Habilitačné a inauguračné konania UMB

Zverejňovanie informácií v zmysle § 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 ods.14,   § 2a, § 4 ods.10 a § 5a Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení zmeny.