UMB medzi úspešnými univerzitami

Informácia pre médiá, 18. 10. 2016

Univerzita Mateja Bela po prvýkrát v SCIMAGO Institutions Rankings (SIR)

SCIMAGO Institutions Rankings (SIR) je celosvetový klasifikačný systém vyvinutý pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií. Hodnotenie inštitúcií sa zakladá sa na kombinácii troch druhov indikátorov, ktoré berú do úvahy výstupy výskumu (najmä počet publikácií publikovaných vo vedeckých časopisoch evidovaných v databáze Scopus), inovačné výstupy a dopady na spoločnosť sledované cez webovské stránky. SCIMAGO porovnáva iba tie inštitúcie, ktoré publikovali minimálne 100 vedeckých publikácií evidovaných v databáze Scopus v predchádzajúcom roku.

V roku 2016 sa Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici po prvýkrát objavuje na zozname univerzít, ktoré splnili sledované kritériá. Patrí medzi 13 slovenských inštitúcií zaradených do rankingu (12 univerzít vrátane UMB a SAV).

Tešíme sa a veríme, že aj tento ukazovateľ je dôkazom, že UMB je kvalitnou univerzitou, ktorá každým rokom zlepšuje svoje výskumné výsledky a zaraďuje sa medzi stabilné piliere univerzitného vzdelávania a výskumu na Slovensku a v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore.

http://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=&country=SVK