Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

Topoľčianske noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYRady k prihláškam

Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

(or)

----

Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Lekárska fakulta

štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

80 eur

Právnická fakulta

v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

60 eur

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 17.3.2017

50 eur / 30 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Farmaceutická fakulta

zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

60 eur

Fakulta telesnej výchovy a športu

do 28.2.2017

50 eur

Jesseniova lekárska fakulta, Martin

všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

60 eur

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

do 28.2.2017

33 eur

Evanjelická bohoslovecká fakulta

do 30.4.2017

55 eur

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

45 eur

Fakulta managementu

na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

do 31.3.2017

45 eur

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

Ústav manažmentu, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

do 30.4.2017, do 10.8.2017

50 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta architektúry

do 30.11.2016

40 eur

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta informatiky a informačných technológií

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Obchodná fakulta

do 31.3.2017 do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta podnikového manažmentu

 

40 eur / 32 eur

Národohospodárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

Fakulta hospodárskej informatiky

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Podnikovohospodárska fakulta, Košice

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta aplikovaných jazykov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30.4.2017

33 eur / 31 eur

Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 31.3.2017

45 eur / 35 eur

Technická fakulta

do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

35 eur / 33 eur

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

35 eur / 30 eur

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 30.4.2017 do 31.3.2017

40 eur/ 38 eur

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

35 eur/ 35 eur

Technická univerzita vo Zvolene

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Lesnícka fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Drevárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta ekológie a environmentalistiky

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

do 30.4.2017

40 eur / 35 eur

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

do 30.11.2016

50 eur

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

 

 

Divadelná fakulta

do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

50 eur/ 40 eur

Hudobná a tanečná fakulta

do 30.11.2016

50 eur/ 40 eur

Filmová a televízna fakulta

do 2.12.2016

50 eur/ 40 eur

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

do 15.3.2017

40 eur

Technická univerzita v Košiciach

 

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Hutnícka fakulta

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Letecká fakulta

do 9.6.2017

25 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 2.5.2017

25 eur / 20 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Fakulta výrobných technológií, Prešov

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta umení

do 30.11.2016

35 eur / 30 eur

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

do 30.4.2017

20 eur

Stavebná fakulta

do 31.5.2017

20 eur

Strojnícka fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Elektrotechnická fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta riadenia a informatiky

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta humanitných vied

do 30.4.2017

35 eur

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

Ústav telesnej výchovy a športu

do 15.4.2017

50 eur / 40 eur

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

50 eur / 40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Fakulta verejnej správy

do 30.4.2017

40 eur / 30 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

- 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

38 eur/35 eur

 

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

Pedagogická fakulta

do 28.2.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

do 28.2.2017

45 eur

Teologická fakulta, Bratislava

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

 

35 eur / 32 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 32 eur

Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

 

40 eur/ 32 eur

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

60 eur / 57 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

35 eur/ 32 eur

Právnická fakulta

do 30.4.2017

60 eur / 57 eur

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta stredoeurópskych štúdií

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Prešovská univerzita v Prešove

 

 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Gréckokatolícka teologická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta humanitných a prírodných vied

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta zdravotníckych odborov

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta manažmentu

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta športu

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Akadémia umení v Banskej Bystrici

 

 

Fakulta múzických umení

do 30.11.2016

47 eur

Fakulta výtvarných umení

do 30.11.2016

50 eur

Fakulta dramatických umení – Herectvo

15.12.2016

-

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

35 eur

Fakulta priemyselných technológií, Púchov

do 30.4.2017

17 eur

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

do 30.4.2017

34 eur

Fakulta špeciálnej techniky

do 30.4.2017

25 eur

Fakulta zdravotníctva

do 30.4.2017

60 eur

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

do 30.4.2017

40 eur

Fakulta masmediálnej komunikácie

do 31.3.2017

40 eur

Fakulta prírodných vied

do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

35 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017, do 28.4.2017

40 eur

Fakulta sociálnych vied

do 30.4.2017

35 eur

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

 

Filozofická fakulta

do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

30 eur / 25 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

39 eur

Teologická fakulta, Košice

do 30.4.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva

do 31.3.2017,

do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

45 eur

Univerzita J. Selyeho v Komárne

 

 

 

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Fakulta reformovanej teológie

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur

 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

do 29.2.2017

50 eur

 

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

do 31.3.2017

30 eur

 

Paneurópska vysoká škola

 

 

 

Fakulta práva

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta ekonómie a podnikania

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta masmédií

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta informatiky

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta psychológie

do 28.2.2017

20 eur

 

Vysoká škola Danubius

 

 

 

Fakulta práva Janka Jesenského

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta sociálnych štúdií

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

40 eur

 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

do 31.5.2017

50 eur / 30 eur

 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

0 eur

 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

do 31.3.2017

0 eur

 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

do 31.5.2017

25 eur

 

Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

50 eur

 

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

do 28.2.2017

20 eur

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

 

 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

do 31. 1. 2017

39/49 eur

 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

do 31. 3. 2017

39/49 eur

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta verejného zdravotníctva

do 28.2.2017

77 eur

 

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

do 28.2.2017

77 eur

 


Použité skratky:

A - na študijný program v anglickom jazyku

C - na necivilné vysokoškolské štúdium

D - na dennú formu štúdia

E - na externú formu štúdia

K - dodatočné kolo prijímacieho konania

K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

L - so zľavou na školné

M - pre mimoriadne prípady

N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
uchádzačov po 1. kole

S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
stupňom

T - na študijné programy s talentovou skúškou

V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
vysokej škol/fakulty

VŠ - vysoká škola

Z - pre zahraničných uchádzačov

ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
stredných škôl

Zdroj - Vysoké školy
-END-

Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

Oravské noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYRady k prihláškam

Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

(or)

----

Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Lekárska fakulta

štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

80 eur

Právnická fakulta

v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

60 eur

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 17.3.2017

50 eur / 30 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Farmaceutická fakulta

zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

60 eur

Fakulta telesnej výchovy a športu

do 28.2.2017

50 eur

Jesseniova lekárska fakulta, Martin

všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

60 eur

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

do 28.2.2017

33 eur

Evanjelická bohoslovecká fakulta

do 30.4.2017

55 eur

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

45 eur

Fakulta managementu

na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

do 31.3.2017

45 eur

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

Ústav manažmentu, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

do 30.4.2017, do 10.8.2017

50 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta architektúry

do 30.11.2016

40 eur

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta informatiky a informačných technológií

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Obchodná fakulta

do 31.3.2017 do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta podnikového manažmentu

 

40 eur / 32 eur

Národohospodárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

Fakulta hospodárskej informatiky

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Podnikovohospodárska fakulta, Košice

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta aplikovaných jazykov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30.4.2017

33 eur / 31 eur

Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 31.3.2017

45 eur / 35 eur

Technická fakulta

do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

35 eur / 33 eur

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

35 eur / 30 eur

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 30.4.2017 do 31.3.2017

40 eur/ 38 eur

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

35 eur/ 35 eur

Technická univerzita vo Zvolene

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Lesnícka fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Drevárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta ekológie a environmentalistiky

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

do 30.4.2017

40 eur / 35 eur

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

do 30.11.2016

50 eur

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

 

 

Divadelná fakulta

do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

50 eur/ 40 eur

Hudobná a tanečná fakulta

do 30.11.2016

50 eur/ 40 eur

Filmová a televízna fakulta

do 2.12.2016

50 eur/ 40 eur

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

do 15.3.2017

40 eur

Technická univerzita v Košiciach

 

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Hutnícka fakulta

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Letecká fakulta

do 9.6.2017

25 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 2.5.2017

25 eur / 20 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Fakulta výrobných technológií, Prešov

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta umení

do 30.11.2016

35 eur / 30 eur

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

do 30.4.2017

20 eur

Stavebná fakulta

do 31.5.2017

20 eur

Strojnícka fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Elektrotechnická fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta riadenia a informatiky

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta humanitných vied

do 30.4.2017

35 eur

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

Ústav telesnej výchovy a športu

do 15.4.2017

50 eur / 40 eur

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

50 eur / 40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Fakulta verejnej správy

do 30.4.2017

40 eur / 30 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

- 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

38 eur/35 eur

 

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

Pedagogická fakulta

do 28.2.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

do 28.2.2017

45 eur

Teologická fakulta, Bratislava

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

 

35 eur / 32 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 32 eur

Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

 

40 eur/ 32 eur

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

60 eur / 57 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

35 eur/ 32 eur

Právnická fakulta

do 30.4.2017

60 eur / 57 eur

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta stredoeurópskych štúdií

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Prešovská univerzita v Prešove

 

 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Gréckokatolícka teologická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta humanitných a prírodných vied

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta zdravotníckych odborov

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta manažmentu

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta športu

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Akadémia umení v Banskej Bystrici

 

 

Fakulta múzických umení

do 30.11.2016

47 eur

Fakulta výtvarných umení

do 30.11.2016

50 eur

Fakulta dramatických umení – Herectvo

15.12.2016

-

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

35 eur

Fakulta priemyselných technológií, Púchov

do 30.4.2017

17 eur

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

do 30.4.2017

34 eur

Fakulta špeciálnej techniky

do 30.4.2017

25 eur

Fakulta zdravotníctva

do 30.4.2017

60 eur

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

do 30.4.2017

40 eur

Fakulta masmediálnej komunikácie

do 31.3.2017

40 eur

Fakulta prírodných vied

do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

35 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017, do 28.4.2017

40 eur

Fakulta sociálnych vied

do 30.4.2017

35 eur

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

 

Filozofická fakulta

do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

30 eur / 25 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

39 eur

Teologická fakulta, Košice

do 30.4.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva

do 31.3.2017,

do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

45 eur

Univerzita J. Selyeho v Komárne

 

 

 

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Fakulta reformovanej teológie

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur

 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

do 29.2.2017

50 eur

 

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

do 31.3.2017

30 eur

 

Paneurópska vysoká škola

 

 

 

Fakulta práva

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta ekonómie a podnikania

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta masmédií

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta informatiky

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta psychológie

do 28.2.2017

20 eur

 

Vysoká škola Danubius

 

 

 

Fakulta práva Janka Jesenského

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta sociálnych štúdií

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

40 eur

 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

do 31.5.2017

50 eur / 30 eur

 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

0 eur

 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

do 31.3.2017

0 eur

 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

do 31.5.2017

25 eur

 

Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

50 eur

 

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

do 28.2.2017

20 eur

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

 

 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

do 31. 1. 2017

39/49 eur

 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

do 31. 3. 2017

39/49 eur

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta verejného zdravotníctva

do 28.2.2017

77 eur

 

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

do 28.2.2017

77 eur

 


Použité skratky:

A - na študijný program v anglickom jazyku

C - na necivilné vysokoškolské štúdium

D - na dennú formu štúdia

E - na externú formu štúdia

K - dodatočné kolo prijímacieho konania

K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

L - so zľavou na školné

M - pre mimoriadne prípady

N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
uchádzačov po 1. kole

S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
stupňom

T - na študijné programy s talentovou skúškou

V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
vysokej škol/fakulty

VŠ - vysoká škola

Z - pre zahraničných uchádzačov

ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
stredných škôl

Zdroj - Vysoké školy
-END-

Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

Hornonitrianske noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYRady k prihláškam

Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

(or)

----

Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Lekárska fakulta

štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

80 eur

Právnická fakulta

v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

60 eur

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 17.3.2017

50 eur / 30 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Farmaceutická fakulta

zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

60 eur

Fakulta telesnej výchovy a športu

do 28.2.2017

50 eur

Jesseniova lekárska fakulta, Martin

všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

60 eur

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

do 28.2.2017

33 eur

Evanjelická bohoslovecká fakulta

do 30.4.2017

55 eur

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

45 eur

Fakulta managementu

na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

do 31.3.2017

45 eur

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

Ústav manažmentu, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

do 30.4.2017, do 10.8.2017

50 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta architektúry

do 30.11.2016

40 eur

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta informatiky a informačných technológií

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Obchodná fakulta

do 31.3.2017 do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta podnikového manažmentu

 

40 eur / 32 eur

Národohospodárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

Fakulta hospodárskej informatiky

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Podnikovohospodárska fakulta, Košice

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta aplikovaných jazykov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30.4.2017

33 eur / 31 eur

Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 31.3.2017

45 eur / 35 eur

Technická fakulta

do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

35 eur / 33 eur

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

35 eur / 30 eur

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 30.4.2017 do 31.3.2017

40 eur/ 38 eur

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

35 eur/ 35 eur

Technická univerzita vo Zvolene

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Lesnícka fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Drevárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta ekológie a environmentalistiky

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

do 30.4.2017

40 eur / 35 eur

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

do 30.11.2016

50 eur

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

 

 

Divadelná fakulta

do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

50 eur/ 40 eur

Hudobná a tanečná fakulta

do 30.11.2016

50 eur/ 40 eur

Filmová a televízna fakulta

do 2.12.2016

50 eur/ 40 eur

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

do 15.3.2017

40 eur

Technická univerzita v Košiciach

 

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Hutnícka fakulta

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Letecká fakulta

do 9.6.2017

25 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 2.5.2017

25 eur / 20 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Fakulta výrobných technológií, Prešov

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta umení

do 30.11.2016

35 eur / 30 eur

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

do 30.4.2017

20 eur

Stavebná fakulta

do 31.5.2017

20 eur

Strojnícka fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Elektrotechnická fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta riadenia a informatiky

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta humanitných vied

do 30.4.2017

35 eur

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

Ústav telesnej výchovy a športu

do 15.4.2017

50 eur / 40 eur

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

50 eur / 40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Fakulta verejnej správy

do 30.4.2017

40 eur / 30 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

- 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

38 eur/35 eur

 

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

Pedagogická fakulta

do 28.2.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

do 28.2.2017

45 eur

Teologická fakulta, Bratislava

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

 

35 eur / 32 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 32 eur

Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

 

40 eur/ 32 eur

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

60 eur / 57 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

35 eur/ 32 eur

Právnická fakulta

do 30.4.2017

60 eur / 57 eur

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta stredoeurópskych štúdií

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Prešovská univerzita v Prešove

 

 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Gréckokatolícka teologická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta humanitných a prírodných vied

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta zdravotníckych odborov

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta manažmentu

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta športu

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Akadémia umení v Banskej Bystrici

 

 

Fakulta múzických umení

do 30.11.2016

47 eur

Fakulta výtvarných umení

do 30.11.2016

50 eur

Fakulta dramatických umení – Herectvo

15.12.2016

-

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

35 eur

Fakulta priemyselných technológií, Púchov

do 30.4.2017

17 eur

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

do 30.4.2017

34 eur

Fakulta špeciálnej techniky

do 30.4.2017

25 eur

Fakulta zdravotníctva

do 30.4.2017

60 eur

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

do 30.4.2017

40 eur

Fakulta masmediálnej komunikácie

do 31.3.2017

40 eur

Fakulta prírodných vied

do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

35 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017, do 28.4.2017

40 eur

Fakulta sociálnych vied

do 30.4.2017

35 eur

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

 

Filozofická fakulta

do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

30 eur / 25 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

39 eur

Teologická fakulta, Košice

do 30.4.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva

do 31.3.2017,

do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

45 eur

Univerzita J. Selyeho v Komárne

 

 

 

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Fakulta reformovanej teológie

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur

 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

do 29.2.2017

50 eur

 

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

do 31.3.2017

30 eur

 

Paneurópska vysoká škola

 

 

 

Fakulta práva

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta ekonómie a podnikania

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta masmédií

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta informatiky

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta psychológie

do 28.2.2017

20 eur

 

Vysoká škola Danubius

 

 

 

Fakulta práva Janka Jesenského

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta sociálnych štúdií

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

40 eur

 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

do 31.5.2017

50 eur / 30 eur

 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

0 eur

 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

do 31.3.2017

0 eur

 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

do 31.5.2017

25 eur

 

Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

50 eur

 

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

do 28.2.2017

20 eur

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

 

 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

do 31. 1. 2017

39/49 eur

 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

do 31. 3. 2017

39/49 eur

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta verejného zdravotníctva

do 28.2.2017

77 eur

 

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

do 28.2.2017

77 eur

 


Použité skratky:

A - na študijný program v anglickom jazyku

C - na necivilné vysokoškolské štúdium

D - na dennú formu štúdia

E - na externú formu štúdia

K - dodatočné kolo prijímacieho konania

K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

L - so zľavou na školné

M - pre mimoriadne prípady

N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
uchádzačov po 1. kole

S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
stupňom

T - na študijné programy s talentovou skúškou

V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
vysokej škol/fakulty

VŠ - vysoká škola

Z - pre zahraničných uchádzačov

ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
stredných škôl

Zdroj - Vysoké školy
-END-

Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

Týždeň na Pohroní; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYRady k prihláškam

Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

(or)

----

Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Lekárska fakulta

štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

80 eur

Právnická fakulta

v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

60 eur

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 17.3.2017

50 eur / 30 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Farmaceutická fakulta

zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

60 eur

Fakulta telesnej výchovy a športu

do 28.2.2017

50 eur

Jesseniova lekárska fakulta, Martin

všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

60 eur

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

do 28.2.2017

33 eur

Evanjelická bohoslovecká fakulta

do 30.4.2017

55 eur

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

45 eur

Fakulta managementu

na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

do 31.3.2017

45 eur

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

Ústav manažmentu, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

do 30.4.2017, do 10.8.2017

50 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta architektúry

do 30.11.2016

40 eur

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta informatiky a informačných technológií

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Obchodná fakulta

do 31.3.2017 do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta podnikového manažmentu

 

40 eur / 32 eur

Národohospodárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

Fakulta hospodárskej informatiky

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Podnikovohospodárska fakulta, Košice

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta aplikovaných jazykov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30.4.2017

33 eur / 31 eur

Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 31.3.2017

45 eur / 35 eur

Technická fakulta

do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

35 eur / 33 eur

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

35 eur / 30 eur

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 30.4.2017 do 31.3.2017

40 eur/ 38 eur

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

35 eur/ 35 eur

Technická univerzita vo Zvolene

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Lesnícka fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Drevárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta ekológie a environmentalistiky

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

do 30.4.2017

40 eur / 35 eur

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

do 30.11.2016

50 eur

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

 

 

Divadelná fakulta

do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

50 eur/ 40 eur

Hudobná a tanečná fakulta

do 30.11.2016

50 eur/ 40 eur

Filmová a televízna fakulta

do 2.12.2016

50 eur/ 40 eur

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

do 15.3.2017

40 eur

Technická univerzita v Košiciach

 

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Hutnícka fakulta

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Letecká fakulta

do 9.6.2017

25 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 2.5.2017

25 eur / 20 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Fakulta výrobných technológií, Prešov

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta umení

do 30.11.2016

35 eur / 30 eur

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

do 30.4.2017

20 eur

Stavebná fakulta

do 31.5.2017

20 eur

Strojnícka fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Elektrotechnická fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta riadenia a informatiky

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta humanitných vied

do 30.4.2017

35 eur

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

Ústav telesnej výchovy a športu

do 15.4.2017

50 eur / 40 eur

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

50 eur / 40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Fakulta verejnej správy

do 30.4.2017

40 eur / 30 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

- 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

38 eur/35 eur

 

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

Pedagogická fakulta

do 28.2.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

do 28.2.2017

45 eur

Teologická fakulta, Bratislava

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

 

35 eur / 32 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 32 eur

Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

 

40 eur/ 32 eur

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

60 eur / 57 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

35 eur/ 32 eur

Právnická fakulta

do 30.4.2017

60 eur / 57 eur

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta stredoeurópskych štúdií

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Prešovská univerzita v Prešove

 

 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Gréckokatolícka teologická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta humanitných a prírodných vied

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta zdravotníckych odborov

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta manažmentu

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta športu

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Akadémia umení v Banskej Bystrici

 

 

Fakulta múzických umení

do 30.11.2016

47 eur

Fakulta výtvarných umení

do 30.11.2016

50 eur

Fakulta dramatických umení – Herectvo

15.12.2016

-

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

35 eur

Fakulta priemyselných technológií, Púchov

do 30.4.2017

17 eur

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

do 30.4.2017

34 eur

Fakulta špeciálnej techniky

do 30.4.2017

25 eur

Fakulta zdravotníctva

do 30.4.2017

60 eur

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

do 30.4.2017

40 eur

Fakulta masmediálnej komunikácie

do 31.3.2017

40 eur

Fakulta prírodných vied

do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

35 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017, do 28.4.2017

40 eur

Fakulta sociálnych vied

do 30.4.2017

35 eur

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

 

Filozofická fakulta

do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

30 eur / 25 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

39 eur

Teologická fakulta, Košice

do 30.4.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva

do 31.3.2017,

do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

45 eur

Univerzita J. Selyeho v Komárne

 

 

 

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Fakulta reformovanej teológie

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur

 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

do 29.2.2017

50 eur

 

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

do 31.3.2017

30 eur

 

Paneurópska vysoká škola

 

 

 

Fakulta práva

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta ekonómie a podnikania

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta masmédií

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta informatiky

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta psychológie

do 28.2.2017

20 eur

 

Vysoká škola Danubius

 

 

 

Fakulta práva Janka Jesenského

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta sociálnych štúdií

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

40 eur

 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

do 31.5.2017

50 eur / 30 eur

 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

0 eur

 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

do 31.3.2017

0 eur

 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

do 31.5.2017

25 eur

 

Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

50 eur

 

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

do 28.2.2017

20 eur

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

 

 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

do 31. 1. 2017

39/49 eur

 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

do 31. 3. 2017

39/49 eur

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta verejného zdravotníctva

do 28.2.2017

77 eur

 

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

do 28.2.2017

77 eur

 


Použité skratky:

A - na študijný program v anglickom jazyku

C - na necivilné vysokoškolské štúdium

D - na dennú formu štúdia

E - na externú formu štúdia

K - dodatočné kolo prijímacieho konania

K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

L - so zľavou na školné

M - pre mimoriadne prípady

N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
uchádzačov po 1. kole

S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
stupňom

T - na študijné programy s talentovou skúškou

V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
vysokej škol/fakulty

VŠ - vysoká škola

Z - pre zahraničných uchádzačov

ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
stredných škôl

Zdroj - Vysoké školy
-END-

Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

Trenčianske noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYRady k prihláškam

Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

(or)

----

Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Lekárska fakulta

štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

80 eur

Právnická fakulta

v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

60 eur

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 17.3.2017

50 eur / 30 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Farmaceutická fakulta

zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

60 eur

Fakulta telesnej výchovy a športu

do 28.2.2017

50 eur

Jesseniova lekárska fakulta, Martin

všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

60 eur

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

do 28.2.2017

33 eur

Evanjelická bohoslovecká fakulta

do 30.4.2017

55 eur

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

45 eur

Fakulta managementu

na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

do 31.3.2017

45 eur

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

Ústav manažmentu, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

do 30.4.2017, do 10.8.2017

50 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta architektúry

do 30.11.2016

40 eur

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta informatiky a informačných technológií

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Obchodná fakulta

do 31.3.2017 do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta podnikového manažmentu

 

40 eur / 32 eur

Národohospodárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

Fakulta hospodárskej informatiky

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Podnikovohospodárska fakulta, Košice

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta aplikovaných jazykov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30.4.2017

33 eur / 31 eur

Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 31.3.2017

45 eur / 35 eur

Technická fakulta

do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

35 eur / 33 eur

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

35 eur / 30 eur

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 30.4.2017 do 31.3.2017

40 eur/ 38 eur

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

35 eur/ 35 eur

Technická univerzita vo Zvolene

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Lesnícka fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Drevárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta ekológie a environmentalistiky

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

do 30.4.2017

40 eur / 35 eur

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

do 30.11.2016

50 eur

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

 

 

Divadelná fakulta

do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

50 eur/ 40 eur

Hudobná a tanečná fakulta

do 30.11.2016

50 eur/ 40 eur

Filmová a televízna fakulta

do 2.12.2016

50 eur/ 40 eur

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

do 15.3.2017

40 eur

Technická univerzita v Košiciach

 

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Hutnícka fakulta

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Letecká fakulta

do 9.6.2017

25 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 2.5.2017

25 eur / 20 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Fakulta výrobných technológií, Prešov

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta umení

do 30.11.2016

35 eur / 30 eur

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

do 30.4.2017

20 eur

Stavebná fakulta

do 31.5.2017

20 eur

Strojnícka fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Elektrotechnická fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta riadenia a informatiky

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta humanitných vied

do 30.4.2017

35 eur

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

Ústav telesnej výchovy a športu

do 15.4.2017

50 eur / 40 eur

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

50 eur / 40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Fakulta verejnej správy

do 30.4.2017

40 eur / 30 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

- 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

38 eur/35 eur

 

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

Pedagogická fakulta

do 28.2.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

do 28.2.2017

45 eur

Teologická fakulta, Bratislava

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

 

35 eur / 32 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 32 eur

Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

 

40 eur/ 32 eur

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

60 eur / 57 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

35 eur/ 32 eur

Právnická fakulta

do 30.4.2017

60 eur / 57 eur

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta stredoeurópskych štúdií

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Prešovská univerzita v Prešove

 

 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Gréckokatolícka teologická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta humanitných a prírodných vied

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta zdravotníckych odborov

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta manažmentu

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta športu

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Akadémia umení v Banskej Bystrici

 

 

Fakulta múzických umení

do 30.11.2016

47 eur

Fakulta výtvarných umení

do 30.11.2016

50 eur

Fakulta dramatických umení – Herectvo

15.12.2016

-

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

35 eur

Fakulta priemyselných technológií, Púchov

do 30.4.2017

17 eur

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

do 30.4.2017

34 eur

Fakulta špeciálnej techniky

do 30.4.2017

25 eur

Fakulta zdravotníctva

do 30.4.2017

60 eur

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

do 30.4.2017

40 eur

Fakulta masmediálnej komunikácie

do 31.3.2017

40 eur

Fakulta prírodných vied

do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

35 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017, do 28.4.2017

40 eur

Fakulta sociálnych vied

do 30.4.2017

35 eur

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

 

Filozofická fakulta

do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

30 eur / 25 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

39 eur

Teologická fakulta, Košice

do 30.4.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva

do 31.3.2017,

do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

45 eur

Univerzita J. Selyeho v Komárne

 

 

 

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Fakulta reformovanej teológie

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur

 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

do 29.2.2017

50 eur

 

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

do 31.3.2017

30 eur

 

Paneurópska vysoká škola

 

 

 

Fakulta práva

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta ekonómie a podnikania

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta masmédií

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta informatiky

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta psychológie

do 28.2.2017

20 eur

 

Vysoká škola Danubius

 

 

 

Fakulta práva Janka Jesenského

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta sociálnych štúdií

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

40 eur

 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

do 31.5.2017

50 eur / 30 eur

 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

0 eur

 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

do 31.3.2017

0 eur

 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

do 31.5.2017

25 eur

 

Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

50 eur

 

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

do 28.2.2017

20 eur

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

 

 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

do 31. 1. 2017

39/49 eur

 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

do 31. 3. 2017

39/49 eur

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta verejného zdravotníctva

do 28.2.2017

77 eur

 

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

do 28.2.2017

77 eur

 


Použité skratky:

A - na študijný program v anglickom jazyku

C - na necivilné vysokoškolské štúdium

D - na dennú formu štúdia

E - na externú formu štúdia

K - dodatočné kolo prijímacieho konania

K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

L - so zľavou na školné

M - pre mimoriadne prípady

N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
uchádzačov po 1. kole

S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
stupňom

T - na študijné programy s talentovou skúškou

V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
vysokej škol/fakulty

VŠ - vysoká škola

Z - pre zahraničných uchádzačov

ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
stredných škôl

Zdroj - Vysoké školy
-END-

Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

Turčianske noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYRady k prihláškam

Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

(or)

----

Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Lekárska fakulta

štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

80 eur

Právnická fakulta

v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

60 eur

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 17.3.2017

50 eur / 30 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Farmaceutická fakulta

zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

60 eur

Fakulta telesnej výchovy a športu

do 28.2.2017

50 eur

Jesseniova lekárska fakulta, Martin

všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

60 eur

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

do 28.2.2017

33 eur

Evanjelická bohoslovecká fakulta

do 30.4.2017

55 eur

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

45 eur

Fakulta managementu

na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

do 31.3.2017

45 eur

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

Ústav manažmentu, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

do 30.4.2017, do 10.8.2017

50 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta architektúry

do 30.11.2016

40 eur

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta informatiky a informačných technológií

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Obchodná fakulta

do 31.3.2017 do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta podnikového manažmentu

 

40 eur / 32 eur

Národohospodárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

Fakulta hospodárskej informatiky

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Podnikovohospodárska fakulta, Košice

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta aplikovaných jazykov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30.4.2017

33 eur / 31 eur

Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 31.3.2017

45 eur / 35 eur

Technická fakulta

do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

35 eur / 33 eur

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

35 eur / 30 eur

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 30.4.2017 do 31.3.2017

40 eur/ 38 eur

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

35 eur/ 35 eur

Technická univerzita vo Zvolene

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Lesnícka fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Drevárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta ekológie a environmentalistiky

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

do 30.4.2017

40 eur / 35 eur

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

do 30.11.2016

50 eur

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

 

 

Divadelná fakulta

do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

50 eur/ 40 eur

Hudobná a tanečná fakulta

do 30.11.2016

50 eur/ 40 eur

Filmová a televízna fakulta

do 2.12.2016

50 eur/ 40 eur

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

do 15.3.2017

40 eur

Technická univerzita v Košiciach

 

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Hutnícka fakulta

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Letecká fakulta

do 9.6.2017

25 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 2.5.2017

25 eur / 20 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Fakulta výrobných technológií, Prešov

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta umení

do 30.11.2016

35 eur / 30 eur

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

do 30.4.2017

20 eur

Stavebná fakulta

do 31.5.2017

20 eur

Strojnícka fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Elektrotechnická fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta riadenia a informatiky

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta humanitných vied

do 30.4.2017

35 eur

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

Ústav telesnej výchovy a športu

do 15.4.2017

50 eur / 40 eur

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

50 eur / 40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Fakulta verejnej správy

do 30.4.2017

40 eur / 30 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

- 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

38 eur/35 eur

 

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

Pedagogická fakulta

do 28.2.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

do 28.2.2017

45 eur

Teologická fakulta, Bratislava

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

 

35 eur / 32 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 32 eur

Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

 

40 eur/ 32 eur

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

60 eur / 57 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

35 eur/ 32 eur

Právnická fakulta

do 30.4.2017

60 eur / 57 eur

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta stredoeurópskych štúdií

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Prešovská univerzita v Prešove

 

 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Gréckokatolícka teologická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta humanitných a prírodných vied

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta zdravotníckych odborov

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta manažmentu

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta športu

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Akadémia umení v Banskej Bystrici

 

 

Fakulta múzických umení

do 30.11.2016

47 eur

Fakulta výtvarných umení

do 30.11.2016

50 eur

Fakulta dramatických umení – Herectvo

15.12.2016

-

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

35 eur

Fakulta priemyselných technológií, Púchov

do 30.4.2017

17 eur

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

do 30.4.2017

34 eur

Fakulta špeciálnej techniky

do 30.4.2017

25 eur

Fakulta zdravotníctva

do 30.4.2017

60 eur

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

do 30.4.2017

40 eur

Fakulta masmediálnej komunikácie

do 31.3.2017

40 eur

Fakulta prírodných vied

do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

35 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017, do 28.4.2017

40 eur

Fakulta sociálnych vied

do 30.4.2017

35 eur

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

 

Filozofická fakulta

do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

30 eur / 25 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

39 eur

Teologická fakulta, Košice

do 30.4.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva

do 31.3.2017,

do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

45 eur

Univerzita J. Selyeho v Komárne

 

 

 

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Fakulta reformovanej teológie

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur

 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

do 29.2.2017

50 eur

 

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

do 31.3.2017

30 eur

 

Paneurópska vysoká škola

 

 

 

Fakulta práva

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta ekonómie a podnikania

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta masmédií

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta informatiky

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta psychológie

do 28.2.2017

20 eur

 

Vysoká škola Danubius

 

 

 

Fakulta práva Janka Jesenského

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta sociálnych štúdií

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

40 eur

 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

do 31.5.2017

50 eur / 30 eur

 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

0 eur

 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

do 31.3.2017

0 eur

 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

do 31.5.2017

25 eur

 

Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

50 eur

 

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

do 28.2.2017

20 eur

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

 

 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

do 31. 1. 2017

39/49 eur

 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

do 31. 3. 2017

39/49 eur

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta verejného zdravotníctva

do 28.2.2017

77 eur

 

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

do 28.2.2017

77 eur

 


Použité skratky:

A - na študijný program v anglickom jazyku

C - na necivilné vysokoškolské štúdium

D - na dennú formu štúdia

E - na externú formu štúdia

K - dodatočné kolo prijímacieho konania

K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

L - so zľavou na školné

M - pre mimoriadne prípady

N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
uchádzačov po 1. kole

S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
stupňom

T - na študijné programy s talentovou skúškou

V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
vysokej škol/fakulty

VŠ - vysoká škola

Z - pre zahraničných uchádzačov

ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
stredných škôl

Zdroj - Vysoké školy
-END-

Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

Týždenník pre Záhorie; 06/2017; 13/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYRady k prihláškam

Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

(or)

----

Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Lekárska fakulta

štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

80 eur

Právnická fakulta

v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

60 eur

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 17.3.2017

50 eur / 30 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Farmaceutická fakulta

zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

60 eur

Fakulta telesnej výchovy a športu

do 28.2.2017

50 eur

Jesseniova lekárska fakulta, Martin

všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

60 eur

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

do 28.2.2017

33 eur

Evanjelická bohoslovecká fakulta

do 30.4.2017

55 eur

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

45 eur

Fakulta managementu

na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

do 31.3.2017

45 eur

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

Ústav manažmentu, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

do 30.4.2017, do 10.8.2017

50 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta architektúry

do 30.11.2016

40 eur

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta informatiky a informačných technológií

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Obchodná fakulta

do 31.3.2017 do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta podnikového manažmentu

 

40 eur / 32 eur

Národohospodárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

Fakulta hospodárskej informatiky

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Podnikovohospodárska fakulta, Košice

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta aplikovaných jazykov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30.4.2017

33 eur / 31 eur

Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 31.3.2017

45 eur / 35 eur

Technická fakulta

do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

35 eur / 33 eur

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

35 eur / 30 eur

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 30.4.2017 do 31.3.2017

40 eur/ 38 eur

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

35 eur/ 35 eur

Technická univerzita vo Zvolene

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Lesnícka fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Drevárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta ekológie a environmentalistiky

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

do 30.4.2017

40 eur / 35 eur

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

do 30.11.2016

50 eur

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

 

 

Divadelná fakulta

do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

50 eur/ 40 eur

Hudobná a tanečná fakulta

do 30.11.2016

50 eur/ 40 eur

Filmová a televízna fakulta

do 2.12.2016

50 eur/ 40 eur

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

do 15.3.2017

40 eur

Technická univerzita v Košiciach

 

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Hutnícka fakulta

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Letecká fakulta

do 9.6.2017

25 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 2.5.2017

25 eur / 20 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Fakulta výrobných technológií, Prešov

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta umení

do 30.11.2016

35 eur / 30 eur

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

do 30.4.2017

20 eur

Stavebná fakulta

do 31.5.2017

20 eur

Strojnícka fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Elektrotechnická fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta riadenia a informatiky

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta humanitných vied

do 30.4.2017

35 eur

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

Ústav telesnej výchovy a športu

do 15.4.2017

50 eur / 40 eur

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

50 eur / 40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Fakulta verejnej správy

do 30.4.2017

40 eur / 30 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

- 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

38 eur/35 eur

 

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

Pedagogická fakulta

do 28.2.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

do 28.2.2017

45 eur

Teologická fakulta, Bratislava

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

 

35 eur / 32 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 32 eur

Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

 

40 eur/ 32 eur

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

60 eur / 57 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

35 eur/ 32 eur

Právnická fakulta

do 30.4.2017

60 eur / 57 eur

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta stredoeurópskych štúdií

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Prešovská univerzita v Prešove

 

 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Gréckokatolícka teologická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta humanitných a prírodných vied

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta zdravotníckych odborov

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta manažmentu

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta športu

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Akadémia umení v Banskej Bystrici

 

 

Fakulta múzických umení

do 30.11.2016

47 eur

Fakulta výtvarných umení

do 30.11.2016

50 eur

Fakulta dramatických umení - Herectvo

15.12.2016

-

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

35 eur

Fakulta priemyselných technológií, Púchov

do 30.4.2017

17 eur

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

do 30.4.2017

34 eur

Fakulta špeciálnej techniky

do 30.4.2017

25 eur

Fakulta zdravotníctva

do 30.4.2017

60 eur

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

do 30.4.2017

40 eur

Fakulta masmediálnej komunikácie

do 31.3.2017

40 eur

Fakulta prírodných vied

do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

35 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017, do 28.4.2017

40 eur

Fakulta sociálnych vied

do 30.4.2017

35 eur

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

 

Filozofická fakulta

do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

30 eur / 25 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

39 eur

Teologická fakulta, Košice

do 30.4.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva

do 31.3.2017,

do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

45 eur

Univerzita J. Selyeho v Komárne

 

 

 

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Fakulta reformovanej teológie

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur

 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

do 29.2.2017

50 eur

 

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

do 31.3.2017

30 eur

 

Paneurópska vysoká škola

 

 

 

Fakulta práva

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta ekonómie a podnikania

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta masmédií

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta informatiky

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta psychológie

do 28.2.2017

20 eur

 

Vysoká škola Danubius

 

 

 

Fakulta práva Janka Jesenského

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta sociálnych štúdií

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

40 eur

 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

do 31.5.2017

50 eur / 30 eur

 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

0 eur

 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

do 31.3.2017

0 eur

 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

do 31.5.2017

25 eur

 

Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

50 eur

 

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

do 28.2.2017

20 eur

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

 

 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

do 31. 1. 2017

39/49 eur

 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

do 31. 3. 2017

39/49 eur

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta verejného zdravotníctva

do 28.2.2017

77 eur

 

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

do 28.2.2017

77 eur

 


Použité skratky:

A - na študijný program v anglickom jazyku

C - na necivilné vysokoškolské štúdium

D - na dennú formu štúdia

E - na externú formu štúdia

K - dodatočné kolo prijímacieho konania

K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

L - so zľavou na školné

M - pre mimoriadne prípady

N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
uchádzačov po 1. kole

S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
stupňom

T - na študijné programy s talentovou skúškou

V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
vysokej škol/fakulty

VŠ - vysoká škola

Z - pre zahraničných uchádzačov

ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
stredných škôl

Zdroj - Vysoké školy
-END-

Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

Trnavské noviny; 06/2017; 13/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYRady k prihláškam

Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

(or)

----

Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Lekárska fakulta

štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

80 eur

Právnická fakulta

v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

60 eur

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 17.3.2017

50 eur / 30 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Farmaceutická fakulta

zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

60 eur

Fakulta telesnej výchovy a športu

do 28.2.2017

50 eur

Jesseniova lekárska fakulta, Martin

všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

60 eur

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

do 28.2.2017

33 eur

Evanjelická bohoslovecká fakulta

do 30.4.2017

55 eur

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

45 eur

Fakulta managementu

na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

do 31.3.2017

45 eur

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

Ústav manažmentu, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

do 30.4.2017, do 10.8.2017

50 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta architektúry

do 30.11.2016

40 eur

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta informatiky a informačných technológií

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Obchodná fakulta

do 31.3.2017 do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta podnikového manažmentu

 

40 eur / 32 eur

Národohospodárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

Fakulta hospodárskej informatiky

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Podnikovohospodárska fakulta, Košice

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta aplikovaných jazykov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30.4.2017

33 eur / 31 eur

Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 31.3.2017

45 eur / 35 eur

Technická fakulta

do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

35 eur / 33 eur

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

35 eur / 30 eur

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 30.4.2017 do 31.3.2017

40 eur/ 38 eur

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

35 eur/ 35 eur

Technická univerzita vo Zvolene

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Lesnícka fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Drevárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta ekológie a environmentalistiky

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

do 30.4.2017

40 eur / 35 eur

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

do 30.11.2016

50 eur

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

 

 

Divadelná fakulta

do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

50 eur/ 40 eur

Hudobná a tanečná fakulta

do 30.11.2016

50 eur/ 40 eur

Filmová a televízna fakulta

do 2.12.2016

50 eur/ 40 eur

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

do 15.3.2017

40 eur

Technická univerzita v Košiciach

 

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Hutnícka fakulta

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Letecká fakulta

do 9.6.2017

25 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 2.5.2017

25 eur / 20 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Fakulta výrobných technológií, Prešov

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta umení

do 30.11.2016

35 eur / 30 eur

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

do 30.4.2017

20 eur

Stavebná fakulta

do 31.5.2017

20 eur

Strojnícka fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Elektrotechnická fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta riadenia a informatiky

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta humanitných vied

do 30.4.2017

35 eur

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

Ústav telesnej výchovy a športu

do 15.4.2017

50 eur / 40 eur

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

50 eur / 40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Fakulta verejnej správy

do 30.4.2017

40 eur / 30 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

- 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

38 eur/35 eur

 

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

Pedagogická fakulta

do 28.2.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

do 28.2.2017

45 eur

Teologická fakulta, Bratislava

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

 

35 eur / 32 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 32 eur

Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

 

40 eur/ 32 eur

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

60 eur / 57 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

35 eur/ 32 eur

Právnická fakulta

do 30.4.2017

60 eur / 57 eur

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta stredoeurópskych štúdií

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Prešovská univerzita v Prešove

 

 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Gréckokatolícka teologická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta humanitných a prírodných vied

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta zdravotníckych odborov

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta manažmentu

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta športu

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Akadémia umení v Banskej Bystrici

 

 

Fakulta múzických umení

do 30.11.2016

47 eur

Fakulta výtvarných umení

do 30.11.2016

50 eur

Fakulta dramatických umení – Herectvo

15.12.2016

-

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

35 eur

Fakulta priemyselných technológií, Púchov

do 30.4.2017

17 eur

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

do 30.4.2017

34 eur

Fakulta špeciálnej techniky

do 30.4.2017

25 eur

Fakulta zdravotníctva

do 30.4.2017

60 eur

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

do 30.4.2017

40 eur

Fakulta masmediálnej komunikácie

do 31.3.2017

40 eur

Fakulta prírodných vied

do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

35 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017, do 28.4.2017

40 eur

Fakulta sociálnych vied

do 30.4.2017

35 eur

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

 

Filozofická fakulta

do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

30 eur / 25 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

39 eur

Teologická fakulta, Košice

do 30.4.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva

do 31.3.2017,

do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

45 eur

Univerzita J. Selyeho v Komárne

 

 

 

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Fakulta reformovanej teológie

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur

 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

do 29.2.2017

50 eur

 

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

do 31.3.2017

30 eur

 

Paneurópska vysoká škola

 

 

 

Fakulta práva

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta ekonómie a podnikania

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta masmédií

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta informatiky

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta psychológie

do 28.2.2017

20 eur

 

Vysoká škola Danubius

 

 

 

Fakulta práva Janka Jesenského

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta sociálnych štúdií

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

40 eur

 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

do 31.5.2017

50 eur / 30 eur

 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

0 eur

 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

do 31.3.2017

0 eur

 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

do 31.5.2017

25 eur

 

Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

50 eur

 

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

do 28.2.2017

20 eur

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

 

 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

do 31. 1. 2017

39/49 eur

 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

do 31. 3. 2017

39/49 eur

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta verejného zdravotníctva

do 28.2.2017

77 eur

 

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

do 28.2.2017

77 eur

 


Použité skratky:

A - na študijný program v anglickom jazyku

C - na necivilné vysokoškolské štúdium

D - na dennú formu štúdia

E - na externú formu štúdia

K - dodatočné kolo prijímacieho konania

K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

L - so zľavou na školné

M - pre mimoriadne prípady

N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
uchádzačov po 1. kole

S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
stupňom

T - na študijné programy s talentovou skúškou

V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
vysokej škol/fakulty

VŠ - vysoká škola

Z - pre zahraničných uchádzačov

ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
stredných škôl

Zdroj - Vysoké školy
-END-

Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

Naše Novosti; 06/2017; 13/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYRady k prihláškam

Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

(or)

----

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Lekárska fakulta

štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

80 eur

Právnická fakulta

v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

60 eur

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 17.3.2017

50 eur / 30 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Farmaceutická fakulta

zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

60 eur

Fakulta telesnej výchovy a športu

do 28.2.2017

50 eur

Jesseniova lekárska fakulta, Martin

všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

60 eur

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

do 28.2.2017

33 eur

Evanjelická bohoslovecká fakulta

do 30.4.2017

55 eur

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

45 eur

Fakulta managementu

na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

do 31.3.2017

45 eur

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

Ústav manažmentu, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

do 30.4.2017, do 10.8.2017

50 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta architektúry

do 30.11.2016

40 eur

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta informatiky a informačných technológií

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Obchodná fakulta

do 31.3.2017 do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta podnikového manažmentu

 

40 eur / 32 eur

Národohospodárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

Fakulta hospodárskej informatiky

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Podnikovohospodárska fakulta, Košice

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta aplikovaných jazykov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30.4.2017

33 eur / 31 eur

Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 31.3.2017

45 eur / 35 eur

Technická fakulta

do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

35 eur / 33 eur

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

35 eur / 30 eur

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 30.4.2017 do 31.3.2017

40 eur/ 38 eur

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

35 eur/ 35 eur

Technická univerzita vo Zvolene

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Lesnícka fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Drevárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta ekológie a environmentalistiky

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

do 30.4.2017

40 eur / 35 eur

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

do 30.11.2016

50 eur

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

 

 

Divadelná fakulta

do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

50 eur/ 40 eur

Hudobná a tanečná fakulta

do 30.11.2016

50 eur/ 40 eur

Filmová a televízna fakulta

do 2.12.2016

50 eur/ 40 eur

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

do 15.3.2017

40 eur

Technická univerzita v Košiciach

 

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Hutnícka fakulta

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Letecká fakulta

do 9.6.2017

25 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 2.5.2017

25 eur / 20 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Fakulta výrobných technológií, Prešov

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta umení

do 30.11.2016

35 eur / 30 eur

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

do 30.4.2017

20 eur

Stavebná fakulta

do 31.5.2017

20 eur

Strojnícka fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Elektrotechnická fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta riadenia a informatiky

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta humanitných vied

do 30.4.2017

35 eur

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

Ústav telesnej výchovy a športu

do 15.4.2017

50 eur / 40 eur

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

50 eur / 40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Fakulta verejnej správy

do 30.4.2017

40 eur / 30 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

- 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

38 eur/35 eur

 

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

Pedagogická fakulta

do 28.2.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

do 28.2.2017

45 eur

Teologická fakulta, Bratislava

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

 

35 eur / 32 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 32 eur

Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

 

40 eur/ 32 eur

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

60 eur / 57 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

35 eur/ 32 eur

Právnická fakulta

do 30.4.2017

60 eur / 57 eur

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta stredoeurópskych štúdií

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Prešovská univerzita v Prešove

 

 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Gréckokatolícka teologická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta humanitných a prírodných vied

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta zdravotníckych odborov

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta manažmentu

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta športu

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Akadémia umení v Banskej Bystrici

 

 

Fakulta múzických umení

do 30.11.2016

47 eur

Fakulta výtvarných umení

do 30.11.2016

50 eur

Fakulta dramatických umení – Herectvo

15.12.2016

-

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

35 eur

Fakulta priemyselných technológií, Púchov

do 30.4.2017

17 eur

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

do 30.4.2017

34 eur

Fakulta špeciálnej techniky

do 30.4.2017

25 eur

Fakulta zdravotníctva

do 30.4.2017

60 eur

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

do 30.4.2017

40 eur

Fakulta masmediálnej komunikácie

do 31.3.2017

40 eur

Fakulta prírodných vied

do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

35 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017, do 28.4.2017

40 eur

Fakulta sociálnych vied

do 30.4.2017

35 eur

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

 

Filozofická fakulta

do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

30 eur / 25 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

39 eur

Teologická fakulta, Košice

do 30.4.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva

do 31.3.2017, do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

45 eur

Univerzita J. Selyeho v Komárne

 

 

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

Fakulta reformovanej teológie

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

do 29.2.2017

50 eur

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

do 31.3.2017

30 eur

Paneurópska vysoká škola

 

 

Fakulta práva

do 28.2.2017

20 eur

Fakulta ekonómie a podnikania

do 28.2.2017

20 eur

Fakulta masmédií

do 28.2.2017

20 eur

Fakulta informatiky

do 28.2.2017

20 eur

Fakulta psychológie

do 28.2.2017

20 eur

Vysoká škola Danubius

 

 

Fakulta práva Janka Jesenského

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

Fakulta sociálnych štúdií

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

40 eur

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

do 31.5.2017

50 eur / 30 eur

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

0 eur

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

do 31.3.2017

0 eur

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

do 31.5.2017

25 eur

Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

50 eur

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

do 28.2.2017

20 eur

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

do 31. 1. 2017

39/49 eur

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

do 31. 3. 2017

39/49 eur

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

do 28.2.2017

77 eur

Fakulta verejného zdravotníctva

do 28.2.2017

77 eur

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

77 eur

Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

do 28.2.2017

77 eur


Použité skratky:

A - na študijný program v anglickom jazyku

C - na necivilné vysokoškolské štúdium

D - na dennú formu štúdia

E - na externú formu štúdia

K - dodatočné kolo prijímacieho konania

K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

L - so zľavou na školné

M - pre mimoriadne prípady

N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
uchádzačov po 1. kole

S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
stupňom

T - na študijné programy s talentovou skúškou

V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
vysokej škol/fakulty

VŠ - vysoká škola

Z - pre zahraničných uchádzačov

ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
stredných škôl

Zdroj - Vysoké školy
-END-

Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

Žilinské noviny; 06/2017; 13/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLYRady k prihláškam

Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

(or)

----

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Lekárska fakulta

štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

80 eur

Právnická fakulta

v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

60 eur

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 17.3.2017

50 eur / 30 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Farmaceutická fakulta

zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

60 eur

Fakulta telesnej výchovy a športu

do 28.2.2017

50 eur

Jesseniova lekárska fakulta, Martin

všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

60 eur

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

do 28.2.2017

33 eur

Evanjelická bohoslovecká fakulta

do 30.4.2017

55 eur

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

45 eur

Fakulta managementu

na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

do 31.3.2017

45 eur

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

Ústav manažmentu, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

do 30.4.2017, do 10.8.2017

50 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta architektúry

do 30.11.2016

40 eur

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta informatiky a informačných technológií

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Obchodná fakulta

do 31.3.2017 do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta podnikového manažmentu

 

40 eur / 32 eur

Národohospodárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

Fakulta hospodárskej informatiky

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Podnikovohospodárska fakulta, Košice

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta aplikovaných jazykov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30.4.2017

33 eur / 31 eur

Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 31.3.2017

45 eur / 35 eur

Technická fakulta

do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

35 eur / 33 eur

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

35 eur / 30 eur

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 30.4.2017 do 31.3.2017

40 eur/ 38 eur

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

35 eur/ 35 eur

Technická univerzita vo Zvolene

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Lesnícka fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Drevárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta ekológie a environmentalistiky

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

do 30.4.2017

40 eur / 35 eur

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

do 30.11.2016

50 eur

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

 

 

Divadelná fakulta

do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

50 eur/ 40 eur

Hudobná a tanečná fakulta

do 30.11.2016

50 eur/ 40 eur

Filmová a televízna fakulta

do 2.12.2016

50 eur/ 40 eur

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

do 15.3.2017

40 eur

Technická univerzita v Košiciach

 

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Hutnícka fakulta

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Letecká fakulta

do 9.6.2017

25 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 2.5.2017

25 eur / 20 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Fakulta výrobných technológií, Prešov

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta umení

do 30.11.2016

35 eur / 30 eur

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

do 30.4.2017

20 eur

Stavebná fakulta

do 31.5.2017

20 eur

Strojnícka fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Elektrotechnická fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta riadenia a informatiky

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta humanitných vied

do 30.4.2017

35 eur

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

Ústav telesnej výchovy a športu

do 15.4.2017

50 eur / 40 eur

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

50 eur / 40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Fakulta verejnej správy

do 30.4.2017

40 eur / 30 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

- 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

38 eur/35 eur

 

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

Pedagogická fakulta

do 28.2.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

do 28.2.2017

45 eur

Teologická fakulta, Bratislava

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

 

35 eur / 32 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 32 eur

Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

 

40 eur/ 32 eur

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

60 eur / 57 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

35 eur/ 32 eur

Právnická fakulta

do 30.4.2017

60 eur / 57 eur

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta stredoeurópskych štúdií

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Prešovská univerzita v Prešove

 

 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Gréckokatolícka teologická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta humanitných a prírodných vied

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta zdravotníckych odborov

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta manažmentu

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta športu

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Akadémia umení v Banskej Bystrici

 

 

Fakulta múzických umení

do 30.11.2016

47 eur

Fakulta výtvarných umení

do 30.11.2016

50 eur

Fakulta dramatických umení – Herectvo

15.12.2016

-

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

35 eur

Fakulta priemyselných technológií, Púchov

do 30.4.2017

17 eur

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

do 30.4.2017

34 eur

Fakulta špeciálnej techniky

do 30.4.2017

25 eur

Fakulta zdravotníctva

do 30.4.2017

60 eur

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

do 30.4.2017

40 eur

Fakulta masmediálnej komunikácie

do 31.3.2017

40 eur

Fakulta prírodných vied

do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

35 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017, do 28.4.2017

40 eur

Fakulta sociálnych vied

do 30.4.2017

35 eur

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

 

Filozofická fakulta

do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

30 eur / 25 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

39 eur

Teologická fakulta, Košice

do 30.4.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva

do 31.3.2017,

do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

45 eur

Univerzita J. Selyeho v Komárne

 

 

 

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Fakulta reformovanej teológie

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur

 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

do 29.2.2017

50 eur

 

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

do 31.3.2017

30 eur

 

Paneurópska vysoká škola

 

 

 

Fakulta práva

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta ekonómie a podnikania

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta masmédií

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta informatiky

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta psychológie

do 28.2.2017

20 eur

 

Vysoká škola Danubius

 

 

 

Fakulta práva Janka Jesenského

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta sociálnych štúdií

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

40 eur

 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

do 31.5.2017

50 eur / 30 eur

 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

0 eur

 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

do 31.3.2017

0 eur

 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

do 31.5.2017

25 eur

 

Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

50 eur

 

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

do 28.2.2017

20 eur

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

 

 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

do 31. 1. 2017

39/49 eur

 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

do 31. 3. 2017

39/49 eur

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta verejného zdravotníctva

do 28.2.2017

77 eur

 

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

do 28.2.2017

77 eur

 


Použité skratky:

A - na študijný program v anglickom jazyku

C - na necivilné vysokoškolské štúdium

D - na dennú formu štúdia

E - na externú formu štúdia

K - dodatočné kolo prijímacieho konania

K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

L - so zľavou na školné

M - pre mimoriadne prípady

N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
uchádzačov po 1. kole

S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
stupňom

T - na študijné programy s talentovou skúškou

V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
vysokej škol/fakulty

VŠ - vysoká škola

Z - pre zahraničných uchádzačov

ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
stredných škôl

Zdroj - Vysoké školy
-END-

Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

Liptovské noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: Vysoké školyRady k prihláškam

Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

(or)

----

Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Lekárska fakulta

štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

80 eur

Právnická fakulta

v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

60 eur

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 17.3.2017

50 eur / 30 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Farmaceutická fakulta

zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

60 eur

Fakulta telesnej výchovy a športu

do 28.2.2017

50 eur

Jesseniova lekárska fakulta, Martin

všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

60 eur

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

do 28.2.2017

33 eur

Evanjelická bohoslovecká fakulta

do 30.4.2017

55 eur

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

45 eur

Fakulta managementu

na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

do 31.3.2017

45 eur

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

Ústav manažmentu, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

do 30.4.2017, do 10.8.2017

50 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 30.4.2017

50 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta architektúry

do 30.11.2016

40 eur

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Fakulta informatiky a informačných technológií

do 31.3.2017

50 eur / 20 eur

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Obchodná fakulta

do 31.3.2017 do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta podnikového manažmentu

 

40 eur / 32 eur

Národohospodárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

Fakulta hospodárskej informatiky

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Podnikovohospodárska fakulta, Košice

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Fakulta aplikovaných jazykov

do 31.3.2017

40 eur / 32 eur

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30.4.2017

33 eur / 31 eur

Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 31.3.2017

45 eur / 35 eur

Technická fakulta

do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

35 eur / 33 eur

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

35 eur / 30 eur

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 30.4.2017 do 31.3.2017

40 eur/ 38 eur

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

 

35 eur/ 35 eur

Technická univerzita vo Zvolene

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Lesnícka fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Drevárska fakulta

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta ekológie a environmentalistiky

do 31.3.2017

40 eur / 35 eur

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

do 30.4.2017

40 eur / 35 eur

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

do 30.11.2016

50 eur

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

 

 

Divadelná fakulta

do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

50 eur/ 40 eur

Hudobná a tanečná fakulta

do 30.11.2016

50 eur/ 40 eur

Filmová a televízna fakulta

do 2.12.2016

50 eur/ 40 eur

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

do 15.3.2017

40 eur

Technická univerzita v Košiciach

 

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Hutnícka fakulta

do 31.5.2017

25 eur / 20 eur

Strojnícka fakulta

do 31.3.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta elektrotechniky a informatiky

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Letecká fakulta

do 9.6.2017

25 eur / 20 eur

Stavebná fakulta

do 2.5.2017

25 eur / 20 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Fakulta výrobných technológií, Prešov

do 28.4.2017

25 eur / 20 eur

Fakulta umení

do 30.11.2016

35 eur / 30 eur

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

do 30.4.2017

20 eur

Stavebná fakulta

do 31.5.2017

20 eur

Strojnícka fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Elektrotechnická fakulta

do 30.4.2017

20 eur

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

do 30.4.2017

30 eur

Fakulta riadenia a informatiky

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta humanitných vied

do 30.4.2017

35 eur

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

Ústav telesnej výchovy a športu

do 15.4.2017

50 eur / 40 eur

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

50 eur / 40 eur

Prírodovedecká fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

50 eur / 40 eur

Fakulta verejnej správy

do 30.4.2017

40 eur / 30 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

- 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Filozofická fakulta

do 28.2.2017

38 eur/35 eur

 

VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

Termín podania prihlášky do

Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

Pedagogická fakulta

do 28.2.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

do 28.2.2017

45 eur

Teologická fakulta, Bratislava

do 31.3.2017

35 eur / 30 eur

Právnická fakulta

do 31.3.2017

60 eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

 

35 eur / 32 eur

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

35 eur / 32 eur

Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

 

40 eur/ 32 eur

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

60 eur / 57 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

35 eur/ 32 eur

Právnická fakulta

do 30.4.2017

60 eur / 57 eur

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta prírodných vied

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Fakulta stredoeurópskych štúdií

do 31.3.2017

30 eur / 25 eur

Prešovská univerzita v Prešove

 

 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Gréckokatolícka teologická fakulta

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta humanitných a prírodných vied

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta zdravotníckych odborov

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta manažmentu

do 31.3.2017

30 eur / 20 eur

Fakulta športu

do 28.2.2017

30 eur / 20 eur

Akadémia umení v Banskej Bystrici

 

 

Fakulta múzických umení

do 30.11.2016

47 eur

Fakulta výtvarných umení

do 30.11.2016

50 eur

Fakulta dramatických umení – Herectvo

15.12.2016

-

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

 

Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

35 eur

Fakulta priemyselných technológií, Púchov

do 30.4.2017

17 eur

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

do 30.4.2017

34 eur

Fakulta špeciálnej techniky

do 30.4.2017

25 eur

Fakulta zdravotníctva

do 30.4.2017

60 eur

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

do 30.4.2017

40 eur

Fakulta masmediálnej komunikácie

do 31.3.2017

40 eur

Fakulta prírodných vied

do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

35 eur

Filozofická fakulta

do 31.3.2017, do 28.4.2017

40 eur

Fakulta sociálnych vied

do 30.4.2017

35 eur

Katolícka univerzita v Ružomberku

 

 

Filozofická fakulta

do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

30 eur / 25 eur

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

39 eur

Teologická fakulta, Košice

do 30.4.2017

35 eur

Fakulta zdravotníctva

do 31.3.2017,

do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

45 eur

Univerzita J. Selyeho v Komárne

 

 

 

Ekonomická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Pedagogická fakulta

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

Fakulta reformovanej teológie

do 31.3.2017

50 eur/ 25 eur

 

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

do 30.4.2017

50 eur

 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

do 29.2.2017

50 eur

 

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

do 31.3.2017

30 eur

 

Paneurópska vysoká škola

 

 

 

Fakulta práva

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta ekonómie a podnikania

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta masmédií

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta informatiky

do 28.2.2017

20 eur

 

Fakulta psychológie

do 28.2.2017

20 eur

 

Vysoká škola Danubius

 

 

 

Fakulta práva Janka Jesenského

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta sociálnych štúdií

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

do 30.4.2017

35 eur / 30 eur

 

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

40 eur

 

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

do 31.5.2017

50 eur / 30 eur

 

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

0 eur

 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

do 31.3.2017

0 eur

 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

do 31.5.2017

25 eur

 

Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

50 eur

 

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

 

 

 

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

do 28.2.2017

20 eur

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

 

 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

do 31. 1. 2017

39/49 eur

 

Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

do 31. 3. 2017

39/49 eur

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta verejného zdravotníctva

do 28.2.2017

77 eur

 

Lekárska fakulta

do 28.2.2017

77 eur

 

Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

do 28.2.2017

77 eur

 


Použité skratky:

A - na študijný program v anglickom jazyku

C - na necivilné vysokoškolské štúdium

D - na dennú formu štúdia

E - na externú formu štúdia

K - dodatočné kolo prijímacieho konania

K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

L - so zľavou na školné

M - pre mimoriadne prípady

N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
uchádzačov po 1. kole

S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
stupňom

T - na študijné programy s talentovou skúškou

V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
vysokej škol/fakulty

VŠ - vysoká škola

Z - pre zahraničných uchádzačov

ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
stredných škôl

Zdroj - Vysoké školy
-END-