prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. vo videoseriáli matičiarov o umelcoch a remeselníkoch z Liptova