej a jazykovej úrovni. Jednotlivé časti, hlavy a oddiely, sú usporiadané z obsahového (vecného) hľadiska systematicky, nadväzujú na seba, a tak vytvárajú súvislý logický celok. Publikácia je napísaná jasným a zrozumiteľným slohom, čo čitateľa utvrdzuje v správnosti prezentovanej matérie v nej. Majúc na zreteli uvedené skutočnosti môžeme konštatovať, že z hľadiska metodického, ako aj didaktického sa bude dať publikácia využiť i v pedagogickom procese, najmä na právnických fakultách pri výučbe obchodného práva, no takisto v spoločensko-politickej a v právnej praxi. Na záver sa žiada konštatovať, že efektivita právneho poriadku je daná právnymi predpismi, ktoré ho tvoria. Pritom treba zdôrazniť, že Obchodný zákonník spolu s Občianskym zákonníkom sú základným kameňom súkromného práva. Táto skutočnosť nás oprávňuje vyjadriť názor, že pri každodennom úspešnom fungovaní podnikateľov v spoločenskej praxi sa títo bez Obchodného zákonníka nemôžu zaobísť. Mali by poznať aspoň jeho základné ustanovenia a ich praktickú interpretáciu či výklad. To im umožňuje najmä vydaný Veľký komentár Obchodného zákonníka, ktorý je už na našom knižnom trhu. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na významnú skutočnosť, že komentár rozoberá a hodnotí všeobecné obchodnoprávne inštitúty obchodných spoločností a družstva, a to z hľadiska teoretického, ako aj praktického využitia v spoločenskej praxi. Publikácia je mimoriadne významným autorským a vydavateľským počinom, ktorý treba jednoznačne privítať na našom knižnom trhu a hodnotiť kladne. Komentár okrem toho významným spôsobom rozširuje doterajšiu spisbu v obchodnoprávnej oblasti a poskytuje širokej podnikateľskej i študentskej komunite povšimnutiahodné dielo, ktoré je významným spôsobom poznačené rukopisom vedúceho autorského kolektívu.

  Vzhľadom na jednoznačné kladné hodnotenie publikácie Obchodný zákonník- Veľký komentár dielo odporúčame do pozornosti najmä študentom právnických fakúlt, ako aj odbornej právnickej komunite pôsobiacej v praxi, a takisto širokej čitateľskej verejnosti.

  (Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc, je vysokoškolský pedagóg, autor odborných publikácií z oblasti práva a publicista. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.)
  -END-