Redakčná rada Spravodajcu UMB

Predsedníčka:

doc. PhDr. Chovancová Katarína, PhD.

Výkonná redaktorka:

PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.

PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.referent marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1175   +421915595362E-mailslavomira.ocenasova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Grafická úprava:

Mgr. art. Zuzana Ceglédyová

Mgr. art. Zuzana Ceglédyovávedúca vydavateľstva Belianum

Telefón 048/446 5215E-mailzuzana.cegledyova@umb.skPracoviskoRektorát / Vydavateľstvo Belianum

Jazykový redaktor:

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.odborny asistent

Telefón 048/446 5140, 7415E-mailiocenas@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra slovenského jazyka a komunikácie

 

Členovia:

Ekonomická fakulta UMB

Monika Tomášiková

Monika Tomášikováreferentka rozvoja

Telefón 048/446 2144E-mailmonika.tomasikova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre rozvoj

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

PaedDr. Mária Rošteková, PhD.

PaedDr. Mária Rošteková, PhD.odborný asistent, PhD.

Telefón 048/446 1921E-mailmaria.rostekova@umb.skPracoviskoFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov FPVaMV

Fakulta prírodných vied UMB

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.docent

Telefón 048/446 7310E-mailalfonz.gajdos@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra geografie FPV

Filozofická fakulta UMB

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.docent

Telefón 048/446 5134E-mailjulius.lomencik@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra slovenského jazyka a komunikácie

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB

JUDr. Jana Muránska, PhD.

JUDr. Jana Muránska, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 3231E-mailjana.muranska@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Katedra občianskeho práva