Možnosti spolupráce a výhody pre členov klubu ALUMNI UMB

Možnosti spolupráce a výhody pre členov klubu ALUMNI UMB

Kultúrne a spoločenské podujatia

  • Možnosť účasti na podujatiach organizovaných na UMB
  • Možnosť účasti na podujatiach organizovaných výlučne pre členov klubu ALUMNI UMB (podujatia pri oslavách výročia univerzity, fakúlt, vianočné stretnutia,...)

 

Vzdelávacie  príležitosti  a propagácia odbornej činnosti absolventov

  • Uverejňovanie príspevkov o odbornom pôsobení absolventov po skončení štúdia v Spravodajcovi UMB, na univerzitnom webe, sociálnej sieti Bitrix24 a propagácia v materiáloch univerzity
  • Možnosť vystúpiť na UMB s vlastnou odbornou prednáškou, participovať na odborných podujatiach, konferenciách organizovaných UMB
  • Podpora organizovania odborných projektov a podujatí na UMB

 

Pracovné príležitosti pre Vašu odbornú prax, Vašu spoločnosť

  • Možnosť ponúkať pracovné príležitosti študentom a absolventom UMB
  • Ponuka stáží, odborných akcií a exkurzií pre študentov UMB vo Vašej spoločnosti
  • Možnosť zverejňovať ponuku voľných pracovných pozícií v skupine Kariéra v internej sociálnej sieti Bitrix24

 

Vzdelávacie príležitosti

  • Využívať kurzy ponúkané Referátom ďalšieho vzdelávania UMB

 


 

Pripravujeme:

  • Benefity  –  výhody a zľavy pre členov klubu ALUMNI UMB